Energeticko-Chemický odborový zväz
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 20 Január 2017 10:54

Kolektívne vyjednávanie ukončené

Dňa 09.02.2017 bol podpísaný dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2015 až 2017 uzavretej medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Po niekoľko mesačnom intenzívnom rokovaní medzi sociálnymi partnermi tak na odvetvovej úrovni ako aj na podnikovej úrovni došlo k dohode, ktorá vychádza z požiadaviek odborov ale zohľadňuje aj aktuálne ekonomické podmienky zamestnávateľov. Podrobnejšie informácie môžete získať na každej ZO ECHOZ.

Dňa 10.02.2017 bola podpísaná KZVS na roky 2017 až 2019 uzavretá medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom (ECHOZ) a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Napriek tomu, že ECHOZ obdržal návrh KZVS už v polovici minulého roka, vyjednávanie trvalo dlho a pod hrozbou rokovania pred sprostredkovateľom došlo k dohode až vo februári, podarilo sa zachovať štandard predchádzajúcej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. S podrobným obsahom KZVS medzi ECHOZ a ZZES na roky 2017-2019 sa môžete oboznámiť na svojej ZO ECHOZ.

Výlučné právo na kolektívne vyjednávanie je jednou z najdôležitejších kompetencií odborových organizácií pretože  kolektívna zmluva medzi účastníkmi zakladá sociálny zmier a ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy, do ktorých vnáša významný sociálny rozmer.

Bc. Jurajom Blahák
predseda ECHOZ

Posledná úprava Piatok, 10 Február 2017 08:44
 
Novela Zákonníka práce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Január 2017 21:07

Na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  9.1.2017 novela Zákonníka práce

Iniciatívny poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov bol na programe Predsedníctva  Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky. V záujme ochrany zamestnancov sa novelou navrhuje ustanoviť dni, počas ktorých by nebolo možné od 1. mája 2017 nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november,  24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december.

Štátne sviatky a ostatné sviatky sú dni pracovného pokoja. Zákonník  práce len výnimočne umožňuje v tieto dni výkon prác, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vykonávať len v pracovných dňoch. Ide o práce najmä v nepretržitých  prevádzkach alebo napríklad o práce, ktoré  sú tak nevyhnutné, že  ich nevykonaním by mohol byť ohrozený život alebo zdravie. Tieto práce  sú taxatívne vymedzené v § 94 Zákonníka práce.

Návrhom zákona sa precizuje úprava pracovného času obsiahnutá v súčasnosti v Zákonníku práce a v zákone č. 241/1993 Z. z o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Novela nerieši otázku mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, ktoré je najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu Zákonník práce nerieši vôbec, čo je tiež dôvodom, že v aplikačnej praxi sa stále častejšie vyskytujú prípady, keď zamestnanci pracujú počas sviatkov a dní pracovného pokoja.​

 
Pracovné spory po novom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 27 Jún 2016 11:43

Pracovné spory po novom

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.

Podľa čl. 6 Základných princípov Civilného sporového poriadku strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Základné princípy tvoria výkladové pravidlá, podľa ktorých má byť aplikovaný a interpretovaný Civilný sporový poriadok.

Osobitná miestna príslušnosť

Konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy alebo má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.

Posledná úprava Štvrtok, 13 Október 2016 07:16
Čítať celý článok...
 
Suma stravného-aktualizované PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 12 Október 2016 09:17

Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovilo nové sumy stravného. Zrušilo sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného. Podľa štatistických údajov za mesiac júl 2016 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona  č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v platnom znení.

Od 1. decembra  2016 nadobudlo účinnosť nové opatrenie MPSVR SR o sumách stravného. Návrhom opatrenia sa  sumy stravného pre  pracovné cesty zvyšujú nasledovne:
- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 € na 4,50 €,  
- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 € na 6,70 €,
- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 € na 10,30 €.

Od 1.12.2016 a teda aj pre rok 2017 bude minimálna suma stravných lístkov (gastrolístkov) platná vo výške 3,38 eur.

Zamestnávateľ prispieval na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách čo v zdaňovacom období 2015 a 2016 predstavovalo maximálny príspevok v sume 2,31 eura, t. j. 55 % zo sumy 4,20 eura. Od 1.12.2016, teda aj v roku 2017 bude môcť zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok na stravné v sume 2,48 eur.

​     Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo bolo minimálne 3,15 eura, od 1.12.2016 minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 3,38 €.. Slovo najmenej znamená, že môže zamestnávateľ poskytnúť aj poukážku vo vyššej hodnote. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je teda 1,86 eura. Na stravovanie zamestnancovi teda musí prispievať sumou minimálne 1,86 eura (55 % zo sumy 3,38 eura), pričom maximálna (daňovo uznateľná) suma príspevku môže byť  2,48 eura  (55 % zo sumy stravného 4,50 eura). Daňové výdavky zamestnávateľa, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmu, sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených § 152 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ poskytuje na stravovanie príspevok podľa zákona o sociálnom fonde. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve. Nezdaneným nepeňažným príjmom zamestnanca je hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku.

Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti, ale ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom, je tento finančný príspevok podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  oslobodený od dane.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Január 2017 10:08
 
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Október 2015 10:30

Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania medzi ECHOZ (Energeticko - Chemický odborový zväz) a ZZES ( Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska - www.zzes.sk ) o Dodatku č. 2 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016. Druhé kolo kolektívneho vyjednávania Dodatku č. 2 sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 8. 12. 2015. Počas vianočných sviatkov sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ECHOZ s prezidentom ZZES. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2016. Piate kolo vyjednávania sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2016. Dodatok sa podpísal dňa 29. 1. 2016. Dodatok č. 2 na rok 2016 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

 

Dňa 9. 10. 2015 odovzdal ECHOZ návrh Dodatku č. 1 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 ZCHFP SR (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky -www.zchfp.sk ). Dňa 12. 11. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania na pôde ZCHFP SR, druhé kolo sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2015 na pôde ECHOZ. Tretie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 8. 1. 2016. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 20. 1. 2016 na pôde odborového zväzu. Dňa 27. 1. 2016. sa uskutoční piate kolo kolektívneho vyjednávania za účasti hlavných vyjednávačov, predsedu ECHOZ a prezidenta ZCHFP SR. Dňa 3. 2. 2016 sa Dodatok č. 1 na rok 2016 podpísal. Dodatok č. 1 na rok 2016 KZVS 2015-2017 si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU, foto z podpisu si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

Posledná úprava Štvrtok, 04 Február 2016 18:58
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7

KALENDÁR UDALOSTÍ

február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere