Energeticko-Chemický odborový zväz
Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018, 1. mája 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 11 Február 2018 19:39

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018, 1. mája 2019

Zámerom novely je upraviť výšku niektorých mzdových zvýhodnení (noc, sviatok), zaviesť nové mzdové zvýhodnenia (sobota, nedeľa), mzdové zvýhodnenia zaviesť aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, riešiť niektoré oblasti na základe poznatkov z praxe, s cieľom znížiť administratívnu záťaž, spresniť postupy a možnosti riešení nárokov v osobitných prípadoch, zaviesť peňažné plnenie z dôvodu dovolenky a Vianoc (13. a 14. mzdu).

Zákonník práce

§ 5 ZP Vysielanie zamestnancov

V prípade, ak je zamestnanec štátny príslušník tretieho štátu vyslaný na výkon prác v rámci cezhraničného poskytovania služieb na územie SR zamestnávateľom usadeným v treťom štáte, na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 odsekov 2 , 3, 5 až 10 ZP. Jedná sa o zákaz sociálneho dumpingu. Ustanovenie § 5 odseku 14 tým nie je dotknuté (vnútropodnikový presun).

§ 41ZP Predzmluvné vzťahy, ponuka zamestnania

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nebude môcť so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa zákona o službách zamestnanosti. V tejto súvislosti sa novelizuje zákon o službách zamestnanosti tak, aby  zamestnávateľ  pri zverejňovaní ponuky zamestnania, bol povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

§ 52 ZP Domácka práca a telepráca

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (doplnené novelou), a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

§ 75 ZP Potvrdenie o zamestnaní

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, ale nebude v ňom uvádzať údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách určených zákonom o dani z príjmov, zákonom o sociálnom poistení. Menia sa v § 75 ods. 2 písmená d) a e) ZP. Podľa písm. d) je zamestnávateľ povinný uviesť v potvrdení o zamestnaní údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, podľa písm. e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a. Ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

§ 95 ZP Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. V súvislosti so spresnením začiatku soboty a nedele na pracoviskách s nočnými zmenami sa zavádza obdobná úprava aj v prípade dňa pracovného pokoja.

§ 96 ZP Pracovná pohotovosť

Zamestnávateľ bude môcť za podmienok ustanovených v § 94 ZP zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti. Ustanovenie § 122 ods. 3 ZP tým nie je dotknuté. Pracovnú pohotovosť bude možné dohodnúť alebo nariadiť aj počas sviatku, čo doteraz nebolo legislatívne upravené. Zamestnanec bude mať nárok na mzdu alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť.

Mzda § 118 nový odsek 4 ZP

Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti

a) obdobia letných dovoleniek,

b) vianočných sviatkov.

Podľa § 130 ZP ods. 2 ZP mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Jedná sa o peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda).

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Podľa § 293ec - prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, - 13. mzda – bude v rokoch 2019 a 2020 súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb. V nasledujúcich rokoch nebude súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, keďže bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. Vianočná -14. mzda - v roku 2018 bude súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Od dane oslobodené príjmy 13. mzda, 14. mzda

V § 5 odsek 7 písm. n) a o) sa rozširujú o od dane oslobodené príjmy. Oslobodenie sa týka 13. mzdy od júna 2019 v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Na uplatnenie oslobodenia od dane musia byť naraz splnené dve podmienky:

l. mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 24 mesiacov.

Oslobodenie 14. mzdy od decembra 2018 je v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Pri uplatnení oslobodenia tejto mzdy musia byť splnené kumulatívne tri podmienky:

- mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

- zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov a

- zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek spĺňajúcu podmienky oslobodenia uvedeného v písmene n).


Mzdový list, § 39 ods. 2 písm. f) druhý a tretí bod zákona o dani z príjmov

Mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý kalendárny mesiac podľa bodu 2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d), okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode a podľa bodu 3. sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode.

Podľa § 39 ods. 2 písmena f) nového deviateho a desiateho bodu mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý kalendárny mesiac sumu peňažného plnenia 13. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) a sumu peňažného plnenia 14. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o).

Zákon o dani z príjmov, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

Podľa nového § 52zp od 1. mája 2018 ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia - 13. mzda vyplatenú v mesiaci jún 2019. Zákon navrhuje prvýkrát uplatniť oslobodenie od dane na peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, ak je vyplatená mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktorú sa však v roku 2018 ešte nevzťahuje oslobodenie od dane. Aby sa mohlo uplatniť oslobodenie od dane u mzdy vyplatenej pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, pri výplate mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v roku 2018 musí byť splnená podmienka, že táto mzda bude vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Všeobecne platí, že z 13. a 14. platu sa neplatí zdravotné poistenie do výšky 500 eur v kalendárnom roku. Podľa § 13 nového odseku 18 ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie – 13. a 14. mzdu, ktoré je oslobodené od dane z príjmu, viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.

Zákonník práce

§ 120 ZP Minimálne mzdové nároky

Do dosiahnutej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatokmzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (doplnené novelou), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Navrhuje sa zmeniť aj zákon o minimálnej mzde a rozšíriť okruh zložiek mzdy, ktorých sumy nebudú súčasťou celkovej mzdy, porovnávanej so sumou minimálnej mzdy.

§ 121 ZP Mzda za prácu nadčas

V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. a, podľa novely, ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

§ 122 ZP Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Za prácu vo sviatok zamestnancovi bude patriť dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku /2018 - najmenej 2,7590 eura/. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie.

§ 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Všeobecne: Sobota od 1.5.2018 - najmenej 25 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 0,68975 eur/

Výnimka: menej o 5 % - najmenej 20 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu a dohodnuté v KZ, alebo

- najmenej 20 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory , zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v prac. zmluve

Všeobecne: Sobota od 1.5.2019 - najmenej 50 % minimálnej mzdy/hodina

Výnimka: - najmenej 45 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, dohodnuté v KZ, alebo

- najmenej 45 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v prac. Zmluve.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,

- v kolektívnej zmluve, alebo

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Všeobecne: Nedeľa od 1.5.2018 - najmenej 50 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 1,3795 eur/

Výnimka: menej o 10 % - najmenej 40 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, dohodnuté v KZ, najmenej 40 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v prac. zmluve

Všeobecne: Nedeľa od 1.5.2019 - najmenej 100 % minimálnej mzdy/hodina

Výnimka: - najmenej 90 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, dohodnuté v KZ, alebo

- najmenej 90 % MM/hod: - ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v prac. zmluve

§ 123 ZP Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu /22,00 hod. – 6,00 hod./ popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Z dôvodu zvýšenej záťaže nočnej práce na zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sa navrhuje vyššia suma mzdového zvýhodnenia pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činností, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizika.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,

- v kolektívnej zmluve, alebo

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Všeobecne: Nočná práca od 1.5.2018 - najmenej 30 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 0,8277 eur/

Riziková práca: Najmenej 35 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 0,96565 eur/

Výnimka (nie je možné uplatniť u rizikových prác): - najmenej 25 % MM/hod: u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca + dohodnuté v KZ

- najmenej 25 % MM/hod: u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./ ak je to dohodnuté v prac. Zmluve.

Všeobecne: Nočná práca od 1.5.2019 - najmenej 40 % minimálnej mzdy/hodina

Riziková práca: Najmenej 50 % minimálnej mzdy/hodina

Výnimka (nie je možné uplatniť u rizikových prác):

-najmenej 35 % MM/hod: u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnuté v KZ alebo

- najmenej 35 % MM/hod: u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v prac. Zmluve.

Zákonník práce

§ 133 ZP Normovanie práce

Veta, že  zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce sa mení na  vetu, že zamestnávateľ môže zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Ustanovenie sa dopĺňa o vetu, že  zamestnávateľ nesmie uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, § 134 Z

V § 134 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. V § 134 ods. 3 sa slová „22 dní alebo 170 hodín“ nahrádzajú slovami „21 dní alebo 168 hodín“.

§ 152 ZP Stravovanie zamestnancov

V § 152 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá  znie: „Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“. navrhuje sa upraviť zaokrúhlenie príspevku zamestnávateľa na každé jedlo. Stravné v časovom pásme 5 až 12 hodín predstavuje 4,50 eura, 55 % z tejto sumy predstavuje 2,475 eura, zaokrúhlene 2,48 eura. Spôsob zaokrúhlenia sa týka aj výšky finančného príspevku.

§ 223 ZP Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, dopĺňa sa § 122a ods. 1 a 2, § 122b ods. 1 a 2, § 123 ods. 1, § 124 a šiestej časti.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude patriť za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

Ustanovuje sa, aby sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahovali aj ustanovenia ZP, upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Navrhuje sa doplniť nový odsek, že pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

 
KZVS 2018-2020 chemická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 12 Január 2018 09:13

Dňa 18. januára 2018 sa uskutoční 4.kolo kolektívneho vyjednávania novej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 - 2020 pre chemický priemysel. Po 3. kolách kolektívneho vyjednávania sú všetky dôležité body otvorené. Odborový zväz obdržal návrh ZCHFP SR jednej tarifnej krivky, ktorá sa bude vzťahovať na všetky spoločnosti v roku 2018. S uvedeným návrhom nesúhlasíme, nakoľko minimálna mzda na rok 2018 je určená vo výške 480€.

Návrh ZCHFP SR tarifnej krivky pre rok 2018:

 

Tarifná trieda

suma v € za mesiac

1

420

2

425

3

430

4

435

5

440

6

445

7

450

8

455

9

490

10

540

11

620

12

690

Posledná úprava Piatok, 12 Január 2018 09:44
 
Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02 November 2017 07:15

Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia

Konferencia predsedov ECHOZ – energetická sekcia sa 26. októbra 2017 zišla na mimoriadnom zasadaní, aby rozhodla o ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 ku KZVS na roky 2017-2019. Prítomní predsedovia ZO ECHOZ z energetickej sekcie zhodnotili doterajší priebeh a postup ECHOZ v rámci kolektívneho vyjednávania vrátane štrajkovej pohotovosti, ktorá bola vyhlásená v zmysle rozhodnutia septembrového zasadnutia Konferencia predsedov ECHOZ, pričom o rozhodnutí konferencie boli zamestnávatelia počnúc prezidentom ZZES a končiac jednotlivými generálnymi riaditeľmi, resp. predsedami predstavenstiev spoločností informovaní s dostatočným predstihom pred jeho realizáciou.

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:40
Čítať celý článok...
 
Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 December 2017 08:01

O štrajku za uzavretie KZVS sa rozhoduje na dvoch úrovniach. Zákon o kolektívnom vyjednávaní rozlišuje medzi vyhlásením štrajku a začatím štrajku.
Podľa § 16 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásiť štrajk. Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami. Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka považuje odo dňa pripojenia sa k štrajku.
Podľa § 17 zákona o kolektívnom vyjednávaní štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyhlasuje príslušný vyšší odborový orgán alebo v prípade plurality odborov vyššie odborové orgány. Na toto rozhodnutie sa nevyžaduje zo zákona zisťovanie súhlasu zamestnancov so štrajkom. Preto sa pre vyhlásenie štrajku vyšším odborovým orgánom zákon nevyžaduje hlasovanie. Je potrebné objektívne zhodnotenie situácie, ktorá vyžaduje odborovú solidaritu a zamestnaneckú solidaritu, spoluprácu, dôveru, zjednotenie spoločných záujmov.

Vyhlásenie štrajku znamená splnenie podmienky pre uskutočnenie hlasovania o začatí štrajku u jednotlivých zamestnávateľov.
O začatí štrajku rozhodujú príslušné odborové orgány pôsobiace u jednotlivých zamestnávateľov, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vyššieho stupňa týkať, za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov. Štrajk za KZVS sa začne v príslušných podnikoch, v ktorých sa odhlasuje v súlade so zákonom.
Na súde možno viesť konanie o nezákonnosť vyhlásenia štrajku, ako aj o nezákonnosť začatia štrajku. v prípade vyhlásenia štrajku. Žaloba by smerovala proti príslušným vyšším odborovým orgánom v prípade vyhlásenia a v prípade začatia proti príslušnému odborovému orgánu pôsobiaceho u zamestnávateľa.
Podrobnosti o príprave a priebehu hlasovania o štrajku sú upravené v štrajkovom poriadku.
Príslušný odborový orgán písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku

  • deň začatia štrajku,
  • dôvody a ciele štrajku,
  • menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku.

Príslušný odborový orgán poskytne písomne zamestnávateľovi najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré sú mu známe a ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku.

Štrajk je ukončený, ak o tom rozhodol odborový orgán, ktorý štrajk vyhlásil alebo rozhodol o jeho začatí. Ukončenie štrajku musí príslušný odborový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi.v prípade štrajku za uzatvorenie KZVS môže o jeho skončení rozhodnúť príslušný vyšší odborový orgán, ako aj podnikové odborové orgány. je možné skončenie u jednotlivých zamestnávateľov v inom čase, najneskôr v čase ustanovenom príslušným vyšším odborovým orgánom.

 
Štrajková pohotovosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Október 2017 11:43

„Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávanie o obsahu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 uzatvorenej medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska. Nakoľko nedošlo k dohode  na raste miezd na rok 2018, spor bude v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní predložený na riešenie sprostredkovateľovi a zároveň vstupuje Energeticko-Chemický odborový zväz – energetická sekcia do štrajkovej pohotovosti. Na 26.10.2017 je zvolané mimoriadne zasadanie Konferencie predsedov ZO ECHOZ – energetická sekcia, ktorá bude rozhodovať o ďalšom postupe pod vedením Mgr. Mariána Baňanku, povereným vedením vyjednávania za energetickú sekciu Energeticko-Chemického  odborového zväzu“.

 

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:36
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 9

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere