Práca vo sviatok

Práca vo sviatok

 

Sviatkom sa v zmysle zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov rozumejú:

 • štátne sviatky a
 • dni pracovného pokoja

Štátne sviatky ako dni pracovného pokoja vymedzuje § 1 a dni pracovného pokoja ako sviatky (okrem nedieľ) § 2.

 • 1 vymedzuje tieto štátne sviatky:
 1. a) 1.január – Deň vzniku Slovenskej republiky
 2. b) 5.júl – sviatok sv.Cyrila a Metoda
 3. c) 29.august – výročie SNP
 4. d) 1.september – Deň Ústavy SR
 5. e) 17.november – Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 2 vymedzuje nasledovné dni pracovného pokoja ako sviatky (mimo nedieľ):
 1. a) 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),
 2. b) Veľký piatok,
 3. c) Veľkonočný pondelok,
 4. d) 1. máj – Sviatok práce,
 5. e) 15. september- Sedembolestná Panna Mária,
 6. f) 1. november – sviatok Všetkých svätých,
 7. g) 24. december – Štedrý deň,
 8. h) 25. december – prvý sviatok vianočný,
 9. i) 26. december – druhý sviatok vianočný,
 10. j) 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

Ide o dni pracovného pokoja, ktoré nie je možné stotožňovať s kalendárnymi nedeľami, taktiež Veľkonočná nedeľa nie je v zmysle uvedeného zákona sviatkom.

Pamätné dni, ktoré sú uvedené v § 3 uvedeného zákona sa za sviatky, ani dni pracovného pokoja nepovažujú, čo znamená, že zamestnanec nemá v tieto dni nárok na osobitné zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Odmeňovanie zamestnancov za prácu vo sviatok

Pri odmeňovaní zamestnancov za prácu vo sviatok sa rozdelenie sviatkov na štátne sviatky a dni pracovného pokoja uvedené v § 1 a v § 2 zákona č. 241/1993 Z.z.  o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov považuje za nepodstatné. Uvedené sviatky sú z hľadiska odmeňovania rovnocenné.

Prácu v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok upravuje okrem zákona č. 241/1993 Z.z. aj Zákonník práce v § 94 nasledovne:

(1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni.

Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

(2) V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

 1. a) naliehavé opravárske práce,
 2. b) nakladacie a vykladacie práce,
 3. c) inventúrne a uzávierkové práce,
 4. d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 5. e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 6. f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 7. g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 8. h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

(4) Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

(5) V dňoch 1.januára, 6.januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1.mája, 8.mája, 5.júla, 29.augusta, 1.septembra, 15.septembra, 1.novembra, 17.novembra, 24.decembra po 12,00 hodine, 25.decembra a 26.decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác s výnimkou maloobchodného predaja (na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach, maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, predaj cestovných lístkov, predaj suvenírov, predaj kvetov 8.mája, 1.septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1.novembra); ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú. „

Minimálne nároky zamestnancov za prácu vo sviatok podľa Zákonníka práce

     Minimálne nároky zamestnancov za prácu vo sviatok upravuje § 122 ZP. Uvedené ustanovenie garantuje zamestnancovi v prípade práce vo sviatok nárok na mzdu za vykonanú prácu + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v minimálnej výške 100% priemerného zárobku (od 1.mája 2018), pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Výška mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok uvedená v Zákonníku práce je minimálna, t.j. v kolektívnej, resp. v pracovnej zmluve je možné dohodnúť vyššiu sadzbu mzdového zvýhodnenia, horná hranica nie je v ZP stanovená. V kolektívnych zmluvách často dochádza k diferencovaniu mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok – 150% priemerného zárobku za prácu v Štedrý deň a na Veľkonočný pondelok a 100% v ostatných dňoch, závisí to od dohody zmluvných partnerov (zástupcov zamestnancov a zamestnávateľom).

Čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok

     Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, nemôže ho ale nariadiť. V tomto prípade zamestnanec stráca nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.  Je dôležité však upozorniť na fakt, že:

– čerpanie náhradného voľna je možné len po vzájomnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, (môže ísť tak o písomnú, ako aj ústnu dohodu)

– čerpanie náhradného voľna nemôže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť, ani dohodnúť v kolektívnej zmluve, resp. v internom predpise zamestnávateľa,

– zamestnávateľ sa musí so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna, ak zamestnanec nebude súhlasiť s čerpaním náhradného voľna za dobu práce vo sviatok, musí mu zamestnávateľ mzdové zvýhodnenie vyplatiť, taktiež zamestnanec môže zamestnávateľovi navrhnúť čerpanie náhradného voľna a ten môže, resp. nemusí súhlasiť s návrhom zamestnanca,

– ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne na čerpaní náhradného voľna za dobu práce vo sviatok, zamestnanec jeho vyčerpaním stratí nárok na príslušné mzdové zvýhodnenie. Pokiaľ ide o nárok na dosiahnutú mzdu za prácu vo sviatok, ten mu samozrejme ostáva zachovaný, t.j. zamestnancovi za dobu práce vo sviatok v takomto prípade prislúcha len mzda bez mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok

samozrejme, dohoda o čerpaní náhradného voľna nevylučuje jeho čerpanie len za časť práce vo sviatok; v takom prípade za zvyšnú časť práce vo sviatok, za ktorú zamestnanec nečerpal náhradné voľno, musí dostať príslušné mzdové zvýhodnenie

– za dobu čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku (za každú hodinu práce vo sviatok prislúcha zamestnancovi hodina náhradného voľna) a ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, nekrátená mesačná mzda

– ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno do troch kalendárnych mesiacov od výkonu práce vo sviatok, v takom prípade sa zamestnancovi obnoví nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške, v akej by mu inak bolo vyplatené, ak by nedošlo k dohode o čerpaní náhradného voľna a teda zamestnancovi patrí príslušné mzdové zvýhodnenie

Príklad:

Zamestnanec odpracoval v deň sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracovný deň 7,5h (týždenný pracovný čas tohto zamestnanca je 37,5h). Za dobu práce v deň sviatku patrí podľa ZP zamestnancovi  dosiahnutá mzda + mzdové zvýhodnenie. Uvedený zamestnanec sa ale so zamestnávateľom dohodne na čerpaní náhradného voľna za dobu práce vo sviatok, náhradné voľno si vyčerpá v priebehu toho istého mesiaca. Za deň, keď bude čerpať náhradné voľno mu prislúcha náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

     V danom mesiaci mal odpracovať 157,5h, z dôvodu čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok odpracoval len 150h. Hodinová mzda zamestnanca predstavuje 4 /h. Priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok predstavuje napr. 4,60 /h.

Aká bude výška mzdy zamestnanca za uvedený mesiac?

mzda za odpracovaných 150h (150 x 4)   ___________________________________600

náhrada mzdy za čerpanie náhradného voľna za sviatok ( 7,5h x 4,60 /h) _______34,50

mzda a náhrada mzdy za uvedený mesiac ________________________________634,50

Výkon práce vo sviatok súbežne s prácou nadčas

Ak zamestnanec vykonáva prácu vo sviatok a súbežne ide aj o prácu nadčas, má v tomto prípade okrem mzdy za vykonanú prácu, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Uvedená situácia ( súbeh práce vo sviatok a práce nadčas ) môže nastať v tom prípade, ak:

–  zamestnanec pracuje v deň nepretržitého odpočinku, ktorý je zároveň sviatkom alebo

– zamestnanec pracuje v deň sviatku, ktorý je jeho obvyklým pracovným dňom dlhšie, ako by odpracoval v jeho obvyklej pracovnej smene.

Súbeh práce nadčas a práce vo sviatok treba posudzovať nezávisle od seba, nakoľko ide o dve rozdielne situácie – na jednej strane práca nadčas a na strane druhej práca vo sviatok.

Zamestnanec môže po dohode so zamestnávateľom za prácu nadčas alebo prácu vo sviatok čerpať náhradné voľno, pričom v takomto prípade bude platiť → pri čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas sa zamestnancovi v plnom rozsahu zachováva nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a opačne, v prípade, ak bude čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok, v plnom rozsahu sa mu zachováva mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Príklad:

     Zamestnanec odpracoval v deň sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracovný deň 10h,(pracuje v 8 hodinových zmenách) t.j. pracoval 2h nadčas. V danom mesiaci mal odpracovať 160 hodín, v skutočnosti odpracoval 162h. Hodinová mzda zamestnanca predstavuje 5/h, priemerný zárobok je napr. 6/h. Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas je v organizácii vo výške 25% priemerného zárobku a za prácu  vo sviatok 100% priemerného zárobku zamestnanca.  Aká bude výška jeho mzdy v uvedenom mesiaci?

mzda za odpracovaných 162 hodín (162 x 5)__________________________ 810

mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas (2h) (6 x 25% = 1,50 x 2 = 3) _____      3

mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (10h) (6 x 10) _________________  60

mzda za uvedený mesiac  ________________________________________  873€

Náhrada mzdy za sviatok

V prípade, ak zamestnancovi ušla v dôsledku sviatku mzda, t.j. sviatok  pripadol na jeho obvyklý pracovný deň ( ak by nebol sviatok, tak by pracoval ),  v dôsledku sviatku nepracoval a z uvedeného dôvodu neobdržal mzdu, patrí mu náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Pokiaľ ale zamestnanec v deň sviatku nemal pracovať, to znamená, že mu v uvedený deň nepripadla smena podľa rozvrhu pracovných zmien (uvedená situácia môže vzniknúť predovšetkým u zmenárov a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase), t.j. sviatok pripadol na deň jeho nepretržitého odpočinku v týždni a teda nemal podľa harmonogramu pracovných zmien pracovať, v tomto prípade nemohla zamestnancovi z dôvodu sviatku ujsť mzda a tak nemá nárok na mzdu, resp. náhradu mzdy za sviatok. Takáto situácia môže nastať aj u zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a to vtedy, ak pripadne sviatok na sobotu alebo nedeľu, napr. zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas od pondelka do piatku a sviatok pripadne na sobotu, resp. nedeľu.

Príklad:

Zamestnanec pracuje na 12h zmeny, má nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas. Na deň 1.september (sviatok) mu pripadne nepretržitý odpočinok v týždni (má voľno). Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepripadá, pretože v tento deň podľa rozvrhu pracovných zmien nemal pracovať.

Mesačne odmeňovaní zamestnanci a sviatok

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň a zamestnanec v tento deň v dôsledku sviatku nepracuje, považuje za odpracovaný deň. Takémuto zamestnancovi patrí nekrátená mzda, aj napriek tomu, že v tento deň v dôsledku sviatku nepracoval. Hodiny odpracované v deň sviatku sa mu započítavajú do odpracovaných hodín.

V prípade, ak takýto zamestnanec bude v uvedený deň pracovať, patrí mu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Ak odpracuje zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou plný fond pracovného času na uvedený mesiac znížený o dni sviatkov, počas ktorých z dôvodu sviatku nepracoval, patrí mu mesačná mzda v nekrátenej výške. V kolektívnej alebo pracovnej zmluve možno dohodnúť, že v prípade sviatku sa bude mzda u mesačne odmeňovaných zamestnancov krátiť podľa neodpracovaných hodín z dôvodu sviatku. V takomto prípade bude mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, keďže mu ušla časť mzdy z dôvodu sviatku.

Príklad 1:

Zamestnanec odpracoval v deň sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracovný deň 8 hodín. Za túto dobu práce mu patrí mzda + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Uvedený zamestnanec odpracoval v príslušnom mesiaci 160 hodín, z toho bola 8 hodín práca vo sviatok. Zamestnanec je odmeňovaný mesačne, jeho mzda predstavuje 600 Eur. (hodinový podiel bude 3,75 . Priemerný zárobok predstavuje napr. 4,50 €/h.  Aká bude jeho mzda za daný mesiac?

mzda za odpracovaných 160 hodín (160 x 3,75 )______________________   600 €

mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok  (100% priem.zárobku podľa ZP)

4,50 x 8h → 36 €____________________________________________         36 €

mzda za uvedený mesiac ________________________________________  636 €

Nakoľko v uvedenom prípade ide o obvyklý pracovný deň zamestnanca, na ktorý pripadol sviatok a uvedený zamestnanec v tento deň pracoval, nejde o nadčas!!!

Príklad 2:

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou neodpracoval v dôsledku sviatku jeden deň, t.j. namiesto 160 hodín odpracoval len 152 hodín ( keby nebol sviatok, bol by pracoval, tento deň sa považuje u mesačne odmeňovaného zamestnanca za odpracovaný ). Jeho mesačná mzda je 550 Eur (hodinový podiel je 3,44 € a priemerný zárobok predstavuje 4,30 €/h. V KZ resp. v pracovnej zmluve nie je dohodnuté, že v prípade sviatku sa bude mesačná mzda krátiť úmerne podľa počtu neodpracovaných hodín z dôvodu sviatku. Akú výšku mzdy dostane mesačne odmeňovaný zamestnanec v uvedenom prípade?

mzda za odpracovaných 152 h + 8h (160 x 3,44) __________     550,40 €

mzda za uvedený mesiac ______________________________   550,40 €

Príklad 3:

Zamestnanec pracuje v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase ( 5 dni v týždni po 8 hodín). Jeho mesačná mzda predstavuje 650 €,  priemerný zárobok je 5€.  Fond pracovného času v danom mesiaci je 22 dní vrátane 1 dňa sviatku.  V pracovnej zmluve je dohodnuté, že zamestnancovi sa bude mesačná mzda za dobu sviatku krátiť úmerne podľa počtu neodpracovaných hodín z dôvodu sviatku. Aká bude výška mzdy tohto zamestnanca v príslušnom mesiaci?

V príslušnom mesiaci sa bude uvedenému zamestnancovi krátiť mesačná mzda o 1/22 sumy za sviatok, čo predstavuje  1/22 x 650  _________________________________________      29,55

mzda zamestnanca  (650 – 29,55)__________________________________________       620,45

za 8 hodín sviatku dostane zamestnanec náhradu mzdy vo výške ( 5 x 8 hodín)_______          40

mzda + náhrada mzdy v príslušnom mesiaci ___________________________________  660,50

Hodinovo odmeňovaní zamestnanci a sviatok

V prípade, ak sviatok pripadne na obvyklý pracovný deň u hodinovo odmeňovaného zamestnanca a takýto zamestnanec z dôvodu sviatku nepracuje a teda nemôže mu vzniknúť nárok na mzdu, má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za pracovné hodiny, ktoré pre sviatok nemohol odpracovať.

Príklad:

Zamestnanec má ustanovený 40 hodinový týždenný pracovný čas. Jeho hodinová mzda je 4 a priemerný zárobok 5 . Fond pracovného času v mesiaci je 21 pracovných dní, z toho 1 deň predstavuje sviatok. Zamestnanec v dôsledku sviatku odpracuje 160 hodín (20 dní). Aká bude jeho mzda?

Mzda za 160 odpracovaných hodín (160 x 4) ___________  640

náhrada mzdy za 8 hodín sviatku (8 x 5) ______________    40

mzda + náhrada mzdy ____________________________  680 €

Mzda s prihliadnutím na prácu vo sviatok

V zmysle § 122 ods.5 ZP je možné dohodnúť s vedúcim zamestnancom v pracovnej zmluve mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Uvedené ustanovenie je možné uplatniť len voči vedúcim zamestnancom.

Ak sa s vedúcim zamestnancom dohodla mzda v takto uvedenom zmysle, daný vedúci zamestnanec nemá za prácu vo sviatok nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a nemá ani možnosť čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok. To znamená, že ak vedúci zamestnanec s takto dohodnutými mzdovými podmienkami bude v deň sviatku pracovať,  vznikne mu nárok len na nekrátenú časť mesačnej mzdy. Táto možnosť sa týka výlučne vedúcich zamestnancov, ktorých okruh je vymedzený v § 9 ods. 3 Zákonníka práce. Aby bolo jasné, ako sa tzv. radový zamestnanec líši od vedúceho zamestnanca, treba odcitovať, že podľa § 9 ods. 3 Zákonníka práce sú vedúcimi zamestnancami len tí zamestnanci, ktorí sú na príslušných stupňoch riadenia oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Ostatní zamestnanci, ktorí nepatria do okruhu vedúcich zamestnancov, majú nárok v prípade práce vo sviatok na mzdu a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v dohodnutej výške, najmenej 100% priemerného zárobku – minimálna výška podľa ZP, resp. sa môžu so zamestnávateľom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok v zmysle vyššie uvedeného textu.

Dohoda o mzde s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok je možná len medzi zamestnávateľom a vedúcim zamestnancom.  Takúto úpravu týkajúcu sa osobitného dojednania nárokov v súvislosti so sviatkami u vedúcich zamestnancov zamestnávateľa nie je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve.

Sankcie

 • 122 ods.4 ZP hovorí o sankčnom opatrení, t.j. kedy zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy za sviatok a mesačne odmeňovaný zamestnanec na nekrátenú mzdu z dôvodu sviatku, v ktorý nepracoval (mzda mu ušla v dôsledku sviatku). Ide o tieto prípady.

neospravedlnene zamešká zmenu nariadenú na sviatok

– zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku

– zmenu bezprostredne nasledujúcu po sviatku, resp.

– časť niektorej z týchto zmien.

 

Ing. Marta Mačeková