Nezdaniteľné časti základu dane-aktualizácia 27.02.2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 15 Február 2012 12:13

Nezdaniteľné časti základu dane

 

Nezdaniteľné časti základu dane definuje §11 zákona o dani z príjmu.

Čo nezdaniteľná časť základu dane znamená?

Jednoducho povedané, je to časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia daní, resp. je to čiastka, o ktorú sa znižuje základ dane ( základ dane predstavuje príjem znížený o poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie). Nezdaniteľné časti si možno uplatniť len v prípade dosiahnutia tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti §5, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov), z pasívnych príjmov ( napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z kapitálového majetku §7, ostatné príjmy §8) to možné nie je.

V súčasnosti je možné znížiť si základ dane o:

- nezdaniteľnú časť na daňovníka

- nezdaniteľnú časť na manželku / manžela

Od 1.1. 2013 do 31.decembra 2016 nezdaniteľnou časťou základu dane je aj:

- suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a to najviac do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane, resp. zo súčtu čiastkových základov dane) zisteného z príjmov, maximálne 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, tzn. za rok 2013 max. 943,20 (60% zo 786).

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si možno uplatniť mesačne, na manželku / manžela a na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ročne, a to buď prostredníctvom ročného zúčtovania, ktoré vykonáva zamestnávateľ za zamestnanca alebo prostredníctvom daňového priznania.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ak si chce daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, musí najneskôr do konca mesiaca, v ktorom nastúpi do zamestnania a potom každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia, vyplniť a podpísať Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník si môže svoj základ dane znížiť mesačne o:

január – december 2013 311,32

január – december 2012 303,72

V akej výške je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka pre ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie?

Ak daňovník dosiahne ročne základ dane (príjem znížený o poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie)

- rovný alebo nižší ako 100násobok životného minima platného k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2012 100 x 189,83[1] = 18 983 a pre zdaňovacie obdobie 2013 to bude 100 x 194,58[2] = 19 458€ , potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je 19,2násobok sumy životného minima k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2012 19,2 x 189,83 = 3644,74€,

(pre zdaňovacie obdobie 2013 → 19,2 x 194,58 = 3735,936€)

- vyšší ako 100násobok platného životného minima, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2012 → 100 x 189,83 = 18 983€ ( pre zdaňovacie obdobie 2013 → 100 x 194,58 = 19 458€) nezdaniteľná časť na daňovníka ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane = 8 390,486 – (základ dane : 4)

ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka = 0

Príklady:

Príklad 1:

Zamestnanec dosiahol za rok 2012 základ dane (príjem znížený o poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie) 18 500€.

- 18 500 je menej ako 18 983, tzn. v ročnom zúčtovaní, alebo v daňovom priznaní si možno uplatniť ročnú nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2012 vo výške 3644,74€.

- výpočet daňovej povinnosti : (18 500 – 3644,74) = 14 855,26€

19% z 14 855,26 = 2 822,50

 

Príklad 2:

Zamestnanec dosiahol za rok 2012 základ dane 20 000.

- 20 000 je viac ako 18 983, tzn. v ročnom zúčtovaní, alebo v daňovom priznaní si možno uplatniť ročnú nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2012 vo výške:

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne = 8390,486 – (20 000 : 4)

8390,486 – 5000 = 3390,486

Čo predstavuje tzv. „milionárska daň“?

Ide o krátenie nezdaniteľnej časti základu dane, tzn. tí daňovníci, ktorí zarábajú viac, si nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť v plnom rozsahu, resp. nemajú na nezdaniteľnú časť nárok vôbec.

Ak daňovník dosiahne za zdaňovacie obdobie základ dane ( príjem mínus poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie) do 100násobku životného minima platného k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, pre rok 2012 do výšky 100x189,83 = 18 983€, má daňovník nárok na celú nezdaniteľnú časť za rok, t.j. pre rok 2012 – 3 644,74€ ročne, ( pre rok 2013 do výšky základu dane 100x194,58 = 19 458€, nárok na nezdaniteľnú časť za rok 2013 = > 3 735,936€ ročne).

- viď príklad 1

Ak daňovník dosiahne základ dane od 100násobku životného minima platného k 1.januáru do 176,8násobku životného minima platného k 1.januáru, t.j. pre rok 2012 od 18 983 do 33561,944€ ( pre rok 2013 od do €), má nárok na zníženú nezdaniteľnú časť v sume zodpovedajúcej rozdielu 44,2násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane =

8 390,486 – (základ dane : 4), [ pre rok 2013 => 8 600,436 – (základ dane : 4)]

viď príklad 2

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 176,8násobok životného minima platného k 1.januáru, t.j. pre rok 2012 základ dane vyšší ako 33 561,944€ (pre rok 2013 základ dane vyšší ako 34 401,744€), nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane za rok, resp. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v tomto prípade 0.

Príklad 3: daňovníčka dosiahla za rok 2012 základ dane (príjem znížený o poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie) 35 000€, t.j. 35 000 je viac ako 33 561,944€, tzn. že uvedená daňovníčka nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, pre ilustráciu výpočet:

 

8390,486 – (35000 :4) = 8390,486 – 8750 , vychádza nám záporné číslo, tzn. že daňovníčka nemá nárok na odpočítateľnú položku

Zhrnutie pre rok 2012:

Ak základ dane daňovníka - nezdaniteľná časť na daňovníka ročne

= < 18 983 ---------------------------3 644,74€

> 18 983€ do 33 561,944€ -------8 390,486 – (základ dane:4)

= > 33 561,944€ --------------------0

Pre rok 2013:

Ak základ dane daňovníka bude      nezdaniteľná časť na daňovníka ročne bude

= < 19 458 -----------------------------3 735,936€

> 19 458 do 34 401,744 ---------8 600,436 – (základ dane:4)

= > 34 401,744 -----------------------0

 

Kedy sa neznižuje základ dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka?

 

Základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia:

- poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo

- výsluhového dôchodku alebo

- ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa vyššie uvedených výpočtov t.j. ak je vyššia ako 1822,37 => 3644,74/2, platí za rok 2012.

- Ak suma dôchodku nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa vyššie uvedeného spôsobu ( pre rok 2012: 3664,74 / 2 = 1822,37), zníži sa základ dane vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane a vyplatenou sumou dôchodku.[3]

zníženie základu dane za rok 2012: 3664,74 – vyplatená suma dôchodku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

V prvom rade je v prípade nezdaniteľnej časti na manželku/manžela dôležité upozorniť na fakt, že daňovník/daňovníčka si ju môže uplatniť len na svoju manželku/manžela, nie na družku/druha alebo partnerku/partnera!!!

Kedy a v akej výške je možné si ju uplatniť?

Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné si uplatniť len ročne a to buď prostredníctvom ročného zúčtovania, ktoré za daňovníka robí zamestnávateľ alebo prostredníctvom daňového priznania.

V akej výške?

Ak daňovník dosiahne v príslušnom zdaňovacom období základ dane:

- rovný alebo nižší ako 176,8násobok platného životného minima

(pre rok 2012 => do 33 561,944, pre rok 2013 = > do 34 401,744 ) a jeho manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti

1. nemá vlastný príjem,

nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca 19,2násobku platného životného minima, t.j. pre rok 2012 => 3644,744, pre rok 2013 => 3735,936

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2násobku platného životného minima, t.j. pre rok 2012 => 3644,74, pre rok 2013 => 3735,936€,

nezdaniteľná časť na manželku/manžela v tomto prípade bude predstavovať sumu zodpovedajúcu rozdielu 19,2násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky/manžela, pre rok 2012 =>3644,744 – príjem manželky/manžela

pre rok 2013 => 3735,936 – príjem manželky/manžela

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2násobku platného životného minima, t.j. pre rok 2012 => 3644,744€, pre rok 2013 => 3735,936€, nezdaniteľná časť na manželku/manžela = 0.

 

- vyšší ako 176,8násobok platného životného minima (pre rok 2012 > ako 33 561,94,

pre rok 2013 > ako 34 401,744 a jeho manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti

1. nemá vlastný príjem,

nezdaniteľná časť na manželku/manžela ročne je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4násobku

platného životného minima a ¼ základu dane tohto daňovníka,

t.j. pre rok 2012 => 12 035,22 – (základ dane:4),

resp. pre rok 2013 to bude => 12 336,37 – (základ dane:4),

ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť bude 0.

2. má vlastný príjem,

nezdaniteľná časť na manželku/manžela je suma vypočítaná podľa bodu1, znížená o vlastný príjem manželky/manžela, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na manželku/manžela je 0.

Zhrnutie pre rok 2012:

Ak základ dane daňovníka = < 33 561,944

príjem manželky/manžela potom nezdaniteľná časť na manželku/manžela

0 -----------------------------------------------3644,744€

do 3644,744€ ---------------------------- 3644,744 – príjem manželky/manžela

> 3644,744€ ------------------------------0

Ak základ dane daňovníka > 33 561,944€

príjem manželky/manžela potom nezdaniteľná časť na manželku/manžela

nemala príjem ------------------------------12 035,222 – (základ dane daňovníka :4)

mala príjem ---------------------------------12 035,222 – (základ dane daňovníka :4) – príjmy manželky/manžela

 

Zhrnutie pre rok 2013:

Ak základ dane daňovníka bude = < 34 401,744€

príjem manželky/manžela potom nezdaniteľná časť na manželku/manžela

0 ----------------------------------------------------3735,936€

do 3735,936€ ----------------------------------3735,936 – príjem manželky/manžela

> 3735,936€ -----------------------------------0

Ak základ dane daňovníka bude > 34 401,744€

príjem manželky/manžela potom nezdaniteľná časť na manželku/manžela bude

nebude mať príjem -----------------------12 336,37 – (základ dane daňovníka :4)

bude mať príjem --------------------------12 336,37 – (základ dane daňovníka :4) – príjmy manželky/manžela

Pozor!

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže uplatniť daňovník len za tie mesiace, v ktorých boli manželmi. Napr. daňovník sa oženil 3.9. 2012, nezdaniteľnú časť na manželku si môže uplatniť len za mesiace október – december, ak by sa oženil 1.9. 2012, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku za mesiace september – december.

Príklad

Zamestnanec sa oženil 3.9. 2012. Základ dane za rok 2012 mal vo výške 20 000. Jeho manželka mala za celý rok 2012 príjmy vo výške 3300.

Zamestnanec bude mať nezdaniteľnú časť na daňovníka (na seba):

8 390,486 – (20 000:4) = 3 390,486

Na manželku, ktorá mala príjem do 3 644,744, keďže 3 300 je menej ako 3 644,744, potom:

3 644,744 – 3 300 = 344,744€, táto suma by platila, keby boli manželmi celý rok, náš zamestnanec sa ale oženil až 3.9. 2012, potom:

nezdaniteľná časť na manželku bude len na mesiace október až december, t.j.

Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2012 je u uvedeného zam-ca: (344,744 : 12) x 3 = 86,186€

Kto sa považuje za manželku (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane?

Za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, sa považuje: manželka (manžel), ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa považuje za vlastný príjem manželky/manžela?

Za vlastný príjem manželky/manžela sa považuje podľa §11 ods.4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, príjem manželky/manžela, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel bol povinný v príslušnom zdaňovacom období platiť, tzn. z vlastného príjmu manželky/manžela sa odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zam-ca, SZČO

- poistné dobrovoľne poistenej osoby v sociálnej poisťovni

- preddavky zam-ca, SZČO a samoplatiteľa na zdravotné poistenie

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie

Čo sa započítava do príjmu manželky/manžela a čo nie?

Započítava sa:

- príjem zo závislej činnosti, t.j. každý zdaniteľný príjem, príjem, ktorý nie je predmetom dane a príjem, ktorý je od dane oslobodený

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, t.j. celkový príjem neznížený o výdavky

- príjem z prenájmu, t.j. celý príjem z prenájmu

- príjem z kapitálového majetku: výhry, úroky, výnosy z vkladov v banke, z cenných papierov....

- ostatné príjmy: náhodné a príležitostné, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností

- náhrada príjmu pri PN, nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávací príspevok

- cestovné náhrady

- podiely na zisku (aj tie, ktoré sú od dane oslobodené)

- dôchodky

- dávka v nezamestnanosti

- dávky podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

- príspevok na opatrovanie

Nezapočítava sa:

- štátne sociálne dávky: rodičovský, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti..., prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

- daňový bonus

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie

- zamestnanecká prémia

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

- vianočný príspevok

- príspevok na pohreb

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1. 2013!

Od 1.1. 2013 do 31.decembra 2016 nezdaniteľnou časťou základu dane je aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a to najviac do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane, resp. zo súčtu čiastkových základov dane) zisteného z príjmov, maximálne však 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, tzn. za rok 2013 max. 943,20€/ročne (60% zo 786).

Túto novozavedenú nezdaniteľnú časť základu dane si bude možné uplatňovať až pri ročnom zúčtovaní - ročne! V prípade, ak za zamestnanca nebude odvádzať dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie jeho zamestnávateľ, tzn. že ak si ho bude platiť zamestnanec sám, predloží zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, výpis z osobného účtu zaslaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Z výpisu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť zašle sporiteľovi sa zistí suma zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Ak zamestnanec tento doklad (výpis) zamestnávateľovi nepredloží, nebude zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní na túto nezdaniteľnú časť prihliadať.

Zrušené nezdaniteľné časti základu dane

Od 1.1. 2011 boli zrušené tieto nezdaniteľné časti základu dane:

- na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

- na finančné prostriedky na účelové sporenie

- na poistné na životné poistenie

Naposledy si ich bolo možné uplatniť za zdaňovacie obdobie 2010 a to vo výške 398,33. Od 1.1. 2011 sa už neuplatňujú!

Február 2013

 [1] 189,83€ = životné minimum platné k 1.1. 2012

[2] 194,58 = životné minimum platné k 1.1. 2013

[3] §11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

Spracovala Ing. Gašparovičová

 

Posledná úprava Štvrtok, 07 Marec 2013 08:49
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere