Medzinárodný vzdelávací projekt v spolupráci s Industri Energi, ZZES a Innovation Norway

ZLEPŠENÝM SOCIÁLNYM DIALÓGOM ZA KVALITNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE SOCIÁLNE PARTNERSTVO

echoz, odbory
zlepšovanie sociálneho dialógu

Ciele projektu

Základným cieľom projektu je uvedomenie si dôležitosti úloh a rolí sociálneho partnerstva na všetkých úrovniach odvetvia a osvojením si poznatkov a zručností z jednotlivých projektových aktivít dosiahnuť kvalitnejší a efektívnejší sociálny dialóg, ktorý sa pozitívne premietne do priebehu a výsledkov budúcich kolektívnych vyjednávaní o nových kolektívnych zmluvách.

Získavanie skúseností a zručností pri jednotlivých projektových aktivitách s priamou účasťou zainteresovaných sociálnych partnerov a prenos poznatkov od nórskeho partnera projektu prispeje k posilneniu a skvalitneniu participácie zamestnancov na všetkých úrovniach odvetvia, čo zásadným spôsobom pomôže presadzovať sociálny dialóg ako kľúčový faktor na zabezpečenie dôstojnej práce pre všetkých zamestnancov prostredníctvom kvalifikovanejších a efektívnejších budúcich kolektívnych vyjednávaní a uzatvorených nových kolektívnych zmlúv.

aktivity

Úvodná konferencia

26. marca 2020

Predstavenie projektu, jeho úloh a cieľov, harmonogram aktivít projektu; predpokladaná účasť cca 40 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupca IE Norway, zástupcovia ZZES.

1.1 Medzinárodné diskusné fórum

16. apríla 2020

Úlohy a fungovanie sociálneho dialógu a sociálneho partnerstva na odvetvovej úrovni a v podnikoch; predpokladaná účasť 15 zástupcov ECHOZ, 6 zástupcov zo zahraničia (IE Norway, ECHO Česko, GPA Rakúsko), zástupcovia ZZES.

1.2 Analýza štruktúr a úloh sociálnych partnerov

marec/apríl 2020

Definovanie priorít a riešení pre zlepšenie sociálneho dialógu.

1.3 Workshop a tréning

13. – 15. mája 2020

O sociálnom dialógu, sociálnych štandardoch a postupoch pre skvalitnenie sociálneho partnerstva; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

1.4 Informačná kampaň

máj/jún 2020

O sociálnom dialógu a sociálnych štandardoch.

2.1 Medzinárodné diskusné fórum

22. septembra 2020

Kompetencie a zručnosti nevyhnutné pre konštruktívny a efektívny sociálny dialóg; predpokladaná účasť 15 zástupcov ECHOZ, 6 zástupcov zo zahraničia (IE Norway, ECHO Česko, GPA Rakúsko), zástupcovia ZZES.

2.2 Analýza participácie odborov

september/október 2020

V jednotlivých oblastiach sociálneho partnerstva a definovanie hlavných činností pre skvalitnenie efektívnej spolupráce.

2.3 Workshop a tréning

14. – 16. októbra 2020

Získavanie nových zručností a kompetencií pre úspešný sociálny dialóg; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

2.4 Informačná kampaň

október/november 2020

O možnostiach získavania nových zručností a kompetencií sociálnych partnerov.

Míting pre čiastkové vyhodnotenie výsledkov projektu

9. decembra 2020

Predpokladaná účasť cca 40 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupca IE Norway, zástupcovia ZZES.

3.1 Medzinárodné diskusné fórum

marec 2021

Pracovné podmienky (pracovný čas), bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a nediskriminácia v odmeňovaní; predpokladaná účasť 15 zástupcov ECHOZ, 6 zástupcov zo zahraničia (IE Norway, ECHO Česko, GPA Rakúsko), zástupcovia ZZES.

3.2 Analýza stavu a postupov pre sociálny dialóg

marec/apríl 2021

V oblasti dôstojnej práce so zameraním na pracovné podmienky (pracovný čas), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a nediskrimináciu v odmeňovaní.

 

3.3 Workshop a tréning

máj 2021

Zefektívnenie činnosti odborových aktivistov v oblasti BOZP, pracovných podmienok (pracovný čas) a nediskriminácii v odmeňovaní; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

3.4 Informačná kampaň

máj/jún 2021

O dôležitosti participácie odborov v oblasti BOZP, zlepšovania pracovných podmienok a nediskriminácii v odmeňovaní.

4.1 Medzinárodné diskusné fórum

september 2021

Postupy a procesy pri kolektívnom vyjednávaní, štruktúra a obsah kolektívnych zmlúv na úrovni odvetvia a podnikov; predpokladaná účasť 15 zástupcov ECHOZ, 6 zástupcov zo zahraničia (IE Norway, ECHO Česko, GPA Rakúsko), zástupcovia ZZES.

4.2 Analýza a prezentácia ekonomických a sociálnych parametrov

september/október 2021

Analýza ekonomických a sociálnych parametrov odvetvia a vybraných podnikov.

4.3 Workshop a tréning

október 2021

Efektívne využívanie kompetencií a zručností pri kolektívnom vyjednávaní a zakomponovaní konkrétnych výsledkov do obsahu kolektívnych zmlúv; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

4.4 Informačná kampaň

október/november 2021

O úlohe členskej základne odborov a odborových orgánov pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv.

Záverečná medzinárodná konferencia o výsledkoch projektu

február 2022

Prezentácia komplexnej správy o projekte s vyhodnotením projektu; predloženie vízie pre budúce aktivity s cieľom trvalého zlepšovania sociálneho partnerstva; predpokladaná účasť cca 40 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupca IE Norway, zástupcovia ZZES.