Organizácia oblasti BOZP v čase pandémie

Pokyn, ktorý môže pomôcť zamestnávateľom organizovať oblasť bezpečnosti práce vo svojich prevádzkach v čase pandémie až do odvolania.

V súvislosti  s pandémiou  Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie týkajúce sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19,    

K spočívaniu lehôt počas krízovej situácie:

Opatrenie o spočívaní nasledovných zákonných lehôt, ktoré začali plynúť pred vyhlásením mimoriadneho stavu, v čase krízovej situácie:

  • lehota na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“),

             konkrétne sa jedná o: 

vstupnú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci

Vstupná LPP sa môže vykonať čestným prehlásením  :

  • zamestnanca – pracovno – právny vzťah  na upravenom tlačive
  • obchodný vzťah – dodávateľ práce ( SZČO ) na upravenom tlačive

periodickú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci

Periodická LPP sa vykoná až po skončení pandémie t.j. platí až do odvolania

 -výstupnú lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci

Výstupná LPP sa môže vykonať podobne ako vstupná LPP – čestným prehlásením                     

  • lehota na oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.,

vstupné oboznamovanie v oblasti BOZP novoprijatých zamestnancov prípadne dodávateľov práce, ktorí vo Vašej prevádzke nepracovali vôbec  môžeme vyriešiť tým, že každý zamestnanec a SZČO si prečíta vstupný list a podpíše + dátum podpisu.

V prípade, že sa jedná o zamestnanca, SZČO, ktorí už vykonávali pracovnú činnosť a mali vykonané vstupné oboznamovanie bude platiť do odvolania. Prakticky: v archíve si nájdete vstupný list znovu nastupujúceho zamestnanca, SZČO, znovu si ho prečíta a podpíše s aktuálnym dátumom. Tento spôsob vstupného oboznamovania platí do odvolania pandémie.

periodické oboznamovanie v oblasti BOZP platí do odvolania pandémie

V prípade, že sa jedná o oboznamovanie podľa osobitných predpisov napr. podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len práce vo výške )

– zamestnanec, ktorý už vykonával práce vo výške a absolvoval oboznamovanie, platnosť oboznamovania platí do odvolania pandémie

-zamestnanec, ktorý je „ nováčik „ v pracovnej činnosti práce vo výške si prečíta pokyn a vysvetlenie uvedenej vyhlášky a tento pokyn podpíše s aktuálnym dátumom. Tento spôsob vstupného oboznamovania platí do odvolania pandémie. Tento spôsob vstupného oboznamovania platí do odvolania pandémie.

Pokyn posielam v prílohe.

  • lehota na absolvovanie aktualizačných odborných príprav podľa § 16 ods. 8,

Vysvetlenie : Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad  je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Nevykonáva sa, platnosť preukazov, osvedčení alebo dokladov sa predlžuje do odvolania pandémie.

§ 23 ods. 6: platí pre bezpečnostných technikov

§ 24 ods. 10:  platí pre autorizovaných bezpečnostných technikov

Na orgány inšpekcie práce sú doručované otázky týkajúce sa možnosti vykonávať úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky, prípadne inú činnosť na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národný inšpektorát práce (NIP) požiadal o stanovisko v tejto veci Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý vydáva opatrenia na ochranu verejného zdravia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie na základe a v rozsahu rozhodnutí prijatých Ústredným krízovým štábom SR.

Zákaz prevádzok služieb sa netýka výkonu služieb dodávateľským spôsobom, čiže u objednávateľa služby, za predpokladu, že budú dodržané všeobecné preventívne a ochranné opatrenia (zásady):

-zdržanie sa akýchkoľvek plánovaných aktivít, ktoré nie sú naliehavé alebo neodkladné,

-obmedzenie pohybu a kontaktu osôb,

-minimalizovanie osobných stretnutí vo všetkých sférach spoločenského aj pracovného života -maximalizovanie preventívnych a ochranných opatrení.

Zákaz prevádzok poskytujúcich služby sa podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR netýka ani tých prevádzok, v ktorých nedochádza k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že

  • výkon úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok a opráv VTZ sa môže vykonávať pri dodržaní vyššie uvedených zásad na ochranu pred ochorením COVID-19. Úradných skúšok a odborných prehliadok sa to týka najmä v súvislosti s VTZ po oprave, respektíve VTZ prevádzkovaných v nebezpečných prostrediach (prostredie s nebezpečenstvom výbuchu),
  • výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce nie je možné  vykonávať, lebo je to považované za organizáciu hromadných podujatí, ktorá je v súčasnosti zakázaná. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce môže byť však realizovaná dištančnou formou, najmä prostredníctvom e-learningu, ktorý však musí byť schválený NIP vo vzorovom projekte vzdelávania.

Odpoveď na Vaše otázky:

1.Máme merať teplotu, kedy a ako často?

Za predpokladu, že máme postupovať v zmysle pokynov krízového štábu SR, dodržiavať odstupy ( nemyslí sa len na verejnosti aj v práci) pokiaľ je nám to umožnené, teplotu by si musel merať každý sám a po každom meraní by sa musel teplomer dezinfikovať.

Nedoporučujem, aby meranie vykonávala poverená osoba. Určite by mala mať aspoň základné oboznámenie o spôsobe výkonu merania a hlavne oblečená v ochrannom odeve. O povinnosti merania teploty pre zamestnávateľa nie je vydané usmernenie.

2. Ako riešiť hygienu toaliet, počas pracovnej zmeny, keď upratovačka má pracovnú zmenu na prelome pracovných zmien?

Odporúčam zabezpečiť toalety dezinfekčným prostriedkom ( spray, prípadne savo – rozprašovač ) a každý po použití si priestor dezinfikuje sám.

3. Ako riešiť spoločné šatne?

Odporúčam organizáciu prezliekania zamestnancov vymedziť časom a počtom zamestnancov. ( napr. od 13,30  do 13,40 5 zamestnancov a podobne ) Záväzné usmernenie pre zamestnávateľa nie je vydané.

4. Stravovanie v spoločnej jedálni?

Z informácii, ako to riešili v iných firmách : pri stole sedí iba jeden zamestnanec, skonzumuje stravu a uvoľní miesto ďalšiemu. Odozva naučili sa rešpektovať interný pokyn. Záväzné usmernenie pre zamestnávateľa nie je vydané.