13. a 14. mzda

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

(tzv. 13. mzda, resp. plat)

 1. 118 Zákonníka práce – dopĺňa sa nový odsek 4, ktorý znie:

„Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti

 1. obdobia letných dovoleniek,
 2. vianočných sviatkov.“
 3. 130 ods. 2 Zákonníka práce – na konci sa pripája táto veta:

Mzda podľa § 118 ods. 4 písmena a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písmena b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.“

 1. 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – dopĺňa sa písmenom n), podľa ktorého peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek je oslobodené od dane z príjmov najviac v sume 500 €, ale len za predpokladu, že
 • bolo vyplatené v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka,
 • bolo vyplatené najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Oslobodenie od dane z príjmov sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vyplatenú v mesiaci jún 2019.

 1. 38em zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Vymeriavací základ na platenie odvodov na zdravotné poistenie sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia, najviac o 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

 1. 293ec ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

„Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020.“

V rokoch 2018, 2019, 2020 sa budú naďalej platiť odvody do fondov sociálneho poistenia v plnej výške, aj keď sú vo výške 500 € od dane z príjmov oslobodené. Toto finančné plnenie bude vo výške 500 € oslobodené od platenia odvodov do fondov sociálneho poistenia až od roku 2021.

Zhrnutie:

Peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) 2018 2019 2020 2021
Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 € nie áno áno áno
Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 € áno áno áno áno
Oslobodenie od odvodov do fondov sociálneho poistenia do výšky 500 € nie nie nie áno

Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov

(tzv. 14. mzda, resp. plat)

 1. 118 Zákonníka práce – dopĺňa sa nový odsek 4, ktorý znie:

„Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti

 1. obdobia letných dovoleniek,
 2. vianočných sviatkov.“
 3. 130 ods. 2 Zákonníka práce – na konci sa pripája táto veta:

Mzda podľa § 118 ods. 4 písmena a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písmena b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.“

 1. 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – dopĺňa sa písmenom o), podľa ktorého peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov je oslobodené od dane z príjmov najviac v sume 500 €, ale len za predpokladu, že
 • bolo vyplatené v mesiaci december príslušného kalendárneho roka,
 • suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov,
 • za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda).

Oslobodenie od dane sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia pri príležitosti vianočných sviatkov vyplatenú už v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda), najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, z ktorej však v roku 2018 suma 500 € nebola oslobodená od dane z príjmov.

 1. 38em zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Vymeriavací základ na platenie odvodov na zdravotné poistenie sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia, najviac o 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

 1. 293ec ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

„Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.“

V roku 2018 bude súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia odvodov do fondov sociálneho poistenia a to aj vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmu. V nasledujúcich rokoch už nebude súčasťou vymeriavacieho základu do výšky, ktorá bude oslobodená od platenia dane z príjmov.

Zhrnutie:

Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) 2018 2019 2020 2021
Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 € áno áno áno áno
Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 € áno áno áno áno
Oslobodenie od odvodov do fondov sociálneho poistenia do výšky 500 € nie áno áno áno

V Bratislave dňa 14.4.2018

Spracovala: Mgr. Diana Farkasová