Pomoc od štátu zamestnávateľom: opatrenie 1 a opatrenie 3A a 3B

Tento článok pojednáva o opatreniach vlády na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy, ktoré Ministerstvo práce zverejnilo na stránke www.pomahameludom.sk.

V tomto článku sa zameriame na opatrenie č. 1 a opatrenie č. 3A a 3B.

OPATRENIE 1:

Podpora zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ, ktorý musí z nariadenia úradu verejného zdravotníctva prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, zjednodušene povedané musí zatvoriť, v dôsledku čoho nevedel zamestnancom prideľovať prácu pre prekážku na strane zamestnávateľa, môže dostať príspevok na každého takéhoto zamestnanca.

Príspevok sa týka zamestnávateľov v súkromnej sfére. Príspevok je za každého zamestnanca, ktorému pre prekážku na strane zamestnávateľa nebolo možné prideľovať prácu. Príspevok je vo výške 80 % priemernej mzdy zamestnanca, najviac však 1100 eur.

Príspevok od štátu dostanú zamestnávatelia v súkromnej sfére. Príspevok je za každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa vo výške 80 % jeho priemernej mzdy, najviac to môže byť 1100 eur mesačne. Na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia, nemôže zamestnávateľ príspevok žiadať.

Výnimkou z vyššie uvedených pravidiel je zamestnávateľ, ktorý na základe § 142 ods. 4 vypláca zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 60 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle uzavretých kolektívnych zmlúv vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, maximálne však vo výške 880 Eur. 

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za dané obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Príspevok je poskytovaný pod podmienkou, že sa zamestnávateľ zaviaže 2 mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončiť pracovný pomer, ani neurobiť právny úkon, ktorým by pracovný pomer skončil, a to výpoveďou alebo dohodou z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce.

Nárok na príspevok nie je, ak nešlo o prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Opatrenie sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020. Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok, na inú prevádzku.

OPATRENIE 3A, 3B:

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, ktorí nemuseli uzatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia verejného zdravotníctva, ale došlo u nich k poklesu tržieb

Vzťahuje sa na zamestnávateľa, ktorý v čase mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia či obmedzenia svojej činnosti. Táto podpora predstavuje úhradu náhrady mzdy zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý nepracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Jedná sa o úhradu náhrady mzdy zamestnanca v pracovnom pomere, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur. V tomto

prípade sa nepreukazuje pokles tržieb. Toto opatrenie ministerstvo označilo ako opatrenie 3A.

Druhou možnosťou (opatrenie 3B) je paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb bez ohľadu na to, či zamestnancovi bol alebo nebol zamestnávateľ schopný prideľovať prácu. Hlavné kritérium je pokles tržieb. 

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností /výhodnejšiu/ na celé obdobie poskytovania príspevku. 

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku, na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe. Podmienkou pre poskytnutie príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % fondu jeho mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Zamestnávateľ sa zaviaže, že 2 kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP, t.j. z organizačných dôvodov.

Za zamestnanca sa považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle dohody so zástupcami zamestnancov (§142 ods. 4) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,00 eur.