Minimálna mzda 2019

Minimálna mzda 2019

      Dňa 1.januára 2019 nadobudne účinnosť Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2019.

Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou predstavuje minimálna mesačná mzda úroveň 520€.

Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase je od 1.januára 2019 na úrovni 2,989€/h.

 Pozn.:

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje výhradne u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy, resp. platu. V prípade, ak ide o zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy (napr. hodinová mzda), v tomto prípade sa pri posudzovaní ich nároku vychádza zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Výška minimálnej mzdy mesačne v čistom:

HRUBÁ MZDA (Minimálna mzda) 520 €
Preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie 4% 20,80 €
Poistné zamestnanca na nemocenské poistenie 1,4% 7,28 €
Poistné zamestnanca na starobné poistenie 4% 20,80 €
Poistné zamestnanca na invalidné poistenie 3% 15,60 €
Poistné zamestnanca na poistenie v nezamestnanosti 1% 5,20 €
Zdaniteľná mzda (ZM)   450,32 €

 (520 – 69,68)

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD)   328,12 €
Základ dane (ZD) ZM – NČZD 122,20 €

(450,32-328,12 )

Preddavok na daň 0,19 x ZD 23,22 €
ČISTÁ MZDA 427,10 €*
 • Suma je počítaná bez zohľadnenia odvodovo-odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnanca.
HRUBÁ MZDA (Minimálna mzda) 520 €
Preddavky zamestnávateľa na zdravotné poistenie 10% 52 €
Poistné zamestnávateľa na nemocenské poistenie 1,4% 7,28 €
Poistné zamestnávateľa na starobné poistenie 14% 72,80 €
Poistné zamestnávateľa na invalidné poistenie 3% 15,60 €
Poistné zam-eľa na poistenie v nezamestnanosti 1% 5,20 €
Poistné zamestnávateľa na úrazové poistenie 0,8% 4,16 €
Poistné zamestnávateľa na garančné poistenie 0,25% 1,30 €
Poistné zam-eľa do rezervného fondu solidarity 4,75% 24,70 €
CENA PRÁCE 703,04 €

(520 + 183,04)

 Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou mesačne:

 Hodinová minimálna mzda

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa určuje ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pri ustanovenom 40hodinovom týždennom pracovnom čase je teda výška hodinovej minimálnej mzdy  1/174 x 520, čo predstavuje sumu 2,989 /h.

Suma hodinovej minimálnej mzdy sa v prípade, ak je týždenný pracovný čas zamestnanca ustanovený na 40h týždenne, zaokrúhľuje aritmeticky na 3 desatinné miesta.

Príklad:

1/174 x 520 = 2,988505 €/h  po zaokrúhlení – 2,989 /h

V prípade, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40h, výška hodinovej minimálnej mzdy sa úmerne zvýši. Výsledná suma hodinovej minimálnej mzdy sa podľa §2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde zaokrúhli na štyri desatinné miesta. V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť výhodnejší spôsob zaokrúhľovania, musí ísť ale o také zaokrúhlenie, ktoré je v prospech zamestnanca.

 Príklad:

V spoločnosti je ustanovený týždenný pracovný čas 37,5h a mesačná minimálna mzda bude na úrovni 520 . Hodinovú minimálnu mzdu pri 37,5h TPČ vypočítame nasledovne:

 1/174 x 520 = 2,989 /h (pri 40h TPČ)

2,989 x 40/37,5 = 3,1883 /h 

 Pri stanovení hodinovej minimálnej mzdy sa sociálni partneri môžu dohodnúť na  priaznivejšom spôsobe zaokrúhľovania.

