Category

Články

Novinky zo sveta odborov, pracovného práva a sociálnej oblasti

Podľa medializovanej správy (Hlavné správy TA3 27.4.2020) príde viac ako 400 zamestnancov humenskej firmy Nexis Fibers, a.s. o prácu – firma totiž oznámila príslušnému úradu práce hromadné prepúšťanie všetkých svojich zamestnancov! Oficiálnym dôvodom je dlhotrvajúci spor dvoch firiem – CHEMES, a.s., ktorá je dodávateľom prakticky všetkých druhov energií (elektrina, teplo a chlad, tlakový vzduch, …) a Nexis...
Read More
(píše Marián Baňanka, predseda ECHOZ) Dnes, 25. marca, je to presne 29 rokov, čo vtedy ešte Federálny odborový zväz energetikov podpísal prvú Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a položil tým pevný základ sociálneho partnerstva odborov a zamestnávateľov v slovenskej energetike. Bola to prvá z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, na ktorej som sa podieľal ako...
Read More
V záujme predchádzania šíreniu nákazy koronavírusom a s tým súvisiacej ochrany samotných zamestnancov zamestnávatelia pristupujú k rôznym prevenčným opatreniam. Jedným z nich je aj zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, čo má za následok, že zamestnávateľ neumožňuje zamestnancom vykonávať prácu a zamedzuje im prístup na pracovisko. Energeticko-Chemický odborový zväz v posledných dňoch zaznamenal viaceré prípady, kedy zamestnávatelia riešia uvedenú situáciu tým, že zamestnancom nariaďujú...
Read More
Ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141 ods. 1), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa...
Read More
Univerzálny mier nemôže existovať bez garancie sociálnej spravodlivosti Od 10. do 21. júna 2019 sa zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov a vlád z celého sveta stretávajú na výročnej 108. Medzinárodnej konferencii práce (International Labour Conference) v Ženeve, ktorá je sídlom Medzinárodnej organizácie práce. Býva tak každý rok v mesiaci jún, no tento rok je niečím výnimočný. Nesie sa v duchu osláv 100....
Read More
Tvorba, použitie a zdaňovanie prostriedkov zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov je významným nástrojom realizácie sociálnej politiky podniku. Prostredníctvom neho dochádza k zabezpečeniu rôznych plnení predovšetkým sociálneho charakteru určených pre zamestnancov podniku. Sociálny fond môžeme na základe tohto zákona označiť za fond...
Read More
Minimálna mzda 2019       Dňa 1.januára 2019 nadobudne účinnosť Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2019. Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou predstavuje minimálna mesačná mzda úroveň 520€. Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase je od 1.januára 2019 na úrovni...
Read More
Vznik a právna subjektivita odborových organizácií Právna úprava spôsobu vzniku odborových organizácií je výsledkom a garanciou rešpektovania všeobecnej slobody združovania a s tým súvisiacej právnej nezávislosti odborových organizácií na Slovensku. Podľa súčasného platného právneho poriadku a pracovnoprávnej literatúry neexistuje presná zákonná definícia odborovej organizácie. Na strane druhej pojmy ako „odborová organizácia“ alebo všeobecne „odbory“ sú pojmy do takej miery zaužívané,...
Read More
Práca vo sviatok   Sviatkom sa v zmysle zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov rozumejú: štátne sviatky a dni pracovného pokoja Štátne sviatky ako dni pracovného pokoja vymedzuje § 1 a dni pracovného pokoja ako sviatky (okrem nedieľ) § 2. 1 vymedzuje tieto štátne...
Read More
Všeobecná právna úprava mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce  (v nadväznosti na zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)  Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas  do 30.4.2018 najmenej 25 % priemerného zárobku...
Read More
1 2 3

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 49 30 99 12
0905 645 010