Navrhovaná poslanecká novela Zákonníka práce, Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o minimálnej mzde PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 05 December 2017 14:34

Navrhovaná poslanecká novela Zákonníka práce, Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o minimálnej mzde

Vyberáme z návrhu novely, ktorá by mala byť účinná od 1. mája 2018

§ 41 ZP - Predzmluvné vzťahy, ponuka zamestnania

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nebude môcť so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti sa navrhuje novelizovať zákon o službách zamestnanosti, aby  zamestnávateľ  pri zverejňovaní ponuky zamestnania, bol povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Vychádza sa z platného ustanovenia ZP, podľa ktorého pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 

§ 75 ZP​ - Potvrdenie o zamestnaní

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, ale nebude v ňom uvádzať údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách určených zákonom o dani z príjmov, zákonom o sociálnom poistení. Navrhuje sa zmeniť v § 75 ods. 2 písmená d) a e), ktoré majú znieť:

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

§ 96 ZP - Pracovná pohotovosť

Podľa navrhovanej novely zamestnávateľ bude môcť za podmienok ustanovených v § 94 zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti; ustanovenie § 122 ods. 3 tým nie je dotknuté. Pracovnú pohotovosť bude možné dohodnúť alebo nariadiť aj počas sviatku, čo doteraz nebolo legislatívne upravené. Zamestnanec bude mať nárok na mzdu alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť.

§ 121 ZP - Mzda za prácu nadčas

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie nepatrí. Podľa navrhovanej novely v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. a, podľa novely, ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

§ 122 ZP - Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Za prácu vo sviatok zamestnancovi bude patriť dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.  Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie.

§ 122a ods. 1- Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

§ 122b ods. 1- Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

§ 123 ZP - Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi bude patriť za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

§ 133 ZP​ - Normovanie práce

Navrhuje sa, aby zamestnávateľ mohol zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Ustanovenie § 133 ZP sa navrhuje doplniť o vetu, že  zamestnávateľ nesmie uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

§ 134 ZP - Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

V § 134 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. V § 134 ods. 3 sa slová „22 dní alebo 170 hodín“ nahrádzajú slovami „21 dní alebo 168 hodín“. Ide o zosúladenie s limitmi uvádzanými v ZP v časti o dovolenke.

§ 152 ZP - Stravovanie zamestnancov

V § 152 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá  znie: „Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“. navrhuje sa upraviť zaokrúhlenie príspevku zamestnávateľa na každé jedlo. Stravné v časovom pásme 5 až 12 hodín predstavuje 4,50 eura, 55 % z tejto sumy predstavuje 2,475 eura, zaokrúhlene 2,48 eura. Spôsob zaokrúhlenia sa týka aj výšky finančného príspevku.

§ 223 ZP - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, navrhuje sa doplniť § 122a ods. 1 a 2, § 122b ods. 1 a 2, § 123 ods. 1, § 124 a šiestej časti ZP.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude patriť za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

Navrhuje sa ustanoviť, aby sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahovali aj ustanovenia ZP, upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Navrhuje sa doplniť nový odsek, že pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.


 

Posledná úprava Piatok, 08 December 2017 12:34