Minimálna mzda od 01. 01. 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 24 Január 2013 06:42

Minimálna mzda od 1.1. 2013

 

Minimálna mzda predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Jej výška sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (služobný, štátnozamestnanecký pomer ), t.j. od 1.1. 2013 sa vzťahuje aj na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru!

 

Výška minimálnej mzdy

Výšku minimálnej mzdy každoročne stanovuje vláda SR nariadením, s účinnosťou od 1.januára príslušného kalendárneho roka. 1.januára 2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády č. 326/2012 Z.z. z 10.októbra 2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy:

337,70 mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

1,941 za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa podľa §9 ods.1 zákona č. 663/2007 Z.z o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.

Príklad:

Mesačná minimálna mzda za rok 2012 bola na úrovni 327,20 . Vláda rozhodla o zvýšení minimálnej mzdy o 3,2% ( 3,2% predstavovalo očakávaný rast priemernej mzdy za rok 2012 podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky pri MF SR z 11.júna 2012). Suma minimálnej mzdy na rok 2012:

327,20 x 1,032 = 337,6704 . Na základe princípu zaokrúhľovania na najbližších desať eurocentov nahor je výsledná suma minimálnej mzdy 337,70 .

 

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa určuje ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pri ustanovenom 40hodinovom týždennom pracovnom čase je teda výška hodinovej minimálnej mzdy 1/174 x 337,70, čo predstavuje sumu 1,941 /h.

Suma hodinovej minimálnej mzdy sa v prípade, ak je týždenný pracovný čas zamestnanca ustanovený na 40h týždenne, zaokrúhľuje aritmeticky na 3 desatinné miesta.

 

Príklad:

1/174 x 337,70 = 1,9408 €/h po zaokrúhlení – 1,941 /h

 

V prípade, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40h, výška hodinovej minimálnej mzdy sa úmerne zvýši. Výsledná suma hodinovej minimálnej mzdy sa podľa §2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde zaokrúhli na štyri desatinné miesta. V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť výhodnejší spôsob zaokrúhľovania, musí ísť ale o také zaokrúhlenie, ktoré je v prospech zamestnanca.

Príklad:

V spoločnosti je ustanovený týždenný pracovný čas 37,5h a mesačná minimálna mzda bude na úrovni 337,70 . Hodinovú minimálnu mzdu pri 37,5h TPČ vypočítame nasledovne:

1/174 x 337,70 = 1,941 /h (pri 40h TPČ)

1,941 x 40/37,5 = 2,0704 /h

Pri stanovení hodinovej minimálnej mzdy sa ale sociálni partneri dohodnú na priaznivejšom spôsobe zaokrúhľovania, napr. hodinová min. mzda bude 2,10/h.

Minimálna mzda pri kratšom týždennom pracovnom čase

Ak zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou majú dohodnutý kratší týždenný pracovný čas ako je ustanovený týždenný pracovný čas v danej organizácii, alebo v príslušnom mesiaci neodpracovali plný fond pracovného času prislúchajúci ich pracovnému úväzku, suma ich mesačnej minimálnej mzdy sa úmerne zníži. Ich mzda bude vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času. V tomto prípade sa suma mzdy zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklad:

Mesačne odmeňovaný zamestnanec bude pracovať na prevádzke, kde je ustanovený 40h TPČ. Uvedený zamestnanec bude mať v pracovnej zmluve dohodnutý pracovný úväzok 30h týždenne (6h denne). V mesiaci bude 20 pracovných dní. Zamestnanec odpracuje všetky pracovné dni a hodiny, ktoré budú zodpovedať jeho pracovnému úväzku, čo bude predstavovať 120 hodín. (počet pracovných hodín zamestnancov pracujúcich na uvedenej prevádzke pri 40h TPČ (plný pracovný úväzok) - 160hodín .

Mesačná minimálna mzda zamestnanca pri 30h TPČ a odpracovaní plného fondu pracovného času v mesiaci bude nasledovná:

337,70 x 30/40 = 253,30

Príklad:

Vyššie uvedený zamestnanec v mesiaci, ktorý bude mať 21 pracovných dní odpracuje len 17 dní, čo je 102 hodín. Plný fond pracovného času bude na uvedenej prevádzke pri 40h TPČ 168 hodín. Uvedený zamestnanec bude mať pri odpracovaní 17 dní – 102hodín, mesačnú minimálnu mzdu v nasledovnej výške:

337,70 x 102/168 = 205,0321429 po zaokrúhlení 205,10

Doplatok do minimálnej mzdy

V prípade, ak je mzda zamestnanca v príslušnom mesiaci nižšia ako minimálna mzda, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenej na daný kalendárny rok a sumou dosiahnutej mzdy zamestnanca. Do dosiahnutej mzdy zamestnanca pre účely porovnania so sumou minimálnej mzdy sa podľa §3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nezahŕňa:

- mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

- mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

- mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Do počtu odpracovaných hodín zamestnanca sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Príklad:

Zamestnanec bude mať dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 300 + odmenu do výšky 20%. V mesiaci bude 20pracovných dní, fond pracovného času bude 150h (37,5h TPČ). Uvedený zamestnanec v mesiaci odpracuje 13 dní – 97,5h. Polovicu pracovných hodín odpracuje v noci. Výška mzdového zvýhodnenia za prácu v noci bude 0,50/h. Bude mať nárok na doplatok do jeho minimálnej mzdy?

Za odpracovaný čas dostane 195 + výkonnostnú odmenu vo výške 10% t.j. 19 + mzdové zvýhodnenie za prácu v noci vo výške 24,38. Mzda spolu bude 238,40

 

Mesačná minimálna mzda zodpovedajúca odpracovanému času zamestnanca bude:

337,70 x 97,5/150 = 219,60

Dosiahnutá mzda bez mzdového zvýhodnenia bude predstavovať 238,40-24,38 = 214,10

Zamestnancovi vznikne nárok na doplatok vo výške 5,50 (219,60 – 214,10).

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou a nie mesačnou, zamestnávateľ vydelí očistenú celkovú mzdu počtom odpracovaných hodín, do ktorých nezahrnie hodiny práce nadčas a poprípade hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Výslednú sumu porovná so sumou minimálnej mzdy na účely zistenia nároku na doplatok.

 

Príklad:

Zamestnanec bude pracovať na prevádzke, kde je ustanovený TPČ 37,5h. Bude odmeňovaný hodinovo, jeho hodinová mzda bude 1,95.

V mesiaci bude 20 pracovných dní, plný fond pracovného času bude teda 150hodín. Uvedený zamestnanec odpracuje okrem 150 hodín 10hodín nadčas. Za vykonanú prácu dostane nasledovnú mzdu:

Mzda za odpracovaných 150h – 292,50

mzda za 10hodín nadčas – 19,50

mzdové zvýhodnenie za 10 hodín nadčasu 9

Celková mzda 321 €. Z celkovej mzdy zamestnávateľ odpočíta mzdu a mzdové zvýhodnenie za nadčas 28,50 €, čiže očistená mzda bude 292,50 €. Sumu 292,50 € vydelí 150h, čo bude predstavovať 1,95 €/h. Hodinová minimálna mzda pre ustanovený týždenný pracovný čas 37,5h predstavuje od 1.1.2013 sumu 2,0704 €. Rozdiel medzi jeho hodinovou mzdou a minimálnou hodinovou mzdou pre 37,5 TPČ bude (2,0704 - 1,95) 0,1204 eura na hodinu, doplatok na plný počet odpracovaných hodín aj s nadčasmi bude 0,1204 x 160 = 19,264 €.

Minimálna mzda vyššia ako zákonná

Podľa §5 zákona o minimálnej mzde možno dohodnúť minimálnu mzdu vyššiu ako ustanovuje nariadenie vlády a to so zástupcami odborových organizácií v kolektívnej zmluve, resp. ak u zamestnávateľa takí zástupcovia nepôsobia, môže tak urobiť zamestnávateľ svojím rozhodnutím.

 

Výška minimálnej mzdy na Slovensku od roku 2005

 

Rok

Suma minimálnej mzdy v /mesiac

Platnosť od:

2005

215,76

01.01.2005

229,04

01.10.2005

2006

229,04

01.01.2006

252,27

01.10.2006

2007

252,27

01.01.2007

268,87

01.10.2007

2008

268,87

01.01.2008

2009

295,50

01.01.2009

2010

307,70

01.01.2010

2011

317,00

01.01.2011

2012

327,20

01.01.2012

2013

337,70

01.01.2013

 

Minimálna mzda v krajinách EÚ, v Chorvátsku, Turecku a v USA, júl 2012 v EUR


Zdroj: EUROSTAT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:MW_EUR_July_2012.png&filetimestamp=20120802072957

 


Zdroj: EUROSTAT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:MW_map_EUR_July_2012.png&filetimestamp=20120802093553

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na mzdové nároky zamestnanca

 

Zvýšenie minimálnej mzdy má dosah na ďalšie plnenia poskytované zamestnancovi, a to napr.:

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

- mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

- výšku náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 98 ods.1 Zákonníka práce rozumieme nočnou prácou prácu vykonávanú v čase medzi 22.hodinou a 6.hodinou. Za každú hodinu práce vykonávanej v uvedenom čase prislúcha zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie v sume najmenej 20% minimálnej hodinovej mzdy, to znamená minimálnu úroveň od 1.1. 2013 0,3882 € ( 0,2 x 1,941 ) bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času. Ide o minimálnu úroveň mzdového zvýhodnenia garantovanú zákonníkom práce, to znamená, že v rámci kolektívneho vyjednávania resp. pri dojednaní mzdy v pracovnej zmluve je možné dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie, horná hranica totiž nie je obmedzená. Pokiaľ ide o zaokrúhľovanie, vždy zaokrúhľujeme v prospech zamestnanca.

V zmysle § 123 ods.2 ZP možno v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom dohodnúť mzdu aj s prípadnou nočnou prácou, v takom prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v noci nepatrí.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Sťaženým výkonom práce podľa § 124 ZP sa rozumie výkon činností v prostredí, v ktorom pôsobia:

- chemické faktory

- karcinogénne a mutagénne faktory

- biologické faktory

- prach a fyzikálne faktory ako napr. hluk

ak sú tieto pracovné činnosti zaradené podľa orgánu verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie a pri ich výkone si intenzita pôsobenia faktorov napriek vykonaným ochranným opatreniam ( technickým, organizačným, špecifickým ochranným a preventívnym ) vyžaduje, aby zamestnanec na zníženie zdravotného rizika používal osobné ochranné pracovné prostriedky. Za každú hodinu práce v takomto prostredí patri zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie vo výške 20% minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2013 0,3882 € bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času. Nakoľko ide o minimálnu úroveň, z uvedeného vyplýva, že výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce môže byť dohodnutá aj vyššie.

Taktiež je možné v kolektívnej zmluve, resp. pracovnej zmluve dohodnúť mzdovú kompenzáciu aj pri pôsobení iných vplyvov ako vyššie uvedených, ktoré prácu zamestnanca sťažujú či negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia vyššie uvedených faktorov. V tomto prípade nie je minimálna výška mzdovej kompenzácie (0,3882 € pre rok 2013) záväzná.

Okrem vyššie uvedeného je možné dohodnúť mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v prostredí, kde súčasne pôsobí niekoľko škodlivých faktorov, tzn. keď v pracovnom prostredí pôsobia súčasne napr. chemické faktory, prach, hluk. V takomto prípade sa možno dohodnúť na nasledovnom ustanovení:

V prípade, ak v pracovnom prostredí pôsobí popri sebe viacero škodlivých faktorov súčasne, zvýši sa mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce o …. / % za každé ďalšie ochranné pracovné prostriedky, ktoré musí zamestnanec používať z dôvodu zníženia zdravotného rizika.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

Pri nárokoch z neaktívnej časti pracovnej pohotovosti rozlišujeme medzi pracovnou pohotovosťou vykonávanou

- na pracovisku

- mimo pracoviska

„Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20% minimálnej hodinovej mzdy“- 0,3882 /h pre rok 2013 (§96 ods.4 Zákonníka práce) bez ohľadu na dĺžku ustanoveného týždenného pracovného času.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy.“

(§96 ods.3 Zákonníka práce)

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.“ (§96 ods. 7 Zákonníka práce)

„ V kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť,“ podľa predchádzajúceho odseku (§96 ods.8 Zákonníka práce)

január 2013

Ing. Gašparovičová

Posledná úprava Štvrtok, 24 Január 2013 12:27
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere