Energeticko-Chemický odborový zväz
Kolektívne vyjednávanie KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 22 Október 2015 10:30

Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania medzi ECHOZ (Energeticko - Chemický odborový zväz) a ZZES ( Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska - www.zzes.sk ) o Dodatku č. 2 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016. Druhé kolo kolektívneho vyjednávania Dodatku č. 2 sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015. Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 8. 12. 2015. Počas vianočných sviatkov sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ECHOZ s prezidentom ZZES. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2016. Piate kolo vyjednávania sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2016. Dodatok sa podpísal dňa 29. 1. 2016. Dodatok č. 2 na rok 2016 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

 

Dňa 9. 10. 2015 odovzdal ECHOZ návrh Dodatku č. 1 na rok 2016 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 ZCHFP SR (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky -www.zchfp.sk ). Dňa 12. 11. 2015 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania na pôde ZCHFP SR, druhé kolo sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2015 na pôde ECHOZ. Tretie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 8. 1. 2016. Štvrté kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 20. 1. 2016 na pôde odborového zväzu. Dňa 27. 1. 2016. sa uskutoční piate kolo kolektívneho vyjednávania za účasti hlavných vyjednávačov, predsedu ECHOZ a prezidenta ZCHFP SR. Dňa 3. 2. 2016 sa Dodatok č. 1 na rok 2016 podpísal. Dodatok č. 1 na rok 2016 KZVS 2015-2017 si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU, foto z podpisu si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

Posledná úprava Štvrtok, 04 Február 2016 18:58
 
Letné športové hry ECHOZ 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 08 September 2015 12:50

Celkové výsledky Letných športových hier ECHOZ 2015 a výsledky jednotlivých zápasov si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU.

Fotografie z Letných športových hier ECHOZ 2015 si môžete pozrieť kliknutím na odkaz TU.

 

Posledná úprava Utorok, 08 September 2015 12:55
 
Podpis KZVS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 09 Február 2015 20:09

Energeticko-Chemický odborový zväz (ECHOZ) podpísal vo svojich sekciách Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS). Dňa 4. februára 2015 bola podpísaná KZVS na roky 2015 - 2017 medzi ECHOZ a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR). Kolektívnu zmluvu pre chemický priemysel si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz TU. Dňa 7. februára 2015 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku KZVS na roky 2014 - 2016 medzi ECHOZ a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES). Kolektívnu zmluvu na roky 2014- 2016 v znení Dodatku č. 1 pre energetický priemysel si môžete stiahnuť na odkaz TU.

 

 
Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 21 August 2015 08:52

Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie

Návrh novely

V Národnej rade SR bude v druhom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov, ktorá sa dotýka aj použitia sociálneho fondu. Podľa dôvodovej správy vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je vypracovaný na základe úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 191/2014 zo dňa 23. 4. 2014 s cieľom podporiť investovanie na kapitálovom trhu.

Príjmy zo závislej činnosti

Navrhuje sa od dane oslobodiť aj príjmy poskytnuté ako sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia, živelných udalostí, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde do výšky 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne 2 000 eur ročne, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu. Navrhuje sa účinnosť od 1. 1. 2016.

Zámerom navrhovanej úpravy je oslobodiť od dane z príjmov fyzických osôb sociálnu výpomoc z dôvodu živelných udalostí (napr. živelnou udalosťou sa rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie) alebo životných udalostí (smrť, práceneschopnosť) z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré zamestnancovi môžu byť poskytnuté v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (Použitie sociálneho fondu).

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu podľa § 7 príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca.

Schválená novela zákona o dani z príjmov

Po schválenej novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 je jednoznačne zadefinované, že daňovým výdavkom zamestnávateľa sú aj „nadlimitné“ výdavky uhrádzané ako nároky zamestnancov, ak takéto vyššie nároky vyplývajú z kolektívnej, pracovnej alebo inej zmluvy zamestnávateľa a u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. V tejto súvislosti poukazujeme aj na rozsudok NS SR Sžf 31/2008, v zmysle ktorého dobrovoľné plnenia (cestovné náhrady, poistné na životné a invalidné poistenie zamestnancov, doplatky počas pracovnej neschopnosti a pod.) poskytované zamestnancom nad rámec ich nároku vzniknutého priamo zo zákona, môžu byť súčasťou dojednaných ďalších zložiek mzdy vzhľadom na pojmové vymedzenie mzdy podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce. U zamestnanca sa tieto zložky zdania ako mzda.

Pri zdanení benefitov u zamestnanca zákon zavádza dve voliteľné možnosti výpočtu zdaniteľného príjmu (bez resp. s brutáciou benefitu), pričom hodnota brutácie takisto predstavuje u zamestnávateľa daňový výdavok.

Zamestnávateľ má možnosť navýšiť nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi o sumu povinných odvodov zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie a preddavok na daň. To znamená, že zamestnávateľ uhradí za zamestnanca povinné odvody a daň a zamestnanec dostane poskytnutý benefit „v čistom“, t. j. jeho poskytnutie nebude v zásade negatívne ovplyvňovať čistú mzdu zamestnanca. Je to v súlade so sociálnou politikou a zamestnanec pri nepeňažnom príjme nemusí zaplatiť odvody a dane, ktoré mu znižovali jeho čistú mzdu, napriek tomu, že dostal nepeňažné plnenie od zamestnávateľa ako napr. wellness poukážky, pobytové zájazdy, náklady na bývanie alebo školné pre dieťa

 
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.januára 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 19 Január 2015 09:25

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od 1.januára 2015

Od 1.januára 2015 sa novelizáciou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov zaviedla odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku?

Odpočítateľnú položku si môže uplatniť zamestnanec, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, (napr. podľa zákona o sudcoch a prísediacich, zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a pod.) a

mesačný príjem zo zárobkovej činnosti uvedeného zamestnanca je nižší ako 570 Eur. Vymeriavací základ sa v tomto prípade znižuje o odpočítateľnú položku.

Odpočítateľnú položku si môže uplatniť aj zamestnanec v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom pomere a obdobnom pracovnom vzťahu, ak
- poberá starobný dôchodok ( a má iba jedného zamestnávateľa)

Základná podmienka, ktorá musí byť splnená je existencia buď pracovného, štátnozamestnaneckého, služobného alebo obdobného pracovného vzťahu. Ak nie je uzatvorený takýto vzťah, nárok na odpočítateľnú položku nevzniká!

Ak zamestnanec pracuje len na základe dohody, nemôže si odpočítateľnú položku uplatniť!

Príklad: Zamestnanec pracuje na základe dohody o vykonaní práce od 1.decembra 2014 do 28.februára 2015 s pravidelnou mesačnou odmenou 350 Eur. Nemá iný príjem, len príjem z dohody. Má od 1. januára 2015 nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie? Nie, tento zamestnanec za mesiace január a február (mesiace, kedy mu trvá dohoda) nemá nárok na odpočítateľnú položku, nakoľko má iba príjem z dohody a príjem z dohody na uplatnenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení nie je považovaný za príjem z pracovného pomeru.

Na koho sa ešte odpočítateľná položka nevzťahuje?

Odpočítateľná položka sa ďalej podľa § 13a ods. 1 Zákona o zdravotnom poistení nevzťahuje ( nemôže si ju uplatniť) odvodovo zvýhodnený zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom poistení. Ide o zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatňuje sa uňho odvodová výnimka.

Nárok na odpočítateľnú položku nevzniká ani:
- spoločníkom s.r.o., konateľom s.r.o. a členom štatutárnych orgánov s.r.o. a akciových spoločností, ak za výkon funkcie poberajú odmenu
- poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom,
- osobám, ktoré vykonávajú činnosť podľa Občianskeho zákonníka (činnosť na základe príkazných zmlúv)
- SZČO
- žiakom a študentom pri odbornej praxi,
- osobám pracujúcim vo väzbe

Ako si uplatniť nárok na odpočítateľnú položku?
Odpočítateľnú položku si môže zamestnanec uplatniť buď mesačne, alebo až v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Mesačne si môže uplatniť odpočítateľnú položku len zamestnanec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a súčasne nie je zamestnaný u iného zamestnávateľa, t.j. nemá viacerých zamestnávateľov súčasne alebo nie je súčasne aj samostatne zárobkovo činnou osobou.

V prípade, ak mal zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, alebo bol súčasne zamestnancom aj SZČO si môže uplatniť odpočítateľnú položku až v ročnom zúčtovaní poistného.

Nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky nie je automatický, zamestnanec musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o jej uplatnenie na uvedenom tlačive. Bez podpísaného oznámenia nie je možné mesačné uplatnenie odpočítateľnej položky!

Tlačivo: oznámenie zamestnanca si môžete stiahnuť klinutím TU

Zamestnanec, ktorý má k 1.januáru 2015 uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a má nárok na odpočítateľnú položku, t.j. nejde o odvodovo zvýhodneného zamestnanca podľa § 13a ZZP (neuplatňuje si odvodové zvýhodnenie z dôvodu, že bol dlhodobo nezamestnaným), má len jedného zamestnávateľa, zamestnanec nie je súčasne SZČO  a jeho celkový príjem je nižší ako 570 Eur mesačne, je povinný tento nárok oznámiť na príslušnom tlačive prvýkrát zamestnávateľovi do 25.januára 2015! (nakoľko ide o nedeľu, doporučujeme oznámiť nárok na odpočítateľnú položku najneskôr do 23.januára 2015)

Pozn.: Ak zamestnancovi vznikne pracovný pomer napr. 1.februára 2015 a vznikne mu nárok na odpočítateľnú položku, je povinný uvedenú skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru ( § 23 ods. 6 Zákona o zdravotnom poistení).

Podľa § 23 ods. 6 Zákona o zdravotnom poistení zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Rovnako má povinnosť oznámiť do 8 dní aj zmenu resp. zánik nároku.

Aká je výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie?
- odpočítateľná položka je najviac 380 Eur/mesačne
- odpočítateľná položka sa s rastom príjmu o 1 euro nad 380 Eur znižuje o 2 eurá
- nárok na odpočítateľnú položku zaniká pri príjme vo výške 570 Eur/mesiac, v tomto prípade je odpočítateľná položka 0 eur
- ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 Eur/mesačne, odpočítateľná položka nesmie byť vyššia ako výška jeho príjmu
- mesačné uplatňovanie je možné len pre zamestnancov bez súbehu príjmov od viacerých zamestnávateľov
- ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca, odpočítateľná položka sa alikvotne znižuje podľa počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy nebol zamestnancom
- odpočítateľná položka sa neznižuje v prípadoch, ak zamestnanec nepracoval z dôvodov podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zdravotnom poistení, t.j. obdobia, kedy je zamestnanec práceneschopný a poberá náhradu príjmu, nemocenské, materské, ošetrovné

Výpočet mesačnej odpočítateľnej položky

OP= 380 – 2x (príjem – 380)

V závislosti od výšky príjmu sa znižuje vymeriavací základ, z ktorého zamestnanec a zamestnávateľ platia zdravotné odvody.

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.

Príklady:

Hrubá mesačná mzda: 380 Eur
Odpočítateľná položka: 380 Eur, t.j. OP = 380 – 2x(380-380)
Vymeriavací základ pre výpočet ZP( hrubá mzda – odpoč.položka): 380 – 380 = 0
Odvody zam-eľa na zdravotné poistenie (10% z vymeriavacieho základu): 0 Eur
Odvody zam-ca na zdravotné poistenie (4% z vymeriavacieho základu): 0 Eur

Hrubá mesačná mzda: 500 Eur
Odpočítateľná položka: OP = 380 – 2x(500-380) = 140 Eur
Vymeriavací základ pre výpočet ZP (hrubá mzda – odpoč.položka): 500 – 140 = 360 Eur
Odvody zam-eľa na zdravotné poistenie (10% z vymeriavacieho základu): 36 Eur
Odvody zam-ca na zdravotné poistenie (4% z vymeriavacieho základu): 14,40 Eur

1. Zamestnanec má uzatvorený hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú. Súbežne k 1.februáru uzavrel s iným zamestnávateľom dohodu o vykonaní práce. Môže si v januári a vo februári uplatniť odpočítateľnú položku? Za mesiac január si odpočítateľnú položku môže uplatniť, pretože mal iba jedného zamestnávateľa, ale za mesiac február si mesačnú odpočítateľnú položku nebude môcť uplatniť, pretože bude mať súbežne dvoch rôznych zamestnávateľov. Ak by ale uvedenú dohodu mal uzatvorenú u zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorený hlavný pracovný pomer, v takomto prípade by si mesačnú odpočítateľnú položku za február mohol uplatniť, pretože by mal len jedného zamestnávateľa a to aj napriek tomu, že by s uvedeným zamestnávateľom mal uzatvorený aj hlavný pracovný pomer, aj dohodu.

2. Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer na kratší pracovný čas u jedného zamestnávateľa. Zamestnaný je od 1.decembra 2014 na dobu určitú do 31.marca 2015. Mzdu má dohodnutú vo výške 350 Eur. Môže si v jednotlivých mesiacoch uplatniť odpočítateľnú položku a v akej výške bude táto odpočítateľná položka? Áno, môže si uplatniť odpočítateľnú položku, nakoľko má len jedného zamestnávateľa, prvýkrát si ju môže uplatniť do 25.januára 2015. Zamestnávateľ mu ju uplatní v sume zúčtovaného príjmu, t.j. vo výške 350 Eur.

3. Zamestnankyňa uzavrie hlavný pracovný pomer 19.januára 2015 s mesačnou mzdou 450 Eur. U zamestnávateľa si uplatní nárok na odpočítateľnú položku. Nakoľko jej pracovný pomer vznikol 19.januára 2015, v mesiaci január bude zamestnankyňou len 13 kal. dní, čo znamená, že sa jej odpočítateľná položka za mesiac január alikvotne zníži podľa kal. dní, kedy bola zamestnankyňou. Zúčtovaná mzda za mesiac január u uvedenej zamestnankyne bude predstavovať 450 / 22 x 10 = 204,55 Eur, keďže v mesiaci január je 22 pracovných dní a uvedená zamestnankyňa odpracovala 10 pracovných dní.

Odpočítateľná položka bude predstavovať sumu:

380 / počet dní mesiaca x počet kalendárnych dní zamestnania
380 / 31 x 13 = 380/31 x 13 = 159,35 €
Príjem zamestnankyne bol 204,55 Eur, čo je menej ako 380 Eur. Vymeriavací základ pre výpočet poistného na zdravotné poistenie bude predstavovať 204,55 – 159,35 = 45,20 Eur
Odvody zam-eľa na zdravotné poistenie (10% z vymeriavacieho základu): 4,52 Eur

Odvody zam-ca na zdravotné poistenie (4% z vymeriavacieho základu): 1,80 Eur

4. Zamestnankyňa je zamestnaná od 1.januára 2015 na hlavný pracovný pomer za minimálnu mzdu 380 Eur mesačne. Uplatní si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Aký bude mať odpočítateľná položka vplyv na čistú mzdu?

Výška odpočítateľnej položky:

380 – 2x(380-380) = 380 Eur
Vymeriavací základ pre výpočet poistného na zdravotné poistenie: 0 Eur
Odvody zamestnávateľa na zdravotné poistenie (10% z vymeriavacieho základu): 0 Eur
Odvody zamestnanca na zdravotné poistenie (4% z vymeriavacieho základu): 0 Eur

Odpočítateľná položka v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia

V prípade, ak zamestnanec mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne aj SZČO, uplatní sa odpočítateľná položka až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V takomto prípade nemá zamestnanec povinnosť žiadať v rámci ročného zúčtovania o uplatnenie odpočítateľnej položky tak, ako je to v prípade mesačného uplatnenia odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa mu v tomto prípade uplatní nárok automaticky v rámci vykonania ročného zúčtovania. Podmienkou ale je, aby bol zamestnanec aspoň časť kalendárneho roka zamestnancom v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Výška ročnej odpočítateľnej položky:
- odpočítateľná položka je najviac 4 560 Eur/ročne (380 Eur/mesačne)
- odpočítateľná položka sa s rastom vymeriavacieho základu nad sumu 4 560 Eur znižuje
- v prípade, ak je vymeriavací základ (príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky) nižší ako 4 560 Eur, odpočítateľná položka nesmie byť vyššia ako výška tohto príjmu
- v prípade, ak je vymeriavací základ (príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky) 6 840 Eur (1,5 x 4 560) a viac, odpočítateľná položka je 0 Eur
- odpočítateľná položka sa neznižuje v prípadoch, ak zamestnanec nepracoval z dôvodov podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zdravotnom poistení, t.j. obdobia, kedy je zamestnanec práceneschopný a poberá náhradu príjmu, nemocenské, materské, ošetrovné

Január 2015


Posledná úprava Piatok, 23 Január 2015 14:34
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6

KALENDÁR UDALOSTÍ

máj 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere