.

Úvodná konferencia k projektu

 

Dňa 9. júna sa vo Svite v rámci konferencie predsedov uskutočnila úvodná konferencia k projektu LEPŠÍM SOCIÁLNYM DIALÓGOM ZA KVALITNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE SOCIÁLNE PARTNERSTVO.

Predsedom základných odborových organizácií projekt predstavil predseda odborového zväzu ECHOZ Marián Baňanka v rozsiahlej prezentácii, počas ktorej informoval o spracovaní projektu, o popise projektu, jeho cieľoch, a problémoch pri realizácií projektových aktivít.

Základné ciele projektu sú nasledovné:

  • uvedomenie si dôležitosti úloh a rolí sociálneho partnerstva na všetkých úrovniach odvetvia chémie a energetiky,
  • osvojením si poznatkov a zručností z jednotlivých projektových aktivít dosiahnuť kvalitnejší a efektívnejší sociálny dialóg,
  • pozitívne premietnutie poznatkov a zručností do priebehu a výsledkov budúcich kolektívnych vyjednávaní o nových kolektívnych zmluvách.

Získavanie skúseností a zručností pri jednotlivých projektových aktivitách s priamou účasťou zainteresovaných sociálnych partnerov a prenos poznatkov od nórskeho partnera projektu by malo prispieť:

  • k posilneniu a skvalitneniu participácie zamestnancov na všetkých úrovniach reprezentovaných odvetví,
  • k presadzovaniu sociálneho dialógu ako kľúčového faktoru na zabezpečenie dôstojnej práce pre všetkých zamestnancov prostredníctvom kvalifikovanejších a efektívnejších budúcich kolektívnych vyjednávaní a uzatvorených nových kolektívnych zmlúv.

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku platil od 1. októbra 2020 do 14. mája 2021 štátom vyhlásený núdzový stav, pričom vyhláseniu núdzového stavu predchádzala tzv. mimoriadna situácia a mimoriadna situácia trvá aj po skončení núdzového stavu dodnes.

Mimoriadna situácia, ale najmä núdzový stav, znamenali zásadné obmedzenia pre pohyb a slobodu každého občana, čo malo veľmi nepriaznivý dopad aj na možnosť realizovať štandardné aktivity v mnohých oblastiach odborovej činnosti.

Pre ECHOZ to znamenalo zásadné obmedzenie v plánovaných odborových činnostiach, takže už od marca 2020 bol odborový zväz nútený postupne rušiť prakticky všetky plánované činnosti, čo sa samozrejme prejavilo aj nezrealizovaním aktivít plánovaných v rámci projektu

Z plánovaných projektových aktivít sa zrušia štyri medzinárodné diskusné fóra (každé sa malo venovať samostatnej téme) a zároveň sa zruší aj plánovaná konferencia, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť realizáciu projektových aktivít po ročnom fungovaní projektu.

Na úvodnej konferencii vystúpil i Ole Kristian Paulsen – zástupca nórskeho partnera Industri Energi. Vo svojom úvodnom príhovore poprial účastníkom projektu úspešné dosiahnutie vytýčených cieľov a ako príklad popísal sociálny dialóg v Nórsku, kde k nemu obe strany pristupujú kooperatívnym spôsobom uvedomujúc si, že problémy musia riešiť spoločne, nie ako dve znepriatelené strany.

Základné organizácie si po úvodnej konferencii určili svojich zástupcov, ktorí sa budú môcť zúčastniť všetkých projektových aktivít ako uceleného systému vzdelávania.

INTRODUCTORY CONFERENCE ON THE PROJECT

On 9th June in Svit the introductory conference for the project BETTER SOCIAL DIALOGUES FOR BETTER AND MORE EFFECTIVE SOCIAL PARTNERSHIP took place.

The project was presented to the presidents of the basic trade (company level) union organizations by the president of the ECHOZ trade union Marián Baňanka in a comprehensive presentation, during which he informed about the project processing, the project description, its objectives, and the obstacles in the implementation of the project activities.

The basic objectives of the project are as follows:

  • awareness of the importance of the responsibilities and roles of social partnership at all levels of the chemistry and energy sector,
  • to achieve a better and more effective social dialogue by acquiring knowledge and skills from the different project activities,
  • positively translating the knowledge and skills into the process and results of future collective bargaining on new collective agreements.

Gaining experience and skills in individual project activities with the direct participation of the social partners concerned and the transfer of knowledge from the Norwegian project partner should contribute:

  • to strengthen and improve employee participation at all levels of the sectors represented,
  • to promote social dialogue as a key factor in ensuring decent work for all employees through more qualified and effective future collective bargaining and the conclusion of new collective agreements.

Due to the pandemic situation in connection with the spread of COVID-19 in Slovakia, a state-declared state of emergency was valid from 1 October 2020 to 14 May 2021, while the declaration of state of emergency was preceded by the so-called state of the extraordinary situation which continues to this day after the end of the state of the emergency.

The  state of extraordinary situation, but especially the state of emergency, meant fundamental restrictions on the movement and freedom of every citizen, which had a very negative impact on the ability to carry out all planned activities related to this project.

For ECHOZ, this meant a major limitation related to the planned trade union activities, so since March 2020, the trade union was forced to gradually cancel virtually all planned activities, which of course was reflected in the non-implementation of activities planned within the project.

Four international discussion forums (each on a separate topic) will be canceled from the planned project activities, and the planned conference, the aim of which was to evaluate the implementation of project activities after the annual operation of the project, will also be canceled.

Ole Kristian Paulsen – a representative of the Norwegian partner Industri Energi – also spoke at the introductory conference. In his introductory speech, he wished to the project participants the successful achievement of the set goals and described as an example the social dialogue in Norway, where both parties approach it in a cooperative way, realizing that they have to solve problems together, not as two hostile parties.

After the introductory conference, the company level trade union organizations appointed their representatives who will be able to participate in all project activities as a comprehensive education system.