Čo znamená vyššie stravné v hodnote 6 €?

Zvýšenie súm stravného od 1.mája 2022

Opatrením č. 116/2022 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1.mája 2022 upravujú sumy stravného nasledovne:

6 € pre časové pásmo 5-12 hodín

9 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín

13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na rast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021, pričom za základňu sa považuje mesiac február 2019, t.j. mesiac, na základe ktorého sa naposledy upravovali sumy stravného ( do 31. decembra 2021 sa neuplatňoval mechanizmus na zvyšovanie súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách, išlo o  tzv. zmrazenie stravného).

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na rast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021, pričom za základňu sa považuje mesiac február 2019, t.j. mesiac, na základe ktorého sa naposledy upravovali sumy stravného ( do 31. decembra 2021 sa neuplatňoval mechanizmus na zvyšovanie súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách, išlo o  tzv. zmrazenie stravného).

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením č. 176/2019 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. júla 2019 do 30. apríla platili nasledovné sumy stravného:

5,10 € pre časové pásmo 5-12 hodín

7,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín

11,60 € pre časové pásmo nad 18 hodín

Ako sa prejaví toto zvýšenie v praxi?

Poskytovanie jedla

Zákonník práce podľa § 152 ustanovuje pre zamestnávateľov povinnosť prispievať zamestnancom na stravovanie a to:

  • najmenej v sume 55% ceny jedla, t.j. 2,48 eur (55% z minimálnej hodnoty stravného lístka)
  • najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín, t.j. 3,30 eur (55% zo sumy 6 eur)

Výška príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok aj zo sociálneho fondu. (príspevok zo sociálneho fondu nie je limitovaný)

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutia finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.

Stravné lístky

Minimálna hodnota stravných lístkov (papierových aj elektronických) vzrastie z úrovne 3,83 eur na sumu 4,50 eur. ( 75% zo sumy 6 eur).

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravný lístok najmenej 55% z ceny lístka, t.j. najmenej 2,48 eur,  najviac však sumou 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín, maximálne  3,30 eur. Časť ceny lístka je možné pokryť príspevkom zo sociálneho fondu.

V prípade stravných lístkov má zamestnávateľ povinnosť poskytovať ich  vopred.

Finančný príspevok

Výška finančného príspevku na stravovanie je rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo a stravný lístok, t.j. najmenej 55% minimálnej hodnoty stravného lístka – 2,48 eur, najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín – 3,30 eur ( 55% zo sumy 6 eur).

Okrem toho, môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok aj zo sociálneho fondu. (výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná)

Aj v prípade finančného príspevku má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť ho vopred.

Zmeny v zdaňovaní od 1.januára 2022

Maximálna suma daňového výdavku za stravné je do 30.apríla 2022 vo výške 2,81Eur,  od 1. mája 2022 predstavuje táto suma hodnotu 3,30 eur (plus nad túto sumu v prípade, ak bude poskytnutá zo sociálneho fondu).

To znamená, že ak zamestnávateľ bude prispievať od mája 2022 na stravné v sume nad 3,30 eur, táto suma sa u zamestnanca zdaňuje aj zodvodňuje.

Napríklad: zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravu vo výške 5 eur (bez príspevku zo sociálneho fondu). Suma do 3,30 eur sa nezdaní, nepodlieha dani ani odvodom, suma nad 3,30 eur, t.j. 1,70 eur  (5-3,30) tvorí zdaniteľný príjem zamestnanca podliehajúci dani z príjmu, sociálnemu a zdravotnému poisteniu.

V prípade, ak zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravovanie nad hranicu 3,30 eur zo sociálneho fondu, v tomto prípade ide o príspevok oslobodený od dane aj odvodov. (tvorba sociálneho fondu je daňovým výdavkom)

Napríklad: zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na stravu vo výške 5 eur, príspevok vo výške 3,30 hradí z nákladov, zvyšok dofinancuje zo sociálneho fondu (1,70 eur). V tomto prípade je celá výška príspevku na stravu pre zamestnanca oslobodená a teda nepodlieha dani z príjmov ani sociálnemu a zdravotnému poisteniu. (nepodlieha zdaňovaniu ani zodvodňovaniu).

Tento postup platí pre všetky formy poskytovania príspevku na stravovanie a to:

  • pri zabezpečení jedla vo vlastnom zariadení
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
  • na stravné lístky a
  • na finančný príspevok na stravovanie