Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

O štrajku za uzavretie KZVS sa rozhoduje na dvoch úrovniach. Zákon o kolektívnom vyjednávaní rozlišuje medzi vyhlásením štrajku a začatím štrajku.
Podľa § 16 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásiť štrajk. Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami. Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka považuje odo dňa pripojenia sa k štrajku.
Podľa § 17 zákona o kolektívnom vyjednávaní štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyhlasuje príslušný vyšší odborový orgán alebo v prípade plurality odborov vyššie odborové orgány. Na toto rozhodnutie sa nevyžaduje zo zákona zisťovanie súhlasu zamestnancov so štrajkom. Preto sa pre vyhlásenie štrajku vyšším odborovým orgánom zákon nevyžaduje hlasovanie. Je potrebné objektívne zhodnotenie situácie, ktorá vyžaduje odborovú solidaritu a zamestnaneckú solidaritu, spoluprácu, dôveru, zjednotenie spoločných záujmov.

Vyhlásenie štrajku znamená splnenie podmienky pre uskutočnenie hlasovania o začatí štrajku u jednotlivých zamestnávateľov.
O začatí štrajku rozhodujú príslušné odborové orgány pôsobiace u jednotlivých zamestnávateľov, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vyššieho stupňa týkať, za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov. Štrajk za KZVS sa začne v príslušných podnikoch, v ktorých sa odhlasuje v súlade so zákonom.
Na súde možno viesť konanie o nezákonnosť vyhlásenia štrajku, ako aj o nezákonnosť začatia štrajku. v prípade vyhlásenia štrajku. Žaloba by smerovala proti príslušným vyšším odborovým orgánom v prípade vyhlásenia a v prípade začatia proti príslušnému odborovému orgánu pôsobiaceho u zamestnávateľa.
Podrobnosti o príprave a priebehu hlasovania o štrajku sú upravené v štrajkovom poriadku.
Príslušný odborový orgán písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku

  • deň začatia štrajku,
  • dôvody a ciele štrajku,
  • menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku.

Príslušný odborový orgán poskytne písomne zamestnávateľovi najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré sú mu známe a ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku.

Štrajk je ukončený, ak o tom rozhodol odborový orgán, ktorý štrajk vyhlásil alebo rozhodol o jeho začatí. Ukončenie štrajku musí príslušný odborový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi.v prípade štrajku za uzatvorenie KZVS môže o jeho skončení rozhodnúť príslušný vyšší odborový orgán, ako aj podnikové odborové orgány. je možné skončenie u jednotlivých zamestnávateľov v inom čase, najneskôr v čase ustanovenom príslušným vyšším odborovým orgánom.