Category

Články

Novinky zo sveta odborov, pracovného práva a sociálnej oblasti

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda, resp. plat) 118 Zákonníka práce – dopĺňa sa nový odsek 4, ktorý znie: „Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, vianočných sviatkov.“ 130 ods. 2 Zákonníka práce – na konci sa pripája táto...
Read More
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov. Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty...
Read More
Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa, nariaďovať ju pravidelne pretože ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 96 ZP ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred...
Read More
O štrajku za uzavretie KZVS sa rozhoduje na dvoch úrovniach. Zákon o kolektívnom vyjednávaní rozlišuje medzi vyhlásením štrajku a začatím štrajku. Podľa § 16 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok v spore o...
Read More
Dňa 1.januára 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 278/2017 Z.z. z 18, ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy pre rok 2018. Pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou predstavuje minimálna mesačná mzda úroveň 480€. Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase je od 1.januára 2018 na úrovni 2,759€/h. Pozn.: Mesačná...
Read More
1 2 3

Kontakt

Energeticko-Chemický odborový zväz
Osadná 6
831 03 Bratislava 3
Slovenská republika

IČO: 30843928
DIČ: 2020872667

02/ 49 30 99 12
0905 645 010