Povinná zdravotná prehliadka v čase voľna?

Podľa ust. § 30e ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.“ 

Týmto osobitným predpisom je  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „ZoBOZP“), konkrétne ust. § 12 ods. 2 písm. i) z ktorého vyplýva zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci.“ 

Nemožno tiež opomenúť znenie ust. § 6 ZoBOZP, v ktorom sú upravené všeobecné povinnosti zamestnávateľa na úseku ochrany a bezpečnosti zdravia zamestnancov pri práci, ktorý v ods. 1 písm. q) konkretizuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ má v oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia a zamestnancov viacero povinností, pričom jednou z nich je aj povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a na strane druhej zamestnanec je povinný podrobiť sa týmto lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. 

V prípade, ak zamestnávateľ, plniac si povinnosti podľa zákona o BOZP ako aj zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, určí zamestnancovi účasť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, ide o pokyn zamestnávateľa vydaný v súlade s vyššie uvedenými zákonmi, a zamestnanec je povinný v nadväznosti na ust. § 81 písm. a) Zákonníka práce, ust. § 12 ods. 2 písm. i) ZoOPVZ a ust. § 6 ods. 1 písm. q) ZoBOZP povinný takýto pokyn splniť a podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, v opačnom prípade, by mohlo byť jeho konanie (ak by odmietol preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci zabezpečenú zamestnávateľom) hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Zároveň  však treba podotknúť, vzhľadom na skutkový stav, že zamestnávateľ tieto preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci stanovuje na čas, kedy nemá zamestnanec určenú pracovnú zmenu, t.j. v čase jeho odpočinku (nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý odpočinok v týždni), zastávame názor, že keďže časová organizácia preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci nie je nikde presne upravená, účasť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci, na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastniť, je úkon realizovaný na pokyn zamestnávateľa, a preto výkon preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci mimo pracovnej zmeny zamestnanca by mal byť vykázaný ako práca nadčas.  

V praxi môžu nastať dve situácie týkajúce sa účasti na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci počas „osobného voľna“ zamestnanca, po prvé čas voľna nemusí byť len nepretržitým odpočinkom zamestnanca v týždni (podľa ust. § 93 Zákonníka práce), ale aj odpočinok medzi dvoma zmenami (v rámci pracovných dní zamestnanca podľa ust. § 93 Zákonníka práce) napr. pracovná zmena zamestnanca trvá od 6:00 do 18:00 a zamestnávateľ následne (na 18:30 h) zamestnanca vyšle na preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci. V tomto prípade ide o pokyn zamestnávateľa, ktorý nie je v rozpore s legislatívou (nikde nie je uvedené, že preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa musia vykonávať v rámci pracovného času) a  zamestnanec je povinný sa preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci zúčastniť, potom pôjde o prácu nadčas v rámci pracovného dňa zamestnanca.

Druhou možnou situáciou je, ak by išlo účasť  na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci v čase nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni (podľa ust. § 93 Zákonníka práce), nariaďovanie práce nadčas, t.j. aj výkon preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci v rámci dní pracovného pokoja (ust. § 94 Zákonníka práce) sa má riadiť pravidlami upravenými v ust. § 94 Zákonníka práce.

V tomto prípade však prichádza ku konfliktu dvoch situácií, kedy zamestnanec je podľa zákona č. 355/2007 Z.z. povinný sa zúčastniť na preventívnej lekárskej prehliadke vo vzťahu k práci na jednej strane a na druhej strane ako sa má postaviť k tejto povinnosti, ak mu zamestnávateľ nariadi preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci v dňoch pracovného pokoja v rozpore s ust. § 94 Zákonníka práce.

V týchto prípadoch odporúčame upozorniť zamestnávateľa, aby v dňoch pracovného pokoja nariaďoval/dohadoval prácu = aj nadčasovú prácu  = aj preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci, striktne v súlade s ust. § 94 Zákonníka práce. Zároveň odporúčame toto upraviť so zamestnávateľom (v Kolektívnej zmluve).

Zároveň máte možnosť obrátiť sa na príslušný Inšpektorát práce, ktorý „prešetrí“ postup zamestnávateľa, a teda, či v prípade preventívnych lekárskych prehliadkach vo vzťahu k práci, ktoré zamestnávateľ nariaďuje na nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, ktorých je zamestnanec povinný sa zúčastniť, dodržiava zamestnávateľ ust. § 94 Zákonníka práce.