Category

Poradenstvo
Pokyn, ktorý môže pomôcť zamestnávateľom organizovať oblasť bezpečnosti práce vo svojich prevádzkach v čase pandémie až do odvolania. V súvislosti  s pandémiou  Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie týkajúce sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej...
Read More
PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VO VÝŠKE A NAD VOĽNOU HĹBKOU VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Pri oboznamovaní používať len do skončenia pandémie. Zabezpečenie proti...
Read More

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 44 37 14 34
02/ 44 37 33 78
02/ 49 30 99 01
0905 645 010