Category

Poradenstvo
Nedávno sa v istej firme, kde funguje jedna naša základná odborová organizácia, stalo, že zamestnávateľ chcel prepustiť viacerých zamestnancov tak, že im dal podpísať dobrovoľnú dohodu o skončení pracovného pomeru. Na dohodu ale treba dvoch. Ak by ju zamestnanec nepodpísal, k žiadnemu skončeniu pracovného pomeru by neprišlo a pracovný pomer by trval naďalej. Naše skúsenosti...
Read More
Diskusia a rozhodovanie o stanovení minimálnej mzdy pre rok 2021 otvorili popri samotnej výške minimálnej mzdy aj otázku previazanosti minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 Zákonníka práce a mzdových zvýhodnení za prácu v noci, sobotu a nedeľu na minimálnu mzdu. Už v predchádzajúcom článku som uviedol, že hlavnou agendou zamestnávateľov nie je samotná výška minimálnej mzdy, ale predovšetkým zrušenie väzby...
Read More
Dnes, 25. mája 2020, mohlo 400 zamestnancov Nexis Fibers, a.s. opätovne nastúpiť do práce. Konečne!!! Keď som sa vo štvrtok 21. mája 2020 osobne zúčastnil ďalšieho protestu odborov a zamestnancov Nexis Fibers, pomerne často som od účastníkov protestného pochodu mestom Humenné dostal otázku „ako to vidím ja a aká je šanca, že sa vrátia do práce?“ Odpovedal...
Read More
Tento článok pojednáva o opatreniach vlády na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy, ktoré Ministerstvo práce zverejnilo na stránke www.pomahameludom.sk. V tomto článku sa zameriame na opatrenie č. 1 a opatrenie č. 3A a 3B. OPATRENIE 1: Podpora zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ, ktorý musí z nariadenia úradu verejného zdravotníctva prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, zjednodušene...
Read More
Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 vyhlásila podľa ustanovenia § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych  predpisov od 12. marca 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu pre celé územie Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedenou situáciou došlo do dnešného dňa k prijatiu viacerých opatrení a nariadení, vrátane legislatívnych zmien. V rámci pracovnoprávnych vzťahov bol...
Read More
Pokyn, ktorý môže pomôcť zamestnávateľom organizovať oblasť bezpečnosti práce vo svojich prevádzkach v čase pandémie až do odvolania. V súvislosti  s pandémiou  Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie týkajúce sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej...
Read More
PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VO VÝŠKE A NAD VOĽNOU HĹBKOU VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Pri oboznamovaní používať len do skončenia pandémie. Zabezpečenie proti...
Read More
1 2

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 44 37 14 34
02/ 44 37 33 78
02/ 49 30 99 01
0905 645 010