Daňový bonus v roku 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 07 Marec 2012 08:45

Daňový bonus v roku 2013

Čo je daňový bonus?

Suma, o ktorú sa daňovníkovi znižuje daň z príjmu. Môžeme ho chápať ako úľavu na dani alebo daňové zvýhodnenie pre osobu, ktorá ho poberá, samozrejme, po splnení stanovených podmienok.

 

Aké podmienky je potrebné splniť, aby som naň mal(a) nárok?

Daňovník – zamestnanec má nárok na daňový bonus v prípade, ak mal v zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy:

pre rok 2013 => 6 x 337,70 = 2026,20 ročne.

 

Daňovník - SZČO v prípade, ak ročne dosiahne zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov. Ak prekročí hranicu minimálnych príjmov, ale vykáže si stratu (výdavky bude mať vyššie ako príjmy), nemá nárok na daňový bonus.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti.

 

Nárok na daňový bonus má aj nezosobášený pár, ktorý má spolu deti.

V prípade ak podmienky na daňový bonus spĺňajú viacerí daňovníci a nedohodnú sa, kto ho bude poberať, potom sa prizná v poradí:

- matka,

- otec,

- iná oprávnená osoba

 

Daňový bonus môže poberať vždy len jeden daňovník.

 

Príklad:

Môže daňový bonus časť roka poberať manžel, resp. druh a časť roka manželka, resp. družka?

Áno, je možné, aby pomernú časť daňového bonusu časť zdaňovacieho obdobia (časť roka) poberal manžel a časť roka manželka. Vždy to ale môže byť len jedna osoba, nemôžu ho poberať súčasne.

Aká je výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu sa každoročne upravuje vždy k 1.júlu príslušného kalendárneho roku percentom, o aké sa zvyšuje životné minimum. Takto určená výška daňového bonusu sa uplatňuje do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka. Pre rok 2013 platí nasledovná výška daňového bonusu:

od 1.1.2013 do 30.6. 2013 je vo výške 21,03 mesačne

od 1.7. 2013 do 31.12. 2013 je vo výške 21,41 € mesačne

  1. polrok 2013 (január – jún) Ø 6 x 21,03 = 126,18 €
  2. polrok 2013 (júl – december) Ø 6 x 21,41 = 128,46 €

Rok 2013 ð 254,64 € za rok

Na aké dieťa si možno uplatniť nárok na daňový bonus?

Podľa § 33 zákona o dani z príjmov si možno uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Za spoločnú domácnosť sa považuje domácnosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka). Daňovník uvedenú skutočnosť preukazuje svojím podpisom vo vyhlásení.

 

Ďalšou podmienkou na uplatnenie daňového bonusu na dieťa je splnenie podmienky vyživovaného dieťaťa.

Za vyživované dieťa sa na účely daňového bonusu považuje dieťa:

- vlastné

- osvojené

- dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

- dieťa druhého z manželov

 

OSVOJENÉ DIEŤA

Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je to v jeho záujme. Osvojením vzniká rovnaký vzťah ako medzi rodičmi a deťmi. Osvojitelia majú rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej deväť mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené so starostlivosťou pred osvojením znáša budúci osvojiteľ. (viac v zákone č. 36/2005 Z.z. O rodine v znení neskorších predpisov)

 

DIEŤA DRUHÉHO Z MANŽELOV

Príklady

Daňovník – zamestnanec sa druhýkrát oženil. Žije v domácnosti s novou manželkou, ktorá má dieťa. Môže si uplatniť daňový bonus na manželkino dieťa? Áno môže, nakoľko ide o dieťa druhého z manželov.

Daňovník – zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s družkou, s ktorou spoločne vychovávajú dve deti, jedno dieťa má družka s predchádzajúcim partnerom a druhé majú spoločné. Môže si tento daňovník uplatniť daňový bonus na obe deti? Nie, môže si uplatniť daňový bonus len na spoločné dieťa, ktorého je otcom. Na druhé dieťa, ktoré nie je jeho vlastné, si daňový bonus uplatniť nemôže. Keby tento pár bol zosobášený, v takom prípade by si mohol uplatniť daňový bonus aj na druhé dieťa, ktoré nie je jeho vlastným dieťaťom, pretože by išlo o dieťa druhého z manželov.

 

 

DIEŤA PREVZATÉ DO NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI (zákon č. 36/2005 Z.z. O rodine v znení neskorších predpisov)

Náhradnou starostlivosťou sa rozumie:

- zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,

- pestúnska starostlivosť a

- ústavná starostlivosť

 

Náhradná starostlivosť môže vzniknúť len rozhodnutím súdu. Súd pri rozhodovaní o tom, aký druh náhradnej starostlivosti zvolí, vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

 

Ak to vyžaduje záujem dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti jej rozsah práv a povinností k dieťaťu. Osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti má povinnosť vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Rodičia dieťaťa, ktoré je zverené do náhradnej osobnej starostlivosti majú právo stýkať sa s dieťaťom, ktoré bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Taktiež majú aj naďalej vyživovaciu povinnosť, súd im určí rozsah vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť poukazovať výživné osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.

Náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou dieťaťa, smrťou osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, právoplatným rozhodnutím súdu.

Príklad

Manželia majú zverené dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Toto dieťa študuje na strednej škole, čiže sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom. 18 rokov dovŕši 20.septembra. Môže si jeden z manželov uplatňovať na dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti bonus do skončenia sústavnej prípravy na povolanie? Nie, pretože ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci, náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Uvedené dieťa dosiahne plnoletosť počas sústavnej prípravy na povolanie 20.septembra, čiže na toto dieťa je možné si uplatniť daňový bonus naposledy za september, nakoľko dieťa k 1.septembru ešte nedosiahlo plnoletosť.

 

Pestúnska starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú, resp. nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti. Ak budúci pestún nepodá do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia návrh na začatie konania o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie uplynutím tejto lehoty zaniká.

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Rodičia majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti.

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a uloží im povinnosť poukazovať výživné orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

Pestúnska starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, smrťou maloletého dieťaťa, smrťou pestúna, právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody.

Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej starostlivosti, za ktorú patrí pestúnovi finančná odmena.

Ústavná starostlivosť

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená alebo ohrozená (za vážne ohrozenie a narušenie sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov dieťaťa) a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

 

Za vyživované dieťa na účely daňového bonusu sa považuje NEZAOPATRENÉ DIEŤA

Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

- sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

- sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

 

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok

- ktorého štúdium na vysokej škole presahuje štandardnú dĺžku štúdia

- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( pre SR = > magister alebo inžinier)

 

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom sa rozumie:

- štúdium na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

- štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia

 

Deti do skončenia povinnej školskej dochádzky sa považujú za vyživované deti bez ohľadu na to, či sa pripravujú na povolanie štúdiom.

 

 

Sústavná príprava na povolanie štúdiom na strednej škole

Začína sa najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom bolo štúdium ukončené alebo malo byť ukončené.

Sústavnou prípravou na povolanie sa považuje aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Koncom školského roka na stredných školách je 31.august, tzn. že daňový bonus si možno uplatniť naposledy za august, výnimkou je prípad, keď dieťa hneď po skončení strednej školy, napr. v júni, začne vykonávať zárobkovú činnosť ( s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce - §4 ods. 6 zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov) alebo sa zaradí do evidencie uchádzačov o prácu.

Príklad:

Dieťa ukončilo štúdium na strednej škole v máji vykonaním maturitnej skúšky. Dieťa nepokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole, nebude sa evidovať na úrade práce, urobí si ešte do konca augusta prázdniny, v septembri si začne hľadať prácu. Dokedy má rodič nárok na daňový bonus? Nárok na daňový bonus bude mať do augusta (vrátane), nakoľko dieťa sa po vykonaní maturitnej skúšky neeviduje na úrade práce, nebude vykonávať zárobkovú činnosť, nebude pokračovať v štúdiu na vysokej škole, školský rok sa pre neho končí 31.augusta, preto rodič tohto dieťaťa bude mať nárok na daňový bonus naposledy za august.

 

Ak dieťa nevykoná skúšku, ktorou sa konči štúdium na strednej škole v riadnom termíne (tzn. má opravné skúšky napr. v septembri), považuje sa za sústavnú prípravu na povolanie obdobie najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené, t.j. v prípade strednej školy 31.august.

 

Príklad:

Študent mal vykonať maturitnú skúšku 20.mája, neurobil ju a opravné skúšky má 6.septembra. Môže si rodič uplatniť daňový bonus aj za september? Nie, naposledy si ho môže uplatniť za august, pretože školský rok, v ktorom mal študent ukončiť štúdium trval do 31.augusta. V septembri aj napriek tomu, že študent má opravnú skúšku, sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa.

 

V prípade, ak dieťa pokračuje v štúdiu na vysokej škole, považuje sa obdobie od skončenia strednej školy po zápis na vysokú školu (najneskôr do októbra príslušného roka), za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie prislúcha rodičovi daňový bonus.

 

Príklad:

Študent ukončil stredoškolské štúdium zložením maturitnej skúšky 20.mája. Od 1.júna do 31.augusta pracuje na dohodu o vykonaní práce, je prijatý na vysokú školu formou denného štúdia, na ktorej má zápis 15.septembra. Za aké obdobie majú rodičia nárok na daňový bonus? Majú nárok na daňový bonus za celé uvedené obdobie, študent je považovaný za nezaopatrené dieťa aj počas obdobia jún, júl, august, pretože práca, ktorú vykonáva na dohodu sa u neho nepovažuje za zárobkovú činnosť. Taktiež obdobie od skončenia strednej školy po zápis na vysokú školu sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, za ktoré prislúcha rodičovi daňový bonus.

Iné by bolo v prípade, ak by uvedený študent od 1.júna do 31.augusta vykonával zárobkovú činnosť na pracovný pomer, nie na dohodu. V takom prípade by sa v období od 1.júna do 31.augusta nepovažoval za nezaopatrené dieťa a v tomto období by rodič nemal nárok na daňový bonus. Opätovne by rodičovi vznikol nárok na daňový bonus od septembra, nakoľko študent bude navštevovať vysokú školu formou denného štúdia.

 

Sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole okrem externého štúdia

Začína sa odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Štúdium sa riadne končí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia daného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. (zákon č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách v znení neskorších predpisov).

 

Sústavnou prípravou na povolanie je aj obdobie po skončení vysokoškolského stupňa prvého stupňa (pre podmienky SR je to Bc.), ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku štúdia (štandardná dĺžka sa posudzuje podľa programu, na ktorý bol študent prijatý), do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

 

V prípade, ak študent v priebehu štúdia zmení študijný program, resp. dokončí štúdium v inom študijnom programe, než na ktorý bol pôvodne prijatý, počíta sa štandardná dĺžka štúdia podľa pôvodného študijného programu.

 

Pokiaľ dieťa, študent, preruší štúdium na vysokej škole, nepovažuje sa obdobie počas prerušeného štúdia na účely daňového bonusu za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie nevzniká nárok na daňový bonus. Výnimku tvoria prípady, ak ide o prerušenie zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade nárok na daňový bonus vzniká aj počas prerušenia štúdia.

 

Pokiaľ dieťa, študent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom. V prípade ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, je dňom skončenia štúdia deň vykonania štátnej skúšky! Týmto dňom prestáva byť študent nezaopatreným dieťaťom!

Kedy vzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu?

Nárok na uplatňovanie daňového bonusu vzniká už v tom mesiaci:

- v ktorom sa dieťa narodilo,

- v ktorom sa začala sústavná príprava na povolanie,

- v ktorom bolo dieťa osvojené,

- v ktorom bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,.....

 

Na to, aby zamestnávateľ prihliadol na daňový bonus zamestnanca, musí zamestnanec do konca mesiaca, v ktorom nastúpi do zamestnania a každoročne do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia podať zamestnávateľovi vyhlásenie o tom, že si uplatňuje daňový bonus a spĺňa všetky podmienky na jeho priznanie a že súčasne neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len u jedného zamestnávateľa, od ktorého poberá príjem zo závislej činnosti.

Ak zamestnanec nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prihliadne na priznanie daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže splnenie podmienok najneskôr do 15.februára nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, alebo si ho zamestnanec uplatní sám pri daňovom priznaní.

Ako preukázať nárok na daňový bonus?

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje podľa § 37 zákona o dani z príjmov zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane

- predložením dokladu o oprávnenosti nároku na jeho priznanie a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

- potvrdením o poberaní prídavku na dieťa

Potvrdenie o štúdiu platí vždy na ten školský rok, na ktorý bolo vydané!

 

August 2013

 

Posledná úprava Pondelok, 27 Január 2014 14:49
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere