Medzinárodný vzdelávací projekt v spolupráci s Industri Energi, ZZES a Innovation Norway

ZLEPŠENÝM SOCIÁLNYM DIALÓGOM ZA KVALITNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE SOCIÁLNE PARTNERSTVO

echoz, odbory
zlepšovanie sociálneho dialógu

Ciele projektu

Základným cieľom projektu je uvedomenie si dôležitosti úloh a rolí sociálneho partnerstva na všetkých úrovniach odvetvia a osvojením si poznatkov a zručností z jednotlivých projektových aktivít dosiahnuť kvalitnejší a efektívnejší sociálny dialóg, ktorý sa pozitívne premietne do priebehu a výsledkov budúcich kolektívnych vyjednávaní o nových kolektívnych zmluvách.

Získavanie skúseností a zručností pri jednotlivých projektových aktivitách s priamou účasťou zainteresovaných sociálnych partnerov a prenos poznatkov od nórskeho partnera projektu prispeje k posilneniu a skvalitneniu participácie zamestnancov na všetkých úrovniach odvetvia, čo zásadným spôsobom pomôže presadzovať sociálny dialóg ako kľúčový faktor na zabezpečenie dôstojnej práce pre všetkých zamestnancov prostredníctvom kvalifikovanejších a efektívnejších budúcich kolektívnych vyjednávaní a uzatvorených nových kolektívnych zmlúv.

aktivity

Úvodná konferencia

9. júna 2021

Predstavenie projektu, jeho úloh a cieľov, harmonogram aktivít projektu; predpokladaná účasť cca 40 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupca IE Norway, zástupcovia ZZES.

Reportáž z úvodnej konferencie tu.

1.1 Analýza štruktúr a úloh sociálnych partnerov

marec/apríl 2020

Definovanie priorít a riešení pre zlepšenie sociálneho dialógu.

1.2 Workshop a tréning

13. – 15. mája 2020

O sociálnom dialógu, sociálnych štandardoch a postupoch pre skvalitnenie sociálneho partnerstva; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

1.3 Informačná kampaň

máj/jún 2020

O sociálnom dialógu a sociálnych štandardoch.

2.1 Analýza participácie odborov

september/október 2020

V jednotlivých oblastiach sociálneho partnerstva a definovanie hlavných činností pre skvalitnenie efektívnej spolupráce.

2.2 Workshop a tréning

14. – 16. októbra 2020

Získavanie nových zručností a kompetencií pre úspešný sociálny dialóg; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

2.3 Informačná kampaň

október/november 2020

O možnostiach získavania nových zručností a kompetencií sociálnych partnerov.

3.1 Analýza stavu a postupov pre sociálny dialóg

marec/apríl 2021

V oblasti dôstojnej práce so zameraním na pracovné podmienky (pracovný čas), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a nediskrimináciu v odmeňovaní.

 

3.2 Workshop a tréning

máj 2021

Zefektívnenie činnosti odborových aktivistov v oblasti BOZP, pracovných podmienok (pracovný čas) a nediskriminácii v odmeňovaní; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

3.3 Informačná kampaň

máj/jún 2021

O dôležitosti participácie odborov v oblasti BOZP, zlepšovania pracovných podmienok a nediskriminácii v odmeňovaní.

4.1 Analýza a prezentácia ekonomických a sociálnych parametrov

september/október 2021

Analýza ekonomických a sociálnych parametrov odvetvia a vybraných podnikov.

4.2 Workshop a tréning

október 2021

Efektívne využívanie kompetencií a zručností pri kolektívnom vyjednávaní a zakomponovaní konkrétnych výsledkov do obsahu kolektívnych zmlúv; predpokladaná účasť cca 60 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupcovia IE Norway, zástupcovia ZZES, externí lektori.

4.3 Informačná kampaň

október/november 2021

O úlohe členskej základne odborov a odborových orgánov pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv.

Záverečná medzinárodná konferencia o výsledkoch projektu

február 2022

Prezentácia komplexnej správy o projekte s vyhodnotením projektu; predloženie vízie pre budúce aktivity s cieľom trvalého zlepšovania sociálneho partnerstva; predpokladaná účasť cca 40 zástupcov ZO ECHOZ zapojených do projektu, zástupca IE Norway, zástupcovia ZZES.