V jednote je sila

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov.

Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty sa stáva nežiadúcou realitou. V takýchto prípadoch je viac ako inokedy nevyhnutá intenzívnejšia komunikácia s každým členom nášho odborového zväzu a pre nás vrcholových funkcionároch ECHOZ je jedným z najefektívnejších spôsobov ako osloviť čo najväčšiu časť členskej základne forma otvoreného listu zaslaného na každú ZO ECHOZ a zverejneného na našej webovej stránke. A práve preto sa touto formou obraciame na Vás členov a funkcionárov ECHOZ, ale zároveň aj na ostatných zamestnancov v spoločnostiach, v ktorých pôsobia naše ZO ECHOZ, aby sme Vás informovali o aktuálnych snahách zakladať iné odborové združenia tam, kde pôsobia naše ZO ECHOZ a súčasne získali Vašu podporu pre efektívnu obranu voči oslabovaniu našich ZO ECHOZ.

Slovenská legislatíva nevylučuje existenciu viacerých odborových organizácii u jedného zamestnávateľa a pre niektoré prípady upravuje spôsob ich pôsobenia, ale zároveň za základný princíp existencie viacerých odborových organizácii v rámci jedného zamestnávateľa považuje ich vzájomnú spoluprácu pri zastupovaní záujmov zamestnancov – „viaceré odborové organizácie na jednom pracovisku by mali pôsobiť spoločne a vo vzájomnej zhode“. Zatiaľ to však vyzerá tak, že novým odborovým organizáciám, ktoré vznikajú či už v rámci Slovnaft, a.s. alebo SSE-D, a.s. Žilina o spoluprácu vôbec nejde. Svoj vznik totiž oznámili iba zamestnávateľovi a ani jednu z dotknutých našich ZO ECHOZ sa informovať neunúvali.

Prvoradým záujmom ECHOZ je efektívne pôsobenie zástupcov zamestnancov – funkcionárov príslušných ZO ECHOZ v rámci jednotlivých zamestnávateľov, preto považujeme za potrebné, aby pri zastupovaní zamestnancov disponovali relevantnými informáciami a k takým patrí aj skutočnosť, že u daného zamestnávateľa začala pôsobiť ďalšia odborová organizácia. Avšak v oboch prípadoch sme sa informáciu o pôsobení novej odborovej organizácie dozvedeli sprostredkovane od príslušného zamestnávateľa a nie priamo od novovznikajúcej odborovej organizácie. A zároveň vychádza najavo, že nové odborové organizácie používajú neférové spôsoby pri získavaní členov, keď predovšetkým zneužívajú naše neúspechy, bagatelizujú naše úspechy, dehonestujú prácu funkcionárov ZO ECHOZ, používajú populistické argumenty a samozrejme sľubujú dosiahnutie nedosiahnuteľného („nedosiahnuteľného“ v kontexte minulých, súčasných a aj blízko budúcich reálií). Preto určite nie je na škodu pozrieť sa aj na to, kto stojí za snahami o rozdrobovanie a oslabovanie našich odborových organizácii.

V prípravnom výbore novej odborovej organizácie ČLEN, ktorá vzniká v Slovnafte a. s. sú dvaja bývalí dlhoroční odboroví funkcionári – predsedovia ROD a tretím je bývalý odborový dôverník a teda všetci traja sa svojou odborovou činnosťou priamo podieľali na výsledkoch ZO ECHOZ v Slovnafte, ktoré teraz kritizujú a pranierujú. Základnou otázkou do budúcnosti je ako chce táto nová odborová organizácia ČLEN participovať na zastupovaní zamestnancov popri našej ZO ECHOZ, keď svoju činnosť začala znevažovaním výsledkov ZO ECHOZ a svojich členov „hľadá“ predovšetkým medzi súčasnými členmi ECHOZ s tým, že ich oslovuje s tlačivom ukončenia členstva v ECHOZ, namiesto toho, aby svojich členov a priaznivcov hľadala predovšetkým medzi neodborármi.

Odborový zväz AIOS pôsobí na Slovensku od roku 2014 a  napriek deklarovanému okruhu odvetví: A – Automobilový priemysel, I – Informačné technológie, O – Obchod a S – Služby aktuálne začína pôsobiť aj v rámci energetiky a to založením odborovej organizácia v SSE-D a. s., Žilina. Tento odborový zväz nie je členom KOZ SR, prípadne inej odborovej centrály na Slovensku a nie je členom ani žiadneho medzinárodného odborového združenia. Členovia AIOS platia členské vo výške 0,8% z čistej mzdy, pričom členský príspevok sa odvádza na účet odborovej organizácie a tá 15% z neho poukazuje na účet odborového zväzu. Členské príspevky v rámci odborovej organizácie sa používa na účel, ktorý určia samotní členovia v Zásadách hospodárenia (napr. kúpa darčekových poukážok, príspevok pri narodení dieťaťa, vstupenky na kultúrne podujatia, do aquaparkov apod. – info priamo z webovej stránky AIOS). Z 15% podielu, ktorý je poukazovaný na AIOS je financovaná činnosť odborového zväzu (najmä marketingové, právne a poradenské služby, editovanie webovej stránky apod. – opätovne info priamo z web-stránky). Veľmi zarážajúci je spôsob zakladania odborových organizácii u zamestnávateľa opísaný priamo na web-stránke AIOS – na založenie odborovej organizácie je potrebné získať najmenej troch záujemcov o členstvo v odboroch, pričom minimálne jeden z nich by mal byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa odbory zakladajú. Ako výhody členstva v AIOS sú na web-stránke prezentované: nižšie členské poplatky vo výške 0,8% a nižšie odvody zväzu 15% – obe tieto výhody sú však kontraproduktívne, nakoľko výška členského príspevku je voči ECHOZ nižšia iba o 0,2% (čo je pri čistom zárobku napr. 800 € rozdiel 1,60 € v „prospech“ AIOS) a viac ako dvadsaťročné skúsenosti nás aj na príklade iných odborových zväzov naučili, že či sa nám to páči alebo nie, tak z 15% podielu členských príspevkov sa nedá ufinancovať zmysluplná činnosť odborového zväzu a už vôbec nie ďalšie deklarované výhody členstva v AIOS – t.j. komplexná bezplatná právna pomoc a bonusy pre členov. Posledná deklarovaná výhoda členstva v AIOS – transparentné financovanie – prinajmenej v porovnaní s ECHOZ je viac ako diskutabilná, nakoľko financovanie ECHOZ považujeme za maximálne transparentné (každý rok sa na úrovni orgánov ECHOZ prerokovávajú správy o čerpaní rozpočtu ECHOZ a hospodárenie s prostriedkami ECHOZ kontrolujú revízori účtov) a okrem toho ECHOZ má na rozdiel od AIOS aj vlastný štrajkový fond.

Kolegovia, rozhodne nie sme naivní, aby sme si mysleli, že nerobíme chyby – každý, kto niečo robí, skôr či neskôr urobí aj chybu – je to ľudské a asi aj prirodzené. Nie je však prirodzené chyby ignorovať alebo sa tváriť, že neexistujú. Ak vládne u niektorých našich členov nespokojnosť, či už s činnosťou príslušnej ZO ECHOZ alebo činnosťou odborového zväzu, resp. s výsledkami našej práce alebo práce funkcionárov jednotlivých ZO ECHOZ, poskytujú naše stanovy každému nespokojnému členovi dostatočné nástroje, pomocou ktorých je možné dosiahnuť nápravu, resp. zmenu neuspokojivého stavu. Jedným z možných riešení – pravdepodobne najnáročnejším – je aj možnosť kandidovať vo voľbách do príslušných orgánov ZO ECHOZ, resp. ECHOZ a v rámci toho presviedčať ostatných členov o správnosti svojich názorov, resp. návrhov na riešenie existujúcich problémov alebo spôsoboch riešenia a manažovania odborovej činnosti. Určite však nepovažujeme za správne a pre odborovú činnosť ani prínosné dva najobľúbenejšie spôsoby vyjadrenia nespokojnosti s odborovou činnosťou a to buď vystúpenie z odborov alebo zakladanie „konkurenčnej“ odborovej organizácie. Pre zmenu odborov, ak je potrebná alebo nevyhnutná, je určite prospešnejšie ak sa zmena uskutoční iniciatívnou z vnútra. Samozrejme, budeme vedieť fungovať aj v prostredí, kde pôsobia viaceré odborové organizácie, ale ak máme všetci totožné ciele a skutočne nám všetkým ide iba o prospech celku a teda všetkých našich členov, resp. aj zamestnancov a nie iba o prospech jednotlivcov, potom budeme pri dosahovaní tohto prospechu určite úspešnejší a silnejší, ak zostaneme jednotní.

Na záver ešte jedna poznámka: akokoľvek by boli alebo budú v budúcnosti úspešné viaceré odborové organizácie pôsobiace u jediného zamestnávateľa, nikdy nebudú rovnako úspešné ako keby svoje sily spojili do jedného celku a z existencie viacerých odborových organizácii u jediného zamestnávateľa má skutočný úžitok jedine ten zamestnávateľ – presne podľa príslovia „kde sa dvaja bijú, tretí víťazí“.

V mene vedenia ECHOZ

Juraj Blahák, predseda ECHOZ