Vláda nekoná a 400 ľudí tak príde o prácu

Podľa medializovanej správy (Hlavné správy TA3 27.4.2020) príde viac ako 400 zamestnancov humenskej firmy Nexis Fibers, a.s. o prácu – firma totiž oznámila príslušnému úradu práce hromadné prepúšťanie všetkých svojich zamestnancov!

Oficiálnym dôvodom je dlhotrvajúci spor dvoch firiem – CHEMES, a.s., ktorá je dodávateľom prakticky všetkých druhov energií (elektrina, teplo a chlad, tlakový vzduch, …) a Nexis Fibers, a.s., ktorá je ich odberateľom, o dodávku týchto energií a výšku úhrady za ne.

Skutočným dôvodom hromadného prepúšťania je však nekonanie štátu a teda Vlády SR.

Okresný súd Humenné totiž 14. apríla 2020 vydal rozhodnutie, na základe ktorého je CHEMES, a.s. povinný zabezpečiť v roku 2020 nerušenú a priebežnú dodávku vymenovaných druhov energií a médii a Nexis Fibers je povinný týždenne uhrádzať zálohové platby za dodávku energií a médií.

Dodnes však nebolo uvedené rozhodnutie okresného súdu vykonané. A to napriek tomu, že hneď na tretej strane aktuálne v Národnej rade prerokovávaného Programového vyhlásenia vlády sa dočítame, že základným predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako a v ďalšej časti (oblasť zamestnanosti) sa dočítame, že vláda SR bude presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, vrátane zlepšovania kvality podnikateľského prostredia!

ECHOZ, ktorý má medzi 400 zamestnancami svojich členov, prostredníctvom Konfederácie SR informoval príslušných členov vlády a priamo (21.4.2020) aj predsedu vlády o vzniknutej situácii a žiadal, aby boli zrealizované príslušné opatrenia na zachovanie zamestnanosti vo firme Nexis Fibers, a.s.

Bohužiaľ, jediným „hmatateľným“ výsledkom činnosti predsedu vlády je oznámenie, ktoré ECHOZ včera (27.4.2020) obdržal a podľa ktorého bolo „predmetné podanie“ predsedu ECHOZ v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy postúpené na priame vybavenie ministrovi hospodárstva.

Takže ani po takmer dvoch týždňoch od rozhodnutia okresného súdu nedokázal štát zabezpečiť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia. Namiesto toho aby vláda konala tak ako to deklaruje vo svojom programovom vyhlásení, radšej si jej jednotliví členovia prehadzujú zodpovednosť medzi sebou a kým sa konečne rozhodnú, že je potrebné vôbec niečo urobiť, príde 400 zamestnancov Nexis Fiber, a.s. o svoje pracovné miesta a ich rodiny o pravidelný mesačný príjem.

A preto skutočným vinníkom straty všetkých pracovných miest v Nexis Fibers, a.s. bude štát a nečinnosť Vlády SR, ktorá nie je schopná zabezpečiť vykonateľnosť jedného súdneho rozhodnutia!

Marián Baňanka
(predseda ECHOZ)