Horúčavy na pracovisku? Netrpte v práci, toto vám musí zamestnávateľ zabezpečiť!

Aby mohli zamestnanci v práci podávať stopercentný výkon, musí im zamestnávateľ zabezpečiť vhodné pracovné podmienky. Jedným z dôvodov, ktoré výrazne narušujú pracovnú činnosť, sú vysoké teploty. Nezáleží pritom na tom, či ide o zamestnancov pracujúcich v interiéri alebo exteriéri, každému z nich musia byť poskytnuté vhodné podmienky na prácu.

Viete, čo všetko je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom v prípade vysokých teplôt a horúčav?

Zamestnávateľ je zodpovedný za zdravie a bezpečnosť zamestnancov a  musí im zabezpečiť vhodné pracovné podmienky. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku nemožno zabezpečiť vhodné podmienky počas horúčav, musí prijať opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia. Jednotlivé podmienky si však môžete dohodnúť aj prostredníctvom svojej základnej odborovej organizácie alebo osobne so zamestnávateľom. Ak má zamestnanec na pracovisku nevhodné pracovné podmienky, môže dať podnet príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Únava, vyčerpanosť, malátnosť, pokles výkonnosti – aj takto dokážu pôsobiť extrémne horúčavy na ľudský organizmus. Je preto v záujme zamestnávateľa zabezpečiť optimálne pracovné podmienky. 

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby si mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku a ktoré im umožnia čo najlepší výkon práce. Súčasne by mal utvárať primerané pracovné podmienky, starať sa o vzhľad a úpravu pracoviska, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

Čo hovorí zákon

 • v niektorých prípadoch musí zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku aj nápoje, ktoré dopĺňajú stratu dôležitých minerálov
 • ide napríklad o práce s veľkým energetickým výdajom, ako sú hutníctvo, sklárstvo alebo stavebná činnosť…

Zamestnávateľ tiež musí na pracovisku zabezpečiť optimálne hodnoty mikroklímy, a to jednak stavebným riešením budovy a tam, kde to stavebné riešenie neumožňuje, musí zabezpečiť tieto podmienky technickými opatreniami. 

V prípade vnútorného pracoviska, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca a kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zamestnávateľ musí zabezpečiť aspoň  prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok okrem 

a) pracoviska, kde nemožno technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo záťaž chladom z technologických dôvodov, alebo

b) mimoriadne teplých dní

Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.

Aké sú optimálne a prípustné teploty pre jednotlivé pracovné triedy?

 • Trieda práce 1a

Do tejto kategórie patrí práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou, ako napríklad administratívne práce či kontrolná činnosť, práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).                

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 – 27°C, prípustná 20 – 28°C.     
             

 • Trieda práce 1b

Práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou rúk a ramien v bežných pracovných podmienkach; presúvanie ľahkých bremien alebo prekonávanie malých odporov (riadenie osobného a koľajového vozidla, automatizované strojové opracovávanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach).  Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 – 25°C, prípustná 19 – 27°C.

 • Trieda práce 1c

Prevažujúca práca s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh (riadenie nákladného vozidla, traktorov, autobusov a trolejbusov, robotníčky v potravinárskej výrobe, mechanici, práca s ručným lisom). Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (predavači vrátane pokladníčok, lakovanie, zváranie, sústruženie, strojové vŕtanie, robotník v oceliarni, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov), práca sestry alebo ošetrovateľky pri lôžku,

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 – 24°C, prípustná 17 – 26°C.

 • Trieda práce 2a

Práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín v predklone alebo kľačiačky, chôdza (údržba strojov, skladníci s občasným prenášaním bremien do 15 kg, mäsiari na bitúnkoch, spracovanie mäsa, pekári, maliari izieb, operátori poloautomatických strojov, montážne práce na montážnych linkách v automobilovom priemysle, výroba kabeláže pre automobily, priemyselné žehlenie bielizne, čistenie okien).    

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 18-21°C, prípustná 15- 25°C.     
       

 • Trieda práce 2b

Práca postojačky alebo s chôdzou s trvalým zapojením oboch horných končatín, trupu, chôdza, práca v stavebníctve pri tradičnej výstavbe, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, fúkači skla pri výrobe veľkých kusov, obsluha gumárenských lisov, práca s lisom v kováčňach, záhradnícke práce a práce v poľnohospodárstve. 

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17-20°C, prípustná 12- 25°C.         

 • Trieda práce 3

Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, zvážanie dreva, ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce).        

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka sa v tejto triede nestanovuje.       

 • Trieda práce 4

Veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg). Chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza, beh.  Optimálna teplota pre teplé obdobie roka sa v tejto triede nestanovuje.

Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku pri záťaži teplom?

Pri dlhodobej práci pri teplotách nad 30 °C sa odporúča zmeniť štandardné pracovné podmienky. Zamestnávateľ by mal:

 • zaviesť častejšie prestávky počas práce, aby došlo k ochladeniu organizmu (umytie chladnou vodou, pobyt v chladnejšej miestnosti)
 • upraviť pracovný čas, režim práce a odpočinku (predĺžiť prestávky, skrátiť pracovný čas)
 • znížiť intenzitu pracovných výkonov, najmä pri fyzicky náročnej práce alebo pri prácach s vysokými duševnými požiadavkami a duševným vypätím
 • zabezpečiť vhodné pracovné odevy, ktoré majú byť jednovrstvové, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov

POZOR! Prestávky poskytované na ochranu zdravia pri práci sa započítavajú do pracovného času

Pitný režim

 • pri teplotách nad 30 °C musí zamestnanec dostať studené alebo vlažné nápoje ako náhradu tekutín a látok stratených pri nadmernom potení
 • ako chladené nápoje (12 až 15 °C) môže firma poskytnúť stolové minerálne vody, ovocné šťavy či mušty, aby sa predišlo neprimeraným reakciám organizmu v horúcom prostredí a zamedzilo nadmernému pocitu smädu
 • nápoje musia byť zdravotne bezchybné a neobsahovať viac ako 6,5 % cukru
 • zamestnávateľ musí pitnú vodu zadovážiť na vlastné náklady
 • počas vysokých teplôt sa človek totiž viac potí a dochádza nielen k strate tekutín, ale aj minerálnych látok
 • voda musí byť prístupná bezprostredne na mieste výkonu práce

POZOR!

 • v niektorých prípadoch musí zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku aj nápoje, ktoré dopĺňajú stratu dôležitých minerálov

Tienenie

 • na pracovisku treba za brániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky
 • zamestnávateľ by mal zabezpečiť tieniace žalúzie a rolety
 • ak nie je na pracovisku klimatizácia, treba zvýšiť pohyb vzduchu pravidelným vetraním alebo ventilátormi

Vetranie

 • ak na pracovisku nie je klimatizácia, musí sa zabezpečiť pohyb vzduchu vetraním
 • ventilátory musia byť umiestnené a nasmerované tak, aby nedochádzalo k  nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela

POZOR! zamestnanci nemôžu byť vystavení nežiaducemu priamemu ochladzovaniu tela, klimatizáciu a ventilátory treba preto riadne nasmerovať.

Prestávky v práci

 • V prípade potreby umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.

Úprava pracovného času

 • zamestnávateľ by mal umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť sprchovaním alebo osviežiť pokožku vodou
 • najmä pri prácach s  nadmernou fyzickou záťažou by mal zamestnávateľ posunúť začiatok pracovnej zmeny
 • trvanie a množstvo prestávok by si mali zamestnanci dohodnúť so zamestnávateľom

V triedach prác 3 a 4, v prípadoch mimoriadne teplých dní – čiže dní s vonkajšou teplotou nad 30° C – a na pracoviskách, kde z technologických dôvodov, napríklad pre nutnosť dodržiavať teplotu prostredia pre bezpečnú prevádzku strojov, nie je možné zabezpečiť ani prípustné teploty, je zamestnávateľ povinný neprekročiť únosnú tepelnú záťaž zamestnancov.

Táto záťaž sa nestanovuje ako maximálna teplota na pracovisku, ale ako maximálny časový úsek, ktorý môže zamestnanec stráviť výkonom danej práce pri určitej teplote na pracovisku. Rozlišuje sa pritom dlhodobo únosný čas práce za celú pracovnú zmenu (pokiaľ trvá aspoň štyri hodiny) a krátkodobo únosný čas práce, teda výkon danej práce bez akéhokoľvek prerušenia, pracovnej prestávky.

Tieto hodnoty veľmi podrobným spôsobom upravuje príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z. a rozlišujú sa podľa nasledujúcich faktorov:

 • pohlavie zamestnanca,
 • aklimatizovanie – aklimatizovaným je zamestnanec, ktorý na pracovisku strávil aspoň tri týždne,
 • typ pracovného odevu,
 • rýchlosť prúdenia vzduchu na pracovisku.

Príklad: Na pracovisku, kde je bezvetrie a teplota 40°C, môže aklimatizovaný zamestnanec (pracuje na danom pracovisku 3 týždne) v  jednovrstvovom odeve pri výkone práce zaradenej do triedy 4 stráviť za pracovnú zmenu najviac 142 minút a bez prerušenia najviac 13 minút – tabuľka č. 1 prílohy č. 3 vyhlášky č. 99/2016 Z.z.

Zároveň je potrebné myslieť aj na to, že zo strany zamestnanca môže byť nadmerná záťaž teplom považovaná za prekážku výkonu práce na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi prislúcha plná náhrada mzdy.

Zdroje, ktoré problematiku povinností zamestnávateľa pri horúčavách upravujú

 • Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce
 • Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom