Od 1. 9. 2022: stravný lístok 4,80 a stravné 6,40

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 281/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje s účinnosťou od 1.septembra 2022 nasledovné sumy stravného pre časové pásmo:

  1. 5 až 12 hodín: 6,40 eur
  2. nad 12 hodín až 18 hodín: 9,60 eur
  3. nad 18 hodín: 14,50 eur

Zároveň sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré ustanovovalo výšku stravného od 1.mája 2022 do 31. augusta 2022.

Ako sa prejaví toto zvýšenie v praxi?

Poskytovanie jedla

Zákonník práce podľa § 152 ustanovuje pre zamestnávateľov povinnosť prispievať zamestnancom na stravovanie a to:

  • najmenej v sume 55% ceny jedla, t.j. od 1.septembra vo výške najmenej  2,64 eur (55% z minimálnej hodnoty stravného lístka)
  • najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín, t.j. od 1.septembra vo výške najviac 3,52 eur (55% zo sumy 6,40 eur)

Výška príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok aj zo sociálneho fondu. (príspevok zo sociálneho fondu nie je limitovaný)

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutia finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.

Stravné lístky

Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) vzrastie z aktuálnej úrovne 4,50 eur na sumu 4,80 eur. ( 75% zo sumy 6,40 eur).

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravný lístok najmenej 55% z ceny lístka, t.j. najmenej 2,64 eur (s účinnosťou od 1.septembra), najviac však sumou 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín, maximálne  3,52 eur (s účinnosťou od 1.septembra). Časť ceny lístka je možné pokryť príspevkom zo sociálneho fondu (výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná).

V prípade stravných lístkov má zamestnávateľ povinnosť poskytovať ich  vopred.

Finančný príspevok

Výška finančného príspevku na stravovanie je rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo a stravný lístok, t.j. najmenej 55% minimálnej hodnoty stravného lístka – 2,64 eur ( s účinnosťou od 1.septembra), najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín – 3,52 eur  ( 55% zo sumy 6,40eur).

Okrem toho, môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok aj zo sociálneho fondu. (výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná)

Aj v prípade finančného príspevku má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť ho vopred.

Stravné z pohľadu zákona o dani z príjmov

Maximálna suma daňového výdavku za stravné je do 31.augusta 2022 vo výške 3,30 eur,  od 1. septembra 2022 bude predstavovať táto suma hodnotu 3,52 eur (plus nad túto sumu v prípade, ak bude poskytnutá zo sociálneho fondu).

To znamená, že ak zamestnávateľ bude prispievať od 1. septembra 2022 na stravné v sume nad 3,52 eur, táto suma sa u zamestnanca zdaňuje aj zodvodňuje.

Napríklad: zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravu vo výške 6 eur (bez príspevku zo sociálneho fondu). Suma do 3,52 eur sa nezdaní, nepodlieha dani ani odvodom, suma nad 3,52 eur, t.j. 2,48 eur  (6 – 3,52) tvorí zdaniteľný príjem zamestnanca podliehajúci dani z príjmu, sociálnemu a zdravotnému poisteniu.

V prípade, ak zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravovanie nad hranicu 3,52 eur zo sociálneho fondu, v tomto prípade ide o príspevok, ktorý je pre zamestnanca oslobodený od dane aj odvodov. (tvorba sociálneho fondu je daňovým výdavkom)

Napríklad: zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravu vo výške 5 eur, príspevok vo výške 3,52 hradí z nákladov, zvyšok dofinancuje zo sociálneho fondu (1,48 eur). V tomto prípade je celá výška príspevku na stravu pre zamestnanca oslobodená a teda nepodlieha dani z príjmov ani sociálnemu a zdravotnému poisteniu. (nepodlieha zdaňovaniu ani zodvodňovaniu).

Tento postup platí pre všetky formy poskytovania príspevku na stravovanie a to:

  • pri zabezpečení jedla vo vlastnom zariadení
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
  • na stravné lístky a
  • na finančný príspevok na stravovanie

Ing. Marta Mačeková