Minimálna mzda pri kratšom týždennom pracovnom čase

  Ak zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou majú dohodnutý kratší týždenný pracovný čas ako je  ustanovený týždenný pracovný čas v danej organizácii, alebo v príslušnom mesiaci neodpracovali plný fond pracovného času prislúchajúci ich pracovnému úväzku, suma ich mesačnej minimálnej mzdy sa úmerne zníži. Ich mzda bude vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času. V tomto prípade sa suma mzdy zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

 Príklad:

Mesačne odmeňovaný zamestnanec bude pracovať na prevádzke, kde je ustanovený 40h TPČ. Uvedený zamestnanec bude mať v pracovnej zmluve dohodnutý pracovný úväzok 30h týždenne (6h denne).  V mesiaci bude 20 pracovných dní. Zamestnanec odpracuje všetky pracovné dni a hodiny, ktoré budú zodpovedať jeho pracovnému úväzku, čo bude predstavovať 120 hodín.  (počet pracovných hodín zamestnancov pracujúcich   na uvedenej prevádzke pri 40h TPČ (plný pracovný úväzok) – 160hodín  .

 Mesačná minimálna mzda zamestnanca pri 30h TPČ a odpracovaní plného fondu pracovného času v mesiaci bude nasledovná:

 520 x 30/40 = 390  

 Príklad:

Vyššie uvedený zamestnanec v mesiaci, ktorý bude mať 21 pracovných dní, odpracuje 18 dní, čo je 108 hodín. Plný fond pracovného času bude na uvedenej prevádzke pri 40h TPČ 168 hodín. Uvedený zamestnanec bude mať pri odpracovaní 18 dní – 108 hodín, mesačnú minimálnu mzdu v nasledovnej výške:

 520 x 108/168 = 334,2857   po zaokrúhlení 334,30

 Doplatok do minimálnej mzdy

V prípade, ak je mzda zamestnanca v príslušnom mesiaci nižšia ako  minimálna mzda, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenej na daný kalendárny rok a sumou dosiahnutej mzdy zamestnanca. Do dosiahnutej mzdy zamestnanca pre účely porovnania so sumou minimálnej mzdy sa podľa §3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nezahŕňa:

 • mzda za prácu nadčas
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

       Do počtu odpracovaných hodín zamestnanca sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

 Príklad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zamestnanec bude mať dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 500 + odmenu do výšky 20%. V mesiaci bude 20pracovných dní, fond pracovného času bude 150h (37,5h TPČ). Uvedený zamestnanec v mesiaci odpracuje 13 dní – 97,5h. Polovicu pracovných hodín odpracuje v noci. Výška mzdového zvýhodnenia za prácu v noci bude 0,90/h. Bude mať nárok na doplatok do jeho minimálnej mzdy?

Za odpracovaný čas dostane 325 + výkonnostnú odmenu vo výške 10% t.j. 50 + mzdové zvýhodnenie za prácu v noci vo výške 43,88. Mzda spolu bude 418,90 €.

Mesačná minimálna mzda zodpovedajúca odpracovanému času uvedeného zamestnanca by mala predstavovať:

520 x 97,5/150 = 338

Dosiahnutá mzda bez mzdového zvýhodnenia bude predstavovať 418,90 – 43,88 = 375,02€, čo znamená, že uvedenému zamestnancovi nevznikne nárok na doplatok, keďže jeho dosiahnutá mzda bez mzdového zvýhodnenia za prácu v noci dosahuje výšku 375,02€, čo je viac ako mzda zodpovedajúca jeho odpracovanému času.  

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou a nie mesačnou, zamestnávateľ vydelí očistenú celkovú mzdu počtom odpracovaných hodín, do ktorých nezahrnie hodiny práce nadčas a poprípade hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Výslednú sumu porovná so sumou minimálnej mzdy na účely zistenia nároku na doplatok.

Príklad:

Zamestnanec bude odmeňovaný hodinovo, jeho hodinová mzda bude 3. Na prevádzke, na ktorej bude pracovať je ustanovený TPČ 37,5 h.

V mesiaci bude 20 pracovných dní, plný fond pracovného času bude teda 150hodín. Uvedený zamestnanec odpracuje okrem 150 hodín 10hodín nadčas. Za vykonanú prácu dostane nasledovnú mzdu:

Mzda za odpracovaných 150h – 450

mzda za 10hodín nadčas – 30

mzdové zvýhodnenie za 10 hodín nadčasu 10

 Celková mzda 490 €. Z celkovej mzdy zamestnávateľ odpočíta mzdu a mzdové zvýhodnenie za nadčas 40 €, čiže očistená mzda bude 450 €. Sumu 450 € vydelí 150h, čo bude predstavovať 3 €/h. Hodinová minimálna mzda pre ustanovený týždenný pracovný čas 37,5h predstavuje od 1.1.2019 sumu 3,1883 €. Rozdiel medzi jeho hodinovou mzdou a minimálnou hodinovou mzdou pre 37,5 TPČ bude 3,1883 – 3 = 0,1883 eura na hodinu, doplatok na plný počet odpracovaných hodín aj s nadčasmi bude 0,1883 x 160 = 30,13 €.

 Minimálna mzda vyššia ako zákonná

Podľa §5 zákona o minimálnej mzde možno dohodnúť minimálnu mzdu vyššiu ako ustanovuje nariadenie vlády a to so zástupcami odborových organizácií v kolektívnej zmluve, resp. ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, môže tak urobiť zamestnávateľ svojím rozhodnutím.

Dosah zvýšenia minimálnej mzdy na ostatné mzdové nároky zamestnanca

Zvýšenie minimálnej mzdy má dosah na ďalšie plnenia poskytované zamestnancovi, a to napr.:

 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce
 • výšku náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 98 ods.1 Zákonníka práce rozumieme nočnou prácou prácu vykonávanú               v čase medzi 22.hodinou a 6.hodinou. Za zamestnanca pracujúceho v noci sa považuje zamestnanec:

 • ktorý vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich alebo
 • pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce od 1.1. 2019 do 30.4. 2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30% minimálnej hodinovej mzdy, to znamená minimálnu úroveň 0,8967 € ( 0,3 x 2,989 ) bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35% minimálnej hodinovej mzdy, to znamená minimálnu úroveň 1,0462 € (0,35×2,989) a od 1.5. 2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40% minimálnej hodinovej mzdy, to znamená minimálnu úroveň   1,1956 € ( 0,4 x 2,989 ) bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50% minimálnej hodinovej mzdy, to znamená minimálnu úroveň 1,4945 € (0,5×2,989). Ide o minimálnu úroveň mzdového zvýhodnenia garantovanú zákonníkom práce, to znamená, že v rámci kolektívneho vyjednávania resp. pri dojednaní mzdy v pracovnej zmluve je možné dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie, horná hranica totiž nie je obmedzená. Pokiaľ ide o zaokrúhľovanie, vždy zaokrúhľujeme v prospech zamestnanca.

V zmysle § 123 ods.3 ZP možno v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom dohodnúť mzdu aj s prípadnou nočnou prácou, v takom prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v noci nepatrí.

Kedy je možné dohodnúť nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu?

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v noci, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25% minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje do 30.4. 2019 sumu 0,7473 € (0,25×2,989) a v období od 1.5.do 31.12. 2019 najmenej 35% minimálnej mzdy za hodinu, sumu 1,0462 € (0,35×2,989)

 • v kolektívnej zmluve
 • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

 Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

      Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu od 1.1. do 30.4. 2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% minimálnej mzdy za hodinu, čo je  suma 0,7473 € (0,25×2,989) a v čase od 1.5. do 31.12.2019 najmenej  50% minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje sumu 1,4945 € (0,50×2,989).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20% minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje do 30.4. 2019 sumu 0,5978 € (0,20×2,989) a v období od 1.5.do 31.12. 2019 najmenej 45% minimálnej mzdy za hodinu, sumu 1,3451 € (0,45×2,989)

 • v kolektívnej zmluve
 • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa §122a ods. 4 ZP s vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Mzdové zvýhodnenie v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

 Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

           Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu od 1.5. do 31.12. 2018 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu, čo je v čase do 31.12. 2018 suma 1,3795 € (0,50×2,759).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 40% minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje do 31.12. 2018 sumu 1,1036 € (0,40×2,759)

 • v kolektívnej zmluve
 • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2017 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa §122b ods. 4 ZP s vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ

v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Mzdové zvýhodnenie v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Sťaženým výkonom práce podľa § 124 ZP sa rozumie výkon činností v prostredí,  v ktorom pôsobia:

 • chemické faktory
 • – karcinogénne a mutagénne faktory
 • – biologické faktory
 • – prach a fyzikálne faktory ako napr. hluk

ak sú tieto pracovné činnosti zaradené podľa orgánu verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie a pri ich výkone si intenzita pôsobenia faktorov napriek vykonaným ochranným opatreniam (technickým, organizačným, špecifickým ochranným a preventívnym) vyžaduje, aby zamestnanec na zníženie zdravotného rizika používal osobné ochranné pracovné prostriedky. Za každú hodinu práce v takomto prostredí patri zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie vo výške 20% minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2019 vo výške najmenej 0,5978 € bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času. Nakoľko ide o minimálnu úroveň, z uvedeného vyplýva, že výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce môže byť dohodnutá aj vyššie.

Taktiež je možné v kolektívnej zmluve, resp. pracovnej zmluve dohodnúť mzdovú kompenzáciu aj pri pôsobení iných vplyvov ako vyššie uvedených, ktoré prácu zamestnanca sťažujú či negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia vyššie uvedených faktorov. V tomto prípade nie je minimálna výška mzdovej kompenzácie  (0,5978 € pre rok 2019) záväzná.

Okrem vyššie uvedeného je možné dohodnúť mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v prostredí, kde súčasne pôsobí niekoľko škodlivých faktorov, tzn. keď v pracovnom prostredí pôsobia súčasne napr. chemické faktory, prach, hluk. V takomto prípade sa možno dohodnúť na nasledovnom ustanovení:

V prípade, ak v pracovnom prostredí pôsobí popri sebe viacero škodlivých faktorov súčasne, zvýši sa mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce o …. / % za každé ďalšie ochranné pracovné prostriedky, ktoré musí zamestnanec používať z dôvodu zníženia zdravotného rizika.

 Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

   Pri nárokoch z neaktívnej časti pracovnej pohotovosti rozlišujeme medzi pracovnou pohotovosťou vykonávanou

 • na pracovisku
 • mimo pracoviska

     „Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20% minimálnej hodinovej mzdy“-  0,5978 /h pre rok 2019 (§96 ods.4 Zákonníka práce)        bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času.  

      „Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej               vo výške minimálnej hodinovej mzdy.“

(§96 ods.3 Zákonníka práce)

      Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín          v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.“ (§96 ods. 7 Zákonníka práce)

      „ V kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť,“ podľa predchádzajúceho odseku (§96 ods.8 Zákonníka práce)

    Minimálna mzda v krajinách EÚ

Krajina Minimálna mzda v roku 2018                   (  v € / mesiac )
Bulharsko 261
Litva 400
Rumunsko 407
Lotyšsko 430
Maďarsko 445
Chorvátsko 466
Česká republika 469
Slovenská republika 480
Poľsko 480
Estónsko 500
Portugalsko 677
Grécko 684
Malta 748
Slovinsko 843
Španielsko 859
Veľká Británia 1464
Nemecko 1498
Francúzsko 1498
Belgicko 1563
Holandsko 1594
Írsko 1614
Luxembursko 1999
   

Zdroj: EUROSTAT

 

Odkaz na link:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics#Variations_in_national_minimum_wages

Spracovala: Ing. Marta Mačeková