Energeticko-Chemický odborový zväz
KZVS 2018-2020 chemická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 12 Január 2018 09:13

Dňa 18. januára 2018 sa uskutoční 4.kolo kolektívneho vyjednávania novej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2018 - 2020 pre chemický priemysel. Po 3. kolách kolektívneho vyjednávania sú všetky dôležité body otvorené. Odborový zväz obdržal návrh ZCHFP SR jednej tarifnej krivky, ktorá sa bude vzťahovať na všetky spoločnosti v roku 2018. S uvedeným návrhom nesúhlasíme, nakoľko minimálna mzda na rok 2018 je určená vo výške 480€.

Návrh ZCHFP SR tarifnej krivky pre rok 2018:

 

Tarifná trieda

suma v € za mesiac

1

420

2

425

3

430

4

435

5

440

6

445

7

450

8

455

9

490

10

540

11

620

12

690

Posledná úprava Piatok, 12 Január 2018 09:44
 
Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 December 2017 08:01

O štrajku za uzavretie KZVS sa rozhoduje na dvoch úrovniach. Zákon o kolektívnom vyjednávaní rozlišuje medzi vyhlásením štrajku a začatím štrajku.
Podľa § 16 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásiť štrajk. Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami. Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka považuje odo dňa pripojenia sa k štrajku.
Podľa § 17 zákona o kolektívnom vyjednávaní štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyhlasuje príslušný vyšší odborový orgán alebo v prípade plurality odborov vyššie odborové orgány. Na toto rozhodnutie sa nevyžaduje zo zákona zisťovanie súhlasu zamestnancov so štrajkom. Preto sa pre vyhlásenie štrajku vyšším odborovým orgánom zákon nevyžaduje hlasovanie. Je potrebné objektívne zhodnotenie situácie, ktorá vyžaduje odborovú solidaritu a zamestnaneckú solidaritu, spoluprácu, dôveru, zjednotenie spoločných záujmov.

Vyhlásenie štrajku znamená splnenie podmienky pre uskutočnenie hlasovania o začatí štrajku u jednotlivých zamestnávateľov.
O začatí štrajku rozhodujú príslušné odborové orgány pôsobiace u jednotlivých zamestnávateľov, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vyššieho stupňa týkať, za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov. Štrajk za KZVS sa začne v príslušných podnikoch, v ktorých sa odhlasuje v súlade so zákonom.
Na súde možno viesť konanie o nezákonnosť vyhlásenia štrajku, ako aj o nezákonnosť začatia štrajku. v prípade vyhlásenia štrajku. Žaloba by smerovala proti príslušným vyšším odborovým orgánom v prípade vyhlásenia a v prípade začatia proti príslušnému odborovému orgánu pôsobiaceho u zamestnávateľa.
Podrobnosti o príprave a priebehu hlasovania o štrajku sú upravené v štrajkovom poriadku.
Príslušný odborový orgán písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku

  • deň začatia štrajku,
  • dôvody a ciele štrajku,
  • menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku.

Príslušný odborový orgán poskytne písomne zamestnávateľovi najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré sú mu známe a ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku.

Štrajk je ukončený, ak o tom rozhodol odborový orgán, ktorý štrajk vyhlásil alebo rozhodol o jeho začatí. Ukončenie štrajku musí príslušný odborový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi.v prípade štrajku za uzatvorenie KZVS môže o jeho skončení rozhodnúť príslušný vyšší odborový orgán, ako aj podnikové odborové orgány. je možné skončenie u jednotlivých zamestnávateľov v inom čase, najneskôr v čase ustanovenom príslušným vyšším odborovým orgánom.

 
Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02 November 2017 07:15

Vyhlásenie Konferencie predsedov ECHOZ – energetická sekcia

Konferencia predsedov ECHOZ – energetická sekcia sa 26. októbra 2017 zišla na mimoriadnom zasadaní, aby rozhodla o ďalšom postupe pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu Dodatku č. 1 ku KZVS na roky 2017-2019. Prítomní predsedovia ZO ECHOZ z energetickej sekcie zhodnotili doterajší priebeh a postup ECHOZ v rámci kolektívneho vyjednávania vrátane štrajkovej pohotovosti, ktorá bola vyhlásená v zmysle rozhodnutia septembrového zasadnutia Konferencia predsedov ECHOZ, pričom o rozhodnutí konferencie boli zamestnávatelia počnúc prezidentom ZZES a končiac jednotlivými generálnymi riaditeľmi, resp. predsedami predstavenstiev spoločností informovaní s dostatočným predstihom pred jeho realizáciou.

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:40
Čítať celý článok...
 
Navrhovaná poslanecká novela Zákonníka práce, Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o minimálnej mzde PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 05 December 2017 14:34

Navrhovaná poslanecká novela Zákonníka práce, Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o minimálnej mzde

Vyberáme z návrhu novely, ktorá by mala byť účinná od 1. mája 2018

§ 41 ZP - Predzmluvné vzťahy, ponuka zamestnania

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nebude môcť so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti sa navrhuje novelizovať zákon o službách zamestnanosti, aby  zamestnávateľ  pri zverejňovaní ponuky zamestnania, bol povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Vychádza sa z platného ustanovenia ZP, podľa ktorého pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:34
Čítať celý článok...
 
Štrajková pohotovosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Október 2017 11:43

„Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávanie o obsahu Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 uzatvorenej medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska. Nakoľko nedošlo k dohode  na raste miezd na rok 2018, spor bude v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní predložený na riešenie sprostredkovateľovi a zároveň vstupuje Energeticko-Chemický odborový zväz – energetická sekcia do štrajkovej pohotovosti. Na 26.10.2017 je zvolané mimoriadne zasadanie Konferencie predsedov ZO ECHOZ – energetická sekcia, ktorá bude rozhodovať o ďalšom postupe pod vedením Mgr. Mariána Baňanku, povereným vedením vyjednávania za energetickú sekciu Energeticko-Chemického  odborového zväzu“.

 

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:36
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 9

KALENDÁR UDALOSTÍ

január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere