Category

Poradenstvo
Neviem, ktorý zamestnanec toto potrebuje počuť, ale vy nepodpisujte všetko hneď, ako vám niečo strčia pod ruku. Ani neviem spočítať, koľko som mal prípadov, že sa zamestnanec sám dostal do problémov, lebo bez rozmyslu podpísal: Dohodu o skončení pracovného pomeruPracovnú zmluvuDodatok k zmluve Ja: „Prečo ste to podpísali?“Zamestnanec: „Lebo povedali, že musím!“ Zakaždým počúvam to isté:...
Read More
V roku 2022 mnohí z našich členov požiadali cez svoju základnú organizáciu Energeticko – Chemického odborového zväzu o sociálnu výpomoc z fondu Solidarity ECHOZ. Sociálna výpomoc bola vyplatená v zmysle schválených Zásad pre poskytovanie sociálnej pomoci členom prostredníctvom Vašej základnej organizácie ECHOZ.          Touto cestou Vás chceme požiadať o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky nám...
Read More
Dňa 7. decembra 2022 bolo zverejnené nové opatrenie č. 432/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje s účinnosťou od 1.januára 2023 nasledovné sumy stravného pre časové pásmo: 5 až 12 hodín: 6,80 eurnad 12 hodín až 18 hodín: 10,10 eurnad 18 hodín: 15,30 eur Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022...
Read More
Pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa po novele Zákonníka práce(s účinnosťou od 1.11.2022) S účinnosťou od 1.11.2022 došlo k rozsiahlej novele Zákonníka práce (zákonom č. 350/2022 Z. z.). Uvedená novela priniesla viaceré zmeny v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane nového ustanovenia § 230b. Cieľom tohto ustanovenia je riešenie problémov, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi v oblasti uplatňovania práva odborovej organizácie osloviť každého...
Read More
Podľa ust. § 30e ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia „povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.“  Týmto osobitným predpisom je  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „ZoBOZP“),...
Read More
Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej...
Read More
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 281/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje s účinnosťou od 1.septembra 2022 nasledovné sumy stravného pre časové pásmo: 5 až 12 hodín: 6,40 eurnad 12 hodín až 18 hodín: 9,60 eurnad 18 hodín: 14,50 eur Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky...
Read More
(dnes píše podpredseda ECHOZ Milan Kuruc) Napríklad ten, kto pri tom aj rozmýšľa. Lebo nie je pre človeka nič jednoduchšie, ako vymyslieť robotu niekomu inému. Ale vytvoriť mu k tomu rovnako dobré podmienky, za akých by pracoval aj on sám a ešte ho aj férovo zaplatiť, zvykne byť už pre niektorých manažérov raketová veda. Naposledy...
Read More
Aby mohli zamestnanci v práci podávať stopercentný výkon, musí im zamestnávateľ zabezpečiť vhodné pracovné podmienky. Jedným z dôvodov, ktoré výrazne narušujú pracovnú činnosť, sú vysoké teploty. Nezáleží pritom na tom, či ide o zamestnancov pracujúcich v interiéri alebo exteriéri, každému z nich musia byť poskytnuté vhodné podmienky na prácu. Viete, čo všetko je zamestnávateľ povinný...
Read More
Zvýšenie súm stravného od 1.mája 2022 Opatrením č. 116/2022 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1.mája 2022 upravujú sumy stravného nasledovne: 6 € pre časové pásmo 5-12 hodín 9 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti...
Read More
1 2

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 44 37 14 34
02/ 44 37 33 78
02/ 49 30 99 01
0905 645 010