Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02 November 2017 07:15

Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia

Konferencia predsedov ECHOZ – energetická sekcia sa 26. októbra 2017 zišla na mimoriadnom zasadaní, aby rozhodla o ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 ku KZVS na roky 2017-2019. Prítomní predsedovia ZO ECHOZ z energetickej sekcie zhodnotili doterajší priebeh a postup ECHOZ v rámci kolektívneho vyjednávania vrátane štrajkovej pohotovosti, ktorá bola vyhlásená v zmysle rozhodnutia septembrového zasadnutia Konferencia predsedov ECHOZ, pričom o rozhodnutí konferencie boli zamestnávatelia počnúc prezidentom ZZES a končiac jednotlivými generálnymi riaditeľmi, resp. predsedami predstavenstiev spoločností informovaní s dostatočným predstihom pred jeho realizáciou.

Je výsostným právom ECHOZ, aby v zmysle svojich stanov a v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní rozhodoval o spôsobe presadzovania požiadaviek členskej základne a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti predstavuje štandardný a oprávnený postupový krok, ktorý nie je žiadnym spôsobom limitovaný alebo obmedzený zákonom a preto je legálnym nástrojom odborov. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti energetickej sekcie ECHOZ rozhodne nie je nekorektné, nie je ani predčasné a je primerané aktuálnemu stavu kolektívneho vyjednávania o obsahu Dodatku č. 1.

ECHOZ vždy bol, je a bude serióznym, konštruktívnym a zodpovedným sociálnym partnerom, to však neznamená, že adekvátnym spôsobom nebude reagovať na priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania. V minulosti bol v KZVS dojednávaný rast priemerných miezd, ale už niekoľko rokov je na úrovni KZVS dojednávaný rast tarifných miezd, ktoré predstavujú iba časť celkovej mzdy. Preto je v možnostiach každej spoločnosti prispôsobiť ostatné mzdové zložky dojednanému rastu tarifnej mzdy, pričom takýto postup nepredstavuje nesystémové riešenie, ale naopak je spôsobom, akým je možné vylepšiť podiel jednotlivých zložiek mzdy na celkovej mzde zamestnanca.

ECHOZ sa určite zhodne so ZZES na tom, že mzdy na Slovensku by mali rásť. Potom by ale mali rásť aj v energetike a samozrejme adekvátne slovenskému priemeru. Avšak doterajší postoj ZZES k rastu tarifných miezd považuje ECHOZ za neprimeraný súčasnej situácii na trhu práce a ponuka na 1,5% rast tarifných miezd v roku 2018 je absolútne nedostatočná. Podľa aktuálnej strednodobej predikcie NBS je v roku 2018 pri očakávanej inflácii 2% predpokladaný rast nominálnych miezd vo výške 4,9% a rozhodne neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by sa energetika nemala tomuto číslu aspoň významne priblížiť. A je potom ďalej úlohou podnikových kolektívnych zmlúv rozvíjať a vylepšovať mzdové nároky dohodnuté v KZVS v závislosti od možností jednotlivých spoločností.

ECHOZ víta skutočnosť, že pravdepodobne do konca októbra dôjde k dohode o osobe sprostredkovateľa, ktorý príjme spor v kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 na riešenie. Veríme, že sprostredkovateľ bude konať nestranne a vnesie do vyjednávania aj potrebný odstup a nadhľad. Energetická sekcia ECHOZ vždy dôkladne vyhodnotí návrhy sprostredkovateľa, ktorých cieľom bude dospieť k dohode, pretože ako zodpovedný sociálny partner si želá v prvom rade uzatvorenie dohody za rokovacím stolom. Zároveň však nie je možné ani úplne vylúčiť možnosť, že k dohode nedôjde a v takom prípade je energetická sekcia ECHOZ odhodlaná využiť ostatné dostupné prostriedky na presadenie oprávnených požiadaviek členskej základne!

 

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:40