Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 21 August 2015 08:52

Pripravovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a kolektívne vyjednávanie

Návrh novely

V Národnej rade SR bude v druhom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov, ktorá sa dotýka aj použitia sociálneho fondu. Podľa dôvodovej správy vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je vypracovaný na základe úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 191/2014 zo dňa 23. 4. 2014 s cieľom podporiť investovanie na kapitálovom trhu.

Príjmy zo závislej činnosti

Navrhuje sa od dane oslobodiť aj príjmy poskytnuté ako sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia, živelných udalostí, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde do výšky 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne 2 000 eur ročne, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu. Navrhuje sa účinnosť od 1. 1. 2016.

Zámerom navrhovanej úpravy je oslobodiť od dane z príjmov fyzických osôb sociálnu výpomoc z dôvodu živelných udalostí (napr. živelnou udalosťou sa rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie) alebo životných udalostí (smrť, práceneschopnosť) z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré zamestnancovi môžu byť poskytnuté v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (Použitie sociálneho fondu).

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu podľa § 7 príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca.

Schválená novela zákona o dani z príjmov

Po schválenej novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 je jednoznačne zadefinované, že daňovým výdavkom zamestnávateľa sú aj „nadlimitné“ výdavky uhrádzané ako nároky zamestnancov, ak takéto vyššie nároky vyplývajú z kolektívnej, pracovnej alebo inej zmluvy zamestnávateľa a u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. V tejto súvislosti poukazujeme aj na rozsudok NS SR Sžf 31/2008, v zmysle ktorého dobrovoľné plnenia (cestovné náhrady, poistné na životné a invalidné poistenie zamestnancov, doplatky počas pracovnej neschopnosti a pod.) poskytované zamestnancom nad rámec ich nároku vzniknutého priamo zo zákona, môžu byť súčasťou dojednaných ďalších zložiek mzdy vzhľadom na pojmové vymedzenie mzdy podľa § 118 ods. 2 Zákonníka práce. U zamestnanca sa tieto zložky zdania ako mzda.

Pri zdanení benefitov u zamestnanca zákon zavádza dve voliteľné možnosti výpočtu zdaniteľného príjmu (bez resp. s brutáciou benefitu), pričom hodnota brutácie takisto predstavuje u zamestnávateľa daňový výdavok.

Zamestnávateľ má možnosť navýšiť nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi o sumu povinných odvodov zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie a preddavok na daň. To znamená, že zamestnávateľ uhradí za zamestnanca povinné odvody a daň a zamestnanec dostane poskytnutý benefit „v čistom“, t. j. jeho poskytnutie nebude v zásade negatívne ovplyvňovať čistú mzdu zamestnanca. Je to v súlade so sociálnou politikou a zamestnanec pri nepeňažnom príjme nemusí zaplatiť odvody a dane, ktoré mu znižovali jeho čistú mzdu, napriek tomu, že dostal nepeňažné plnenie od zamestnávateľa ako napr. wellness poukážky, pobytové zájazdy, náklady na bývanie alebo školné pre dieťa

 

KALENDÁR UDALOSTÍ

júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere