Category

Novinky
Všeobecná právna úprava mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce  (v nadväznosti na zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)  Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas  do 30.4.2018 najmenej 25 % priemerného zárobku...
Read More
    Možnosti parkovania Organizačné pokyny
Read More
Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda, resp. plat) 118 Zákonníka práce – dopĺňa sa nový odsek 4, ktorý znie: „Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, vianočných sviatkov.“ 130 ods. 2 Zákonníka práce – na konci sa pripája táto...
Read More
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, sme presvedčení, že heslo: „V jednote je sila“ nie je iba prázdnou frázou, ale priam základnou podstatou akéhokoľvek odborového združenia. Iba jednotné odborové združenie predstavuje silu, ktorá mu môže zabezpečiť účinné presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich členov. Bohužiaľ, v poslednej dobe narastajú snahy o oslabenie nášho odborového zväzu a rozbíjanie našej jednoty...
Read More

Adresa

Osadná 6
831 03 Bratislava 3, časť Nové Mesto
Slovenská republika