Energeticko-Chemický odborový zväz
Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02 November 2017 07:15

Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia

Konferencia predsedov ECHOZ – energetická sekcia sa 26. októbra 2017 zišla na mimoriadnom zasadaní, aby rozhodla o ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 ku KZVS na roky 2017-2019. Prítomní predsedovia ZO ECHOZ z energetickej sekcie zhodnotili doterajší priebeh a postup ECHOZ v rámci kolektívneho vyjednávania vrátane štrajkovej pohotovosti, ktorá bola vyhlásená v zmysle rozhodnutia septembrového zasadnutia Konferencia predsedov ECHOZ, pričom o rozhodnutí konferencie boli zamestnávatelia počnúc prezidentom ZZES a končiac jednotlivými generálnymi riaditeľmi, resp. predsedami predstavenstiev spoločností informovaní s dostatočným predstihom pred jeho realizáciou.

Je výsostným právom ECHOZ, aby v zmysle svojich stanov a v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní rozhodoval o spôsobe presadzovania požiadaviek členskej základne a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti predstavuje štandardný a oprávnený postupový krok, ktorý nie je žiadnym spôsobom limitovaný alebo obmedzený zákonom a preto je legálnym nástrojom odborov. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti energetickej sekcie ECHOZ rozhodne nie je nekorektné, nie je ani predčasné a je primerané aktuálnemu stavu kolektívneho vyjednávania o obsahu Dodatku č. 1.

ECHOZ vždy bol, je a bude serióznym, konštruktívnym a zodpovedným sociálnym partnerom, to však neznamená, že adekvátnym spôsobom nebude reagovať na priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania. V minulosti bol v KZVS dojednávaný rast priemerných miezd, ale už niekoľko rokov je na úrovni KZVS dojednávaný rast tarifných miezd, ktoré predstavujú iba časť celkovej mzdy. Preto je v možnostiach každej spoločnosti prispôsobiť ostatné mzdové zložky dojednanému rastu tarifnej mzdy, pričom takýto postup nepredstavuje nesystémové riešenie, ale naopak je spôsobom, akým je možné vylepšiť podiel jednotlivých zložiek mzdy na celkovej mzde zamestnanca.

ECHOZ sa určite zhodne so ZZES na tom, že mzdy na Slovensku by mali rásť. Potom by ale mali rásť aj v energetike a samozrejme adekvátne slovenskému priemeru. Avšak doterajší postoj ZZES k rastu tarifných miezd považuje ECHOZ za neprimeraný súčasnej situácii na trhu práce a ponuka na 1,5% rast tarifných miezd v roku 2018 je absolútne nedostatočná. Podľa aktuálnej strednodobej predikcie NBS je v roku 2018 pri očakávanej inflácii 2% predpokladaný rast nominálnych miezd vo výške 4,9% a rozhodne neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by sa energetika nemala tomuto číslu aspoň významne priblížiť. A je potom ďalej úlohou podnikových kolektívnych zmlúv rozvíjať a vylepšovať mzdové nároky dohodnuté v KZVS v závislosti od možností jednotlivých spoločností.

ECHOZ víta skutočnosť, že pravdepodobne do konca októbra dôjde k dohode o osobe sprostredkovateľa, ktorý príjme spor v kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 na riešenie. Veríme, že sprostredkovateľ bude konať nestranne a vnesie do vyjednávania aj potrebný odstup a nadhľad. Energetická sekcia ECHOZ vždy dôkladne vyhodnotí návrhy sprostredkovateľa, ktorých cieľom bude dospieť k dohode, pretože ako zodpovedný sociálny partner si želá v prvom rade uzatvorenie dohody za rokovacím stolom. Zároveň však nie je možné ani úplne vylúčiť možnosť, že k dohode nedôjde a v takom prípade je energetická sekcia ECHOZ odhodlaná využiť ostatné dostupné prostriedky na presadenie oprávnených požiadaviek členskej základne!

 

Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2017 07:17
 
Štrajková pohotovosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Október 2017 11:43

„Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávanie o obsahu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 uzatvorenej medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska. Nakoľko nedošlo k dohode  na raste miezd na rok 2018, spor bude v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní predložený na riešenie sprostredkovateľovi a zároveň vstupuje Energeticko-Chemický odborový zväz – energetická sekcia do štrajkovej pohotovosti. Na 26.10.2017 je zvolané mimoriadne zasadanie Konferencie predsedov ZO ECHOZ – energetická sekcia, ktorá bude rozhodovať o ďalšom postupe pod vedením Mgr. Mariána Baňanku, povereným vedením vyjednávania za energetickú sekciu Energeticko-Chemického  odborového zväzu“.

 

Posledná úprava Piatok, 27 Október 2017 07:07
 
SkôrDoDôchodku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 05 Október 2017 08:16

Vážení kolegovia odborári,

dňa 14. októbra 2017 v sobotu sa uskutoční pochod Kampaň – SkôrDoDôchodku o 13,00 hod. od Námestia Slobody po MPSVaR SR.

ECHOZ sa dlhodobo zaoberá nedoriešenou problematikou zrušených pracovných kategórií pre účely dôchodkového zabezpečenia, práce na rizikových pracoviskách, zmenovej práce a zvyšujúceho sa veku do dôchodku.

ECHOZ podporuje zavedenie novej dávky preddôchodku, ktorá by umožnila odísť postupne do dôchodku aj tejto skupine zamestnancov. Požaduje podporu štátu tomuto systému.

Podporuje kampaň OZ KOVO a zúčastní sa pochodu.

Juraj Blahák​

predseda ECHOZ

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 08:32
 
Pracovná pohotovosť, Práca nadčas PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 14 Október 2017 17:39

Pracovná pohotovosť, Práca nadčas

 

Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa, nariaďovať ju pravidelne pretože ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 96 ZP ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.

 

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu 8 hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. Limity sa sledujú z hľadiska roka (týždenný aj ročný). Preto je potrebný súhlas zamestnanca s pracovnou pohotovosťou nad obidva limity a je potrebné v súhlase stanoviť najviac dohodnutý rozsah pracovnej pohotovosti. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť.

 

Dohoda zamestnávateľa so zamestnancom o výkone pracovnej pohotovosti, ktorá nespĺňa základné charakteristiky pracovnej pohotovosti, ako ju vymedzuje ZP, by bola pre rozpor so zákonom neplatná. Z dohody o pracovnej pohotovosti musí vyplývať súhlas zamestnanca s pohotovosťou nad rozsah stanovený ZP a jeho horná hranica.

 

Pri nariaďovaní pracovnej pohotovosti je potrebné dodržiavať aj ustanovenia o nadčasovej práci (ktorá je limitovaná), to znamená, že zamestnanec musí mať aspoň 8 hodín bez nariadenej pohotovosti, inak povedané, po výkone nadčasu z pohotovosti musí mať 8 hodín odpočinku bez pohotovosti. Táto práca nadčas sa započítava do limitov práce nadčas.

 

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Aj v prípade práce nadčas, ktorá vznikne z pracovnej pohotovosti je potrebné dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce o práci nadčas.

 

Podľa § 97 ZP prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len tak, že nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

 

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín, nad tento rozsah je výkon práce nadčas len so súhlasom zamestnanca. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas nariadenú alebo dohodnutú  najviac v rozsahu 400 hodín.

 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa § 97 odseku 8 ZP. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

 
Preddôchodok-P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 September 2017 21:02

Preddôchodok

P R E D B E Ž N Á   I N F O R M Á C I A

1. Pripravovaný právny predpis:​

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Základné ciele návrhu:

Predmetom predkladaného návrhu zákona je

a)         transpozícia smernice EP a Rady 2014/50/EÚ o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv,

b)         transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2341 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi a

c)         zavedenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá umožní účastníkom tohto systému odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu, tzv. preddôchodok.

Nová dávka z doplnkového dôchodkového sporenia má byť určená len pre občanov v preddôchodkovom veku a bude vystavaná tak, aby pomohla predovšetkým takým účastníkom, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce a v období do dosiahnutia dôchodkového veku potrebného na získanie nároku na starobný dôchodok nemôžu využiť iné inštitúty. Návrh obsahuje aj zmeny právnej úpravy doplnkového dôchodkového sporenia na základe podnetov z aplikačnej praxe.

3. Zhodnotenie súčasného stavu:

V súvislosti s časťou 7.3. cieľom 9 Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bola vypracovaná Analýza možnosti zavedenia novej dávky poskytovanej z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre občanov v preddôchodkovom veku, pričom jej realizácia má byť zabezpečená formou novely zákona č. 650/2004 Z. z.

 

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 06:41
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 9

KALENDÁR UDALOSTÍ

november 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere