Category

Poradenstvo
Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa, nariaďovať ju pravidelne pretože ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 96 ZP ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred...
Read More
O štrajku za uzavretie KZVS sa rozhoduje na dvoch úrovniach. Zákon o kolektívnom vyjednávaní rozlišuje medzi vyhlásením štrajku a začatím štrajku. Podľa § 16 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o...
Read More
Dňa 1.januára 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 278/2017 Z.z. z 18, ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy pre rok 2018. Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou predstavuje minimálna mesačná mzda úroveň 480€. Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase je od 1.januára 2018 na úrovni 2,759€/h. Pozn.: Mesačná...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika