Energeticko-Chemický odborový zväz
Pracovná pohotovosť, Práca nadčas PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 14 Október 2017 17:39

Pracovná pohotovosť, Práca nadčas

 

Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa, nariaďovať ju pravidelne pretože ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 96 ZP ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.

 

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu 8 hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom. Limity sa sledujú z hľadiska roka (týždenný aj ročný). Preto je potrebný súhlas zamestnanca s pracovnou pohotovosťou nad obidva limity a je potrebné v súhlase stanoviť najviac dohodnutý rozsah pracovnej pohotovosti. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť.

 

Dohoda zamestnávateľa so zamestnancom o výkone pracovnej pohotovosti, ktorá nespĺňa základné charakteristiky pracovnej pohotovosti, ako ju vymedzuje ZP, by bola pre rozpor so zákonom neplatná. Z dohody o pracovnej pohotovosti musí vyplývať súhlas zamestnanca s pohotovosťou nad rozsah stanovený ZP a jeho horná hranica.

 

Pri nariaďovaní pracovnej pohotovosti je potrebné dodržiavať aj ustanovenia o nadčasovej práci (ktorá je limitovaná), to znamená, že zamestnanec musí mať aspoň 8 hodín bez nariadenej pohotovosti, inak povedané, po výkone nadčasu z pohotovosti musí mať 8 hodín odpočinku bez pohotovosti. Táto práca nadčas sa započítava do limitov práce nadčas.

 

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Aj v prípade práce nadčas, ktorá vznikne z pracovnej pohotovosti je potrebné dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce o práci nadčas.

 

Podľa § 97 ZP prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len tak, že nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

 

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín, nad tento rozsah je výkon práce nadčas len so súhlasom zamestnanca. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas nariadenú alebo dohodnutú  najviac v rozsahu 400 hodín.

 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa § 97 odseku 8 ZP. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

 
SkôrDoDôchodku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 05 Október 2017 08:16

Vážení kolegovia odborári,

dňa 14. októbra 2017 v sobotu sa uskutoční pochod Kampaň – SkôrDoDôchodku o 13,00 hod. od Námestia Slobody po MPSVaR SR.

ECHOZ sa dlhodobo zaoberá nedoriešenou problematikou zrušených pracovných kategórií pre účely dôchodkového zabezpečenia, práce na rizikových pracoviskách, zmenovej práce a zvyšujúceho sa veku do dôchodku.

ECHOZ podporuje zavedenie novej dávky preddôchodku, ktorá by umožnila odísť postupne do dôchodku aj tejto skupine zamestnancov. Požaduje podporu štátu tomuto systému.

Podporuje kampaň OZ KOVO a zúčastní sa pochodu.

Juraj Blahák​

predseda ECHOZ

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 08:32
 
Rokovanie Predsedníctva ECHOZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 23 August 2017 19:46

Dnes a zajtra rokuje Predsedníctvo Energeticko - Chemického odborového zväzu. Hlavnými bodmi rokovania sú otázky kolektívneho vyjednávania pre rok 2018 v obidvoch sekciách (Chemickej a Energetickej) a vznik nových odborových organizácií, predovšetkým agresívna a klamlivá kampaň Moderných odborov AIOS.

 
Preddôchodok-P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 14 September 2017 21:02

Preddôchodok

P R E D B E Ž N Á   I N F O R M Á C I A

1. Pripravovaný právny predpis:​

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Základné ciele návrhu:

Predmetom predkladaného návrhu zákona je

a)         transpozícia smernice EP a Rady 2014/50/EÚ o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv,

b)         transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2341 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi a

c)         zavedenie novej dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá umožní účastníkom tohto systému odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu, tzv. preddôchodok.

Nová dávka z doplnkového dôchodkového sporenia má byť určená len pre občanov v preddôchodkovom veku a bude vystavaná tak, aby pomohla predovšetkým takým účastníkom, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce a v období do dosiahnutia dôchodkového veku potrebného na získanie nároku na starobný dôchodok nemôžu využiť iné inštitúty. Návrh obsahuje aj zmeny právnej úpravy doplnkového dôchodkového sporenia na základe podnetov z aplikačnej praxe.

3. Zhodnotenie súčasného stavu:

V súvislosti s časťou 7.3. cieľom 9 Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 bola vypracovaná Analýza možnosti zavedenia novej dávky poskytovanej z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá by bola určená pre občanov v preddôchodkovom veku, pričom jej realizácia má byť zabezpečená formou novely zákona č. 650/2004 Z. z.

 

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 06:41
 
V jednote je sila PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 09 August 2017 08:36

V jednote je sila


Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov.

Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty sa stáva nežiadúcou realitou. V takýchto prípadoch je viac ako inokedy nevyhnutá intenzívnejšia komunikácia s každým členom nášho odborového zväzu a pre nás vrcholových funkcionároch ECHOZ je jedným z najefektívnejších spôsobov ako osloviť čo najväčšiu časť členskej základne forma otvoreného listu zaslaného na každú ZO ECHOZ a zverejneného na našej webovej stránke. A práve preto sa touto formou obraciame na Vás členov a funkcionárov ECHOZ, ale zároveň aj na ostatných zamestnancov v spoločnostiach, v ktorých pôsobia naše ZO ECHOZ, aby sme Vás informovali o aktuálnych snahách zakladať iné odborové združenia tam, kde pôsobia naše ZO ECHOZ a súčasne získali Vašu podporu pre efektívnu obranu voči oslabovaniu našich ZO ECHOZ.

Slovenská legislatíva nevylučuje existenciu viacerých odborových organizácii u jedného zamestnávateľa a pre niektoré prípady upravuje spôsob ich pôsobenia, ale zároveň za základný princíp existencie viacerých odborových organizácii v rámci jedného zamestnávateľa považuje ich vzájomnú spoluprácu pri zastupovaní záujmov zamestnancov – „viaceré odborové organizácie na jednom pracovisku by mali pôsobiť spoločne a vo vzájomnej zhode“. Zatiaľ to však vyzerá tak, že novým odborovým organizáciám, ktoré vznikajú či už v rámci Slovnaft, a.s. alebo SSE-D, a.s. Žilina o spoluprácu vôbec nejde. Svoj vznik totiž oznámili iba zamestnávateľovi a ani jednu z dotknutých našich ZO ECHOZ sa informovať neunúvali.

Prvoradým záujmom ECHOZ je efektívne pôsobenie zástupcov zamestnancov – funkcionárov príslušných ZO ECHOZ v rámci jednotlivých zamestnávateľov, preto považujeme za potrebné, aby pri zastupovaní zamestnancov disponovali relevantnými informáciami a k takým patrí aj skutočnosť, že u daného zamestnávateľa začala pôsobiť ďalšia odborová organizácia. Avšak v oboch prípadoch sme sa informáciu o pôsobení novej odborovej organizácie dozvedeli sprostredkovane od príslušného zamestnávateľa a nie priamo od novovznikajúcej odborovej organizácie. A zároveň vychádza najavo, že nové odborové organizácie používajú neférové spôsoby pri získavaní členov, keď predovšetkým zneužívajú naše neúspechy, bagatelizujú naše úspechy, dehonestujú prácu funkcionárov ZO ECHOZ, používajú populistické argumenty a samozrejme sľubujú dosiahnutie nedosiahnuteľného („nedosiahnuteľného“ v kontexte minulých, súčasných a aj blízko budúcich reálií). Preto určite nie je na škodu pozrieť sa aj na to, kto stojí za snahami o rozdrobovanie a oslabovanie našich odborových organizácii.

V prípravnom výbore novej odborovej organizácie ČLEN, ktorá vzniká v Slovnafte a. s. sú dvaja bývalí dlhoroční odboroví funkcionári – predsedovia ROD a tretím je bývalý odborový dôverník a teda všetci traja sa svojou odborovou činnosťou priamo podieľali na výsledkoch ZO ECHOZ v Slovnafte, ktoré teraz kritizujú a pranierujú. Základnou otázkou do budúcnosti je ako chce táto nová odborová organizácia ČLEN participovať na zastupovaní zamestnancov popri našej ZO ECHOZ, keď svoju činnosť začala znevažovaním výsledkov ZO ECHOZ a svojich členov „hľadá“ predovšetkým medzi súčasnými členmi ECHOZ s tým, že ich oslovuje s tlačivom ukončenia členstva v ECHOZ, namiesto toho, aby svojich členov a priaznivcov hľadala predovšetkým medzi neodborármi.

Odborový zväz AIOS pôsobí na Slovensku od roku 2014 a  napriek deklarovanému okruhu odvetví: A – Automobilový priemysel, I – Informačné technológie, O – Obchod a S – Služby aktuálne začína pôsobiť aj v rámci energetiky a to založením odborovej organizácia v SSE-D a. s., Žilina. Tento odborový zväz nie je členom KOZ SR, prípadne inej odborovej centrály na Slovensku a nie je členom ani žiadneho medzinárodného odborového združenia. Členovia AIOS platia členské vo výške 0,8% z čistej mzdy, pričom členský príspevok sa odvádza na účet odborovej organizácie a tá 15% z neho poukazuje na účet odborového zväzu. Členské príspevky v rámci odborovej organizácie sa používa na účel, ktorý určia samotní členovia v Zásadách hospodárenia (napr. kúpa darčekových poukážok, príspevok pri narodení dieťaťa, vstupenky na kultúrne podujatia, do aquaparkov apod. – info priamo z webovej stránky AIOS). Z 15% podielu, ktorý je poukazovaný na AIOS je financovaná činnosť odborového zväzu (najmä marketingové, právne a poradenské služby, editovanie webovej stránky apod. – opätovne info priamo z web-stránky). Veľmi zarážajúci je spôsob zakladania odborových organizácii u zamestnávateľa opísaný priamo na web-stránke AIOS – na založenie odborovej organizácie je potrebné získať najmenej troch záujemcov o členstvo v odboroch, pričom minimálne jeden z nich by mal byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa odbory zakladajú. Ako výhody členstva v AIOS sú na web-stránke prezentované: nižšie členské poplatky vo výške 0,8% a nižšie odvody zväzu 15% – obe tieto výhody sú však kontraproduktívne, nakoľko výška členského príspevku je voči ECHOZ nižšia iba o 0,2% (čo je pri čistom zárobku napr. 800 € rozdiel 1,60 € v „prospech“ AIOS) a viac ako dvadsaťročné skúsenosti nás aj na príklade iných odborových zväzov naučili, že či sa nám to páči alebo nie, tak z 15% podielu členských príspevkov sa nedá ufinancovať zmysluplná činnosť odborového zväzu a už vôbec nie ďalšie deklarované výhody členstva v AIOS – t.j. komplexná bezplatná právna pomoc a bonusy pre členov. Posledná deklarovaná výhoda členstva v AIOS – transparentné financovanie – prinajmenej v porovnaní s ECHOZ je viac ako diskutabilná, nakoľko financovanie ECHOZ považujeme za maximálne transparentné (každý rok sa na úrovni orgánov ECHOZ prerokovávajú správy o čerpaní rozpočtu ECHOZ a hospodárenie s prostriedkami ECHOZ kontrolujú revízori účtov) a okrem toho ECHOZ má na rozdiel od AIOS aj vlastný štrajkový fond.

Kolegovia, rozhodne nie sme naivní, aby sme si mysleli, že nerobíme chyby – každý, kto niečo robí, skôr či neskôr urobí aj chybu – je to ľudské a asi aj prirodzené. Nie je však prirodzené chyby ignorovať alebo sa tváriť, že neexistujú. Ak vládne u niektorých našich členov nespokojnosť, či už s činnosťou príslušnej ZO ECHOZ alebo činnosťou odborového zväzu, resp. s výsledkami našej práce alebo práce funkcionárov jednotlivých ZO ECHOZ, poskytujú naše stanovy každému nespokojnému členovi dostatočné nástroje, pomocou ktorých je možné dosiahnuť nápravu, resp. zmenu neuspokojivého stavu. Jedným z možných riešení – pravdepodobne najnáročnejším – je aj možnosť kandidovať vo voľbách do príslušných orgánov ZO ECHOZ, resp. ECHOZ a v rámci toho presviedčať ostatných členov o správnosti svojich názorov, resp. návrhov na riešenie existujúcich problémov alebo spôsoboch riešenia a manažovania odborovej činnosti. Určite však nepovažujeme za správne a pre odborovú činnosť ani prínosné dva najobľúbenejšie spôsoby vyjadrenia nespokojnosti s odborovou činnosťou a to buď vystúpenie z odborov alebo zakladanie „konkurenčnej“ odborovej organizácie. Pre zmenu odborov, ak je potrebná alebo nevyhnutná, je určite prospešnejšie ak sa zmena uskutoční iniciatívnou z vnútra. Samozrejme, budeme vedieť fungovať aj v prostredí, kde pôsobia viaceré odborové organizácie, ale ak máme všetci totožné ciele a skutočne nám všetkým ide iba o prospech celku a teda všetkých našich členov, resp. aj zamestnancov a nie iba o prospech jednotlivcov, potom budeme pri dosahovaní tohto prospechu určite úspešnejší a silnejší, ak zostaneme jednotní.

Na záver ešte jedna poznámka: akokoľvek by boli alebo budú v budúcnosti úspešné viaceré odborové organizácie pôsobiace u jediného zamestnávateľa, nikdy nebudú rovnako úspešné ako keby svoje sily spojili do jedného celku a z existencie viacerých odborových organizácii u jediného zamestnávateľa má skutočný úžitok jedine ten zamestnávateľ – presne podľa príslovia „kde sa dvaja bijú, tretí víťazí“.

V mene vedenia ECHOZ

Juraj Blahák, predseda ECHOZ

Posledná úprava Streda, 09 August 2017 09:34
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 8

KALENDÁR UDALOSTÍ

október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